Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Projectatelier - +18 jaar

Over de opleiding

Bekijk het fotoalbum van dit atelier. 

‘WE ALREADY THINK OF YOU AS AN ARTIST,
BECAUSE ART EXISTS THROUGH OUR BELIEVE THAT (THE OBJECT) IS ART, SO STUDENTS BECOME ‘ARTISTS’ THROUGH THE BELIEVE THAT THEY ARE SO. BY PERFORMING THIS INITIAL DECLARATION, THE ACT OF BECOMING AN ARTIST IS DONE NOT THROUGH THE STUDY OF ART BUT BY BEING DECLARED AS AN ARTIST WITHIN ITS CONTEXT.’ Gerrit Rietveld Academie

 

INHOUD EN DOELSTELLING

Atelier Project is een vijfjarige opleiding waarin de reeds gespecialiseerde student in beeldende kunst/ontwerp [*] zich verder kan vervolmaken in de eigen artistieke autonome praktijk. De student leert het eigen artistiek op het niveau brengen van de hedendaagse kunstenaarspraktijk binnen de amateurkunsten en/of beginnende professionele kunsten.

Dit alles d.m.v. volgende doelstellingen:

  • uitdiepen van het inhoudelijke discours en relevantie van het eigen werk binnen de hedendaagse context
  • deelnemen aan en/of organiseren van eigen tentoonstellingen en/of kunstwedstrijden
  • communiceren via tekst en mondelinge presentatie naar een publiek toe
  • technische en vormelijke vervolmaking van de beeldende werken en/of ontwerpen
  • eigen praktijk verbreden in andere dan de eigen vertrouwde media

Om deze doelstellingen te bereiken wordt er verwacht dat de student zelfstandig kan werken, een onderzoeksattitude inneemt, eigen opdrachten en probleemstellingen formuleert, eigen standpunten inneemt, kritische nadenkt over het eigen werk, met een open visie communiceert en in debat gaat.

TOELATINGSVOORWAARDEN

[*] Als gespecialiseerde student wordt beschouwd: een student die reeds een eigen artistieke praktijk kan aantonen. Deze praktijk moet inhoudelijk en vormelijk beantwoorden aan het afstudeerniveau van een specialisatiegraad. Het is niet noodzakelijk dat de student een getuigschrift specialisatiegraad kan voorleggen. Het hebben van een getuigschrift betekent niet directe toegang tot de opleiding. Tot de toelatingsprocedure behoort het zelfstandig een eigen startproject kunnen voorleggen en de eigen doelstellingen kunnen formuleren voor het eerste jaar. Dit wordt in de loop van september getoetst aan de hand van het verplicht indienen van een portfolio en het opstellen van een projectvoorstel waarbinnen de student zijn intentie naar onderzoek formuleert. Tevens wordt er een intakegesprek met de begeleidende docenten en/of directie georganiseerd. Het is op basis daarvan dat de student wordt toegelaten of niet.

OPEN PLATFORM

Het Project Atelier is een open platform van ontmoeting, onderzoek, ontwikkeling, realisatie en presentatie. Het atelier in de strikte zin van vaste werkplek bestaat niet. Vanuit de opleiding wordt de student uitgenodigd om binnen de academie gebruik te maken van de faciliteiten en expertises die het aanbiedt. De opleiding staat open voor alle media en artistieke achtergronden binnen de algemene en gespecialiseerde expertises van de academie [zie opleidingen academie Berchem]. Er zijn 8 uur/week opleiding voorzien. Waar en wanneer deze uren plaatsvinden, organiseert de student in samenspraak met de begeleidende docenten. Dit kunnen zijn: het eigen atelier en zelfstudie, werkperiodes in de vorm van “aanvraag project atelier”, afspraken met de begeleidende docenten en/of andere docenten binnen de academie, afspraken met experten buiten de academie, volgen van workshops binnen/buiten de academie en andere werkvormen in samenspraak met de begeleiders.

Eén keer per maand wordt er een individuele bespreking gehouden met de begeleiders. Er wordt verwacht dat de student de stand van zaken in onderzoek presenteert. Indien nodig kunnen de begeleiders bijsturen en de student ondersteunen in oplossingen voor probleemstellingen.

BEGELEIDEN IN DE PRAKTIJK VAN ONTWERPER-KUNSTENAAR

- IN INTERACTIE -

Het atelier hecht grote waarde aan communicatie en een open onderzoekende houding naar de maatschappij.
Door tentoonstellingen te bezoeken, deel te nemen aan gastcolleges, lezingen en cross-overs met andere media te organiseren, verbreden de studenten hun kijk op de hedendaagse kunstscene.
Het projectatelier is individueel gericht op eigen praktijk, met groepsmomenten. De participatie/interactie aan/in groep is een belangrijk gegeven in het atelier.
Het atelier telt een mix van vrije kunsten en ontwerpers-vormgevers.
De visies en benaderingen van de medestudenten komen aan bod tijdens besprekingen in het atelier.
Zo kan een beeldhouwer kijken naar de juwelen van zijn collega, daarover reflecteren en mogelijk tot nieuwe inzichten komen.

- IN REFLECTIE EN ONDERZOEK -

Het atelier is een plek voor reflectie en artistiek onderzoek dat vanuit een voorafgaande opleiding vertrekt. Het verdiepen in artistieke inzichten en vaardigheden vormen de basis om een autonoom onderzoeksproject aan te vatten.

Het atelier streeft er naar studenten eigen mogelijkheden te laten ontdekken en een eigen praktijk expertise uit te bouwen. Om hen zo te stimuleren zichzelf te ontwikkelen als autonoom kunstenaar.

- IN CONTEXT -

In het atelier gaat men op zoek naar een context waarbinnen men het eigen werk inhoudelijk leert plaatsen.

PROJECTATELIER VAN 1 TOT 5

Academie Berchem Beeld heeft een breed aanbod aan opleidingen. Studenten kunnen zich binnen de specialisatiegraad verder verdiepen in hun discipline. In het project atelier vertrekt men vanuit deze voorafgaande opleiding.

De opdracht in het eerste jaar richt zich op het voorstellen van een onderzoeksproject waarbij portfolio, motivatie en doelstellingen worden onderzocht. Het is een voorbereiding om een eigen project te formuleren dat in de komende jaren zelfstandig zal ontwikkeld worden.

De studenten nemen kennis van de verschillende domeinen binnen de visuele en/of toegepaste kunsten via lezingen, consultaties bij verschillende professionelen, docenten uit andere ateliers, tentoonstellingen, evenementen.  Via referenties en (actuele) kunstenaars die tijdens het traject aangehaald worden wordt een visie en bewustwording gecreëerd.

De studenten doorlopen het hele traject om in het vijfde jaar een tentoonstelling/presentatie te organiseren waarbij het concept door hen zelf bepaald en ingevuld wordt met een portfolio om het geheel te ondersteunen.

Duur: 5 jaar
Docenten: Silke Fleischer, Anne Verlent en Sophie Wouters