Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Actief burgerschap

Voor ons is het vormen van onze leerlingen en cursisten tot gewaardeerde burgers even belangrijk als individuele talentontwikkeling. Scholen zijn gemeenschappen waar kinderen en volwassenen leren samenwerken, samen leren, samen vreugde en verdriet delen. Leerlingen worden er serieus genomen en delen mee de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige omgeving.

Onze leerlingen en cursisten voelen zich medeverantwoordelijk voor de samenleving. We leren ze omgaan met conflicten en verschillen. Scholen zijn immers oefenplekken. Doel van burgerschapsvorming in het Stedelijk Onderwijs is onze leerlingen en cursisten klaarstomen voor de stad die ze mee vorm moeten geven.
Burgerschapsvorming zit vervlochten in alle onderwijsniveaus, alle vakken en in alles wat we doen.

In de burgerschapsvorming van onze leerlingen, cursisten én onze eigen medewerkers focussen we op vier sociale taken die ze moeten kunnen vervullen:

We sluiten niemand uit in onze gemeenschap, we stellen ons sociaal rechtvaardig op en hebben zorg voor anderen. Onze scholen werken aan een duurzaam, sociaal, gezond beleid en richten zich naar de buurt. 

We willen dat iedereen kan deelnemen en weet hoe zich te gedragen op basis van waarden en normen, rechten en plichten. Onze leerlingen, cursisten en medewerkers aanvaarden de democratische samenleving en dragen daartoe bij. 

rug leerlingen op schoolbank

Soms zijn belangentegenstellingen en conflicten tussen leerlingen, ouders en de school helaas onvermijdelijk. Via het vraag-en meldpunt worden zulke signalen verwerkt en behandeld. Pesten wordt niet getolereerd. 

leerlingen praten op speelplaats

Onze scholen moeten dagelijks omgaan met sociale, culturele, religieuze en uiterlijke verschillen.