Alberreke

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Diversiteit

In een grootstedelijke context is diversiteit een feit. In Alberreke is iedereen welkom. Als buurtschool zien we diversiteit als een grote troef. We hechten er belang aan dat elk individu uniek is. We benaderen elkaar op een positieve manier en met respect.

Geborgenheid

In een sfeer van warmte en geborgenheid willen we onze leerlingen de kans geven om zich maximaal te ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat een kind pas kan leren als het zich goed voelt. Het welbevinden van kinderen is daarom ook onze eerste zorg. Een kind heeft nood aan warme opvang en een betrouwbare plek waar het zichzelf kan zijn en tot rust kan komen. Het moet zich veilig voelen in de eigen klasgroep, op de speelplaats en in de school. We blijven op alle domeinen werken aan een pedagogisch klimaat dat welbevinden garandeert.

Weerbaarheid

We dromen ervan om leerlingen te zien afstuderen die weerbaar zijn en hun weg vinden in het middelbaar. We