Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Schoolafspraken Aan de stroom

Beste ouder,

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de geldende regels die in onze school van toepassing zijn. We bezorgen u deze praktische info via een alfabetische lijst zodat u hopelijk snel vindt wat u zoekt. 

Indien er vragen zijn kan u steeds terecht bij de klasleerkracht of de directeur.

 

Afwezigheden (lagere school en leerplichtige kleuters)

·      Meld voorziene afwezigheden vooraf aan de klastitularis.

·      Plan bezoeken aan de tandarts, de oogarts,… buiten de schooluren.

·      Verwittig in alle andere omstandigheden de school telefonisch tussen  

    8u en 9u (03/291 17 40)

·      Bezorg na elke afwezigheid een passend briefje aan de klastitularis

 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

·      Bij ziekte:  voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen

volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven/ingevuld worden.

Vanaf de vijfde keer en voor ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest vereist.

·      Van rechtswege: feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing,

    Bijwonen van een huwelijk of begrafenis,…

·      Afwezigheden mits toestemming van de directie

 

 

Brengen en afhalen van kleuters

*Enkel de ouders, grote broer of zus (vanaf het 3de lj.) brengen hun kleuters naar school, zij halen ze ook op wanneer de school uit is. Dit om de veiligheid van uw kind te garanderen.

In overleg met het zorgteam van de school kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

*U kan elke dag terecht bij de juf/meester tussen 8u30 en 8u45. Om 8u45 wordt de ingangsdeur van de kleuterschool gesloten ! Te laat komende mensen melden zich aan op het secretariaat in de lagere school. s’ Middags stoppen de lessen om 12u20 in de kleuterschool. Om 13u40 start men terug de lessen.

Afspraak : Kleuters die thuis gaan eten worden ten laatste om 12u40 afgehaald.

(AANDACHT :In de lagere school stopt de les om 12u25. Om 13u50 starten de lessen terug!)

*Om 15u20 gaat de ingangsdeur open om uw kind te komen afhalen bij de juf/meester.  Dit geeft ouders de mogelijkheid om tijdig broer/zus in de lagere school op te halen. (Vanaf 15u30).

Wij vragen met aandrang om tijdens de coronatijd om als ouder, of + 12jarige steeds met mondmasker de kinderen te komen brengen/ophalen.

 

Foto’s

De leerkracht maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwerking en schoolwebsite op te smukken. Sommige klassen hebben een facebookpagina. Indien u wenst dat uw kind NIET herkenbaar op de facebookpagina, schoolwebsite, foto, opnames verschijnt, dient u dit expliciet schriftelijk door te geven aan de klasleerkracht en het secretariaat.

 

Gezondheid

Fruit: elke voormiddag eten de kinderen een stuk fruit. Voor de kleuters vragen wij om het fruit reeds in kleine stukjes te verdelen en in een bewaardoosje te stoppen.

Woensdag = koekdag. Op deze dag mogen de leerlingen een koekje meenemen i.p.v. een stukje fruit. (van oktober tot half juni = 30 weken)

Donderdag = fruit wordt uw kind gratis aangeboden door de school.            U hoeft dus geen fruit mee te geven.

Medicatie: Als school mogen wij geen medicatie toedienen zonder doktersvoorschrift. Bij schaafwonden gebruiken wij enkel ontsmettingsproduct, pleisters en compressen.
Kledij: bij koud weer zijn dichte schoenen, sokken en een warme jas belangrijke kledingstukken want ook bij koud weer gaan onze leerlingen regelmatig buiten spelen.

 

Huistaken (lagere school)

 

Huistaken en ‘te leren lessen’ dienen enkel om de aangeleerde leerstof in te oefenen. Ze staan steeds vermeld in de schoolagenda.

Het is belangrijk dat u voor uw kind een rustige werksfeer kan creëren.

In samenspraak met de juf/meester en is er mogelijkheid om huiswerk te maken in de huiswerkklas in “onze Stad ons Huis.”

 

Lichamelijke opvoeding (kleuterschool)

Vanaf de derde kleuterklas hebben de leerlingen voor de turnlessen nodig:

turnzak
turnpantoffels

 

Lichamelijke opvoeding (lagere school)

Voor de lessen lichamelijke opvoeding hebben de leerlingen nodig:

turnzak
turnpantoffels
t-shirt
short

 

Maandbrief

De maandbrief geeft een overzicht van de schoolse activiteiten die gepland zijn voor de desbetreffende maand. Dit overzicht wordt maandelijks meegegeven met uw kind en is te vinden op de schoolsite.

 

Maximumfactuur (kleuterschool)

Vanaf de eerste tot de derde kleuterklas    € 45.-

De uitstappen zullen gefactureerd worden in de maand wanneer de uitstap plaats vond.

 

Maximumfactuur (lagere school)

Van eerste het leerjaar tot het zesde leerjaar      € 90

Voor het 3de, 4de,5de en 6de leerjaar zijn er extra kosten voor de weekverblijven.( =meerdaagse uitstappen)

De maximumfactuur zal maandelijks gefactureerd worden aan

€ 4.50 per maand voor de kleuters

€ 9 per maand voor de leerlingen van de lagere school

Tarief opvang kleuterschool

Voorbewaking: 7u30 – 8u30               € 0.75                 
Middagbewaking: 12u20 – 13u20         € 0.50

                                                           € 0.25 (thee/water/melk)

 

Nabewaking: 1 uur                             € 0.75
                   langer dan 1 uur             € 1.00                                   

Tarief opvang lagere school

Voorbewaking: 7u30 – 8u30               € 0.75                 
Middagbewaking: 12u25 – 13u50         € 0.50

                                                           € 0.25 (thee/water/melk)

Nabewaking:  1 uur                             € 0.75
                    langer dan 1 uur            € 1.00 (tot max. 18u00)

Tarief woensdagnamiddagbewaking

 

12u35 – 14u00                € 0.75 (0.50 + 0.25 drankje)
12u35 – 16u30                € 3.25 (3 + 0.25 drankje)

 

 

Locatie voor-, na- en woensdagnamiddagbewaking

De school organiseert zelf extra bewaking.

