Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Onze school

Maak kennis met onze visie en focuspunten

Warme buurtschool in Deurne

Onze school is een gezellige school in een bruisende buurt. Spring gerust eens binnen om de sfeer te ervaren.

 

Elk kind is uniek

Elk kind heeft verschillende interesses en competenties. We vinden het belangrijk om die te (h)erkennen en zetten daarom in op een inspirerende speelplaatsomgeving. Kinderen krijgen er de ruimte om creatief om te gaan met materiaal en hun verschillende interesses met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. 

 

Zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin en een duurzame levensstijl 

We willen dat onze kinderen opgroeien tot gelukkige, positieve, zelfstandige, mondige en kritisch denkende jongeren. Onze school streeft daarom een totale ontwikkeling van het kind na:

 • We leggen de focus op een ervaringsgerichte manier van werken.
 • We stimuleren zelfredzaamheid.
 • Kinderen helpen elkaar door gebruik te maken van elkaars competenties en talenten.
 • Vanaf de derde kleuterklas worden kinderen voorbereid op zelfstandig werk. 
 • We stimuleren hun doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin zodat ze zich leren aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij.
 • We leggen de focus op een gezonde en duurzame levensstijl.
 • Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze school. Elk schooljaar plannen we uitstappen naar musea en culturele centra. 

 

Welbevinden is de basis van leren

Een veilige leeromgeving is essentieel opdat een kind zich ‘thuis’ voelt. Vanuit een vertrouwde omgeving kunnen ze immers beter experimenteren en leren. We zorgen ervoor:

 • dat onze leerkrachten vertrouwenspersonen zijn.
 • dat we het welbevinden verhogen door op maat te werken van elk kind. 
 • dat er binnen de klaswerking ruim gedifferentieerd wordt, zodat zowel sterke als minder sterke kinderen steeds op hun niveau en tempo kunnen werken.
 • er op regelmatige basis een multidisciplinair overleg wordt gepland waarbij de leerkrachten, de zorgcoördinator, de directeur en de CLB-anker overleggen welke stappen best genomen worden om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun leerproces.

 

Familiale sfeer en wederzijds respect tussen ouders, kinderen en alle leden van het schoolteam

We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders. Je kan onze leerkrachten op het einde van de schooldag aanspreken aan de klasdeur. Ook tijdens oudercontacten of tijdens extra oudergesprekken is er ruimte voor overleg. Oudervereniging en projectgroepen bieden ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten. Enkele voorbeelden:

 • MOS (Milieuzorg Op School)
 • Het feestcomité
 • Het kriebelteam 

 

Een kritisch, enthousiast en deskundig team

We vinden het belangrijk om de deskundigheid te vergroten en maximale groeikansen te creëren. Ons schoolteam kijkt kritisch naar onderwijsvernieuwing:

 • We reflecteren over het lesgeven en bekijken hoe de school- en klaswerking nog verder kan verbeteren.
 • Regelmatig volgen onze leerkrachten nascholingen en nemen ze deel aan studiedagen, zowel intern als extern leren ze bij via teach-the-teacher projecten, collegiale visitaties, externe opleidingen in andere scholen en (pedagogische) centra.