Academie Wilrijk

beeld - muziek - woord

Inschrijven

De inschrijvingen voor schooljaar 2017-2018 zijn afgelopen. In juni 2018 kan je inschrijven voor schooljaar 2018-2019. 

Hieronder vind je informatief de tarieven van het lopende schooljaar. 


TARIEVEN inschrijvingsgeld schooljaar 2017-2018

INITIATIE  
Algemene muziekinitiatie  
Kinderen van 5- tot 7-jarigen 85€  (of 57€ wanneer men recht heeft op sociale correctie*)
Instrumentinitiatie in groep  
Kinderen van 5- tot 7-jarigen 150€ (75€ met sociale correctie*)
Individuele instrumentinitiatie  
Kinderen van 6- tot 8-jarigen 150€ (75€ met sociale correctie*)
Huur instrument  
Voor leerlingen instrumentinitiatie 25€ huur/jaar + 50€ eenmalig waarborg

*Criteria voor sociale correctie

 • sociale correctie omwille van een inschrijving een ander gezinslid en/of inschrijving in andere studierichting geldt niet als voorwaarde om een sociale correctie te krijgen bij instrument- en groepsinitiatie
 • alle andere criteria (van Onderwijs Vlaanderen) die recht geven op sociale vermindering, geven recht op sociale correctie
 • bijkomend geldt het VT-statuut als criterium om recht te hebben op sociale correctie 
 • instrumentinitiatie, groepsinitiatie en AMV geven onderling geen recht op sociale correctie
   
MUZIEK, WOORD EN BEELD  
Jongeren en kinderen onder 18 jaar 85€  (of 57€ wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)
Jongvolwassenen van 18- tot 24-jarigen 144€  (dit is een verminderd tarief waar men altijd recht op heeft)
Volwassenen vanaf 24 jaar 327€  (of 144€ wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)
Huur instrument Academie Wilrijk 75€ huur/jaar + 100€ eenmalig waarborg. Klik hier voor meer info.

Voor een volledig academiejaar krijgt elke student professionele begeleiding door kunstenaars-docenten, heeft de student beschikking over alle nodige atelier-infrastructuur en andere faciliteiten van de academie. Zo genieten volwassen studenten ook van uitstappen, lezingen, musea-bezoeken aan goedkopere tarieven, alsook een gratis studentenkaart die kortingen geeft bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen huur van instrumenten of gebruik van nodige materialen.

*Criteria voor sociale vermindering

 • Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar
  Altijd recht op het verminderd tarief van 144 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.
 • Jongeren van 6 tot en met 17 jaar 
  Recht op verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin* al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere Academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan Attest nodig van de VDAB dienstig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september + evt. samenstelling van het gezin - attesten van de vakbond worden niet aanvaard.
 • Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan
  Men dient een attest van het OCMW, attest inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag binnen te brengen.
 • Personen met een beperking of personen ten laste daarvan 
  Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

  Voor kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) indien het duidelijk aangeeft dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

  Voor volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap” of rekeninguittreksels waaruit de betaling van deze tegemoetkoming blijkt. Er zijn drie types tegemoetkomingen:

  * een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van een vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;

  * een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’;

  * een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

 • Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% 
  Je hebt een attest nodig van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD Sociale Zekerheid met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).
 • Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling
  Attest van de instelling nodig.
 • Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 
  Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zo niet moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen
De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.