Voorbewaking:
Vanaf 7u30 in de lagere school (ook voor de kleuters)
Vanaf 8u kunnen de kleuters in de kleuterschool terecht

 

Nabewaking:
Vanaf 15u45 tot 16u30 in kleuter- én lagere school
Vanaf 16u30 tot 18u (kleuters worden naar lagere school gebracht)

 

Woensdagnamiddagbewaking:

Vanaf 12u35 tot 16u30
Deze bewaking gaat door in de kleuterafdeling.

 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

 

Noodprocedure niet opgehaalde kinderen

Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. U geeft ook toestemming om noodzakelijke informatie over het kind door te geven aan de noodopvang. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken is en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101.

Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de school zal deze informatie doorgeven aan de noodopvang die het kind enkel met deze personen zal laten meegaan.

Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd.

 

Concrete afspraak : betalen van 5 euro per begonnen kwartier, per kind,  na het overschrijden van het sluitingsuur van de school.

Uw kind wordt opgevangen door leerkrachten en begeleiders die vrijwillig de opvang doen. Gelieve, als ouder de openings-en eindtijden te respecteren !

Zoniet kan bij herhaaldelijk niet naleven van de afspraken de toegang tot buitenschoolse opvang worden geweigerd.

 

Ouders krijgen elk jaar een fiscaal attest kinderopvang/attest belastingvermindering voor de betaalde opvangprestaties ( voorbewaking, nabewaking en woensdagnamiddagbewaking) voor kinderen tot 12 jaar.

Alle nuttige info kan u steeds terug vinden op onze site www.aandestroom.be 

 

Oudercontact (kleuterschool)

Er worden op regelmatige tijdstippen oudercontacten voorzien (zie bijlage en maandbrief)

Rapport & oudercontacten (lagere school)

Er worden regelmatig rapporten opgemaakt, deze rapporten gaan gepaard met een oudercontact. Dit gebeurt op afspraak met de klasleerkracht, of die persoon die u wenst te spreken.

 

Kennismakingrapport              
Herfstrapport + oudercontact 
Winterrapport + oudercontact indien nodig 
Lenterapport + oudercontact indien nodig   
Zomerrapport + oudercontact           

Schoolsamenstelling

Kleuterschool:

KS1a      Tineke Van de Ven

KS1b      Maaike Berghmans

KS1c      Jonas Van Cant

KS1d      Sarah Vercauteren

KS2a     Christine Verelst

KS2b     Ilse Mys

KS3a     An Lambrechts

KS3b     Tina Van Gulck

KS3c     Els Merckx

 

 

Zorgondersteunende leerkrachten (Ks):

             Linda Peeters

             Annick Stoop

             Cindy Pattyn

Zorgcoördinator :

             Adinda Van Loo

Kinderverzorgster

             Raisy Van Gremberghe

Turnleerkracht : Myriam Cools

Lagere school:

L1a        Ann Mertens

L1b        Evi De Lamper

L1c        Sandra Muylle

L2a        Hélène Slabbaert

L2b       Liesje Buyssens

L3a        Cindy Van den Hout

L3b       Katelijne Willemsen

L4a        Margot Van Ghelder

L4b       Glenn De Jonghe

L5a        An Moens

L5b        Stefanie Santon

L6a        Jyrki Mestdagh  en Nelly De Bock

 

Lichamelijke opvoeding : Luk Vankrunkelsven

Zorgondersteunende leerkrachten:

             Loran Qarolli

             Christel Timmermans

             Line Debouvry

              Kelly Delacourt

             Karen De Coster

Zorgcoördinator: Adinda Van Loo

Levensbeschouwelijke vakken:

             Tina Weerts (Niet-Confessionele Zedenleer)

             Mimount El Khaoui (Islam)

             Touria Bou-ouadil (Islam)

             Bart Robbrechts  (Rooms-Katholieke godsdienst)

             David Iboma  ( Protestantse godsdienst)

 

De keuze voor een levensbeschouwelijk vak ligt nu vast vanaf de inschrijving tot in principe de ganse duur van de inschrijving in jouw school. Dus in principe vanaf L1 t/m L6. Zijn er toch wijzigingen in de LBV keuze naar het volgend schooljaar toe, dan dient dit gemeld te worden op het secretariaat of de klasleerkracht voor 30/06.

 

Secretariaatmedewerkers :

Tom Schoofs

Chantal Slegers

Nancy Vriesacker

Dan Van den Eynde

 

Te laat

Vermijd dat uw kind te laat komt op school. Indien dit toch gebeurt, dan meldt u zich op het secretariaat.

Zorgondersteuning

Onze school werkt samen het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Indien gewenst geeft de school alle relevante leerlingeninformatie door aan het CLB.

 

Zwemmen
In de derde kleuterklas, derde en vierde leerjaar, gaan de kinderen zwemmen. In de derde kleuterklas gaan de kleuters zwemmen op vrijdag. Op woensdag gaan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar zwemmen. Het zwemmen wordt georganiseerd vanaf de maand oktober tot en met mei.
In de zwemzak zit:

Grote en kleine handdoek
Zwembroek, badpak.

 

*Indien er gegevens zijn veranderd, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, medische gegevens, gelieve dit te melden op het secretariaat en de klasleerkracht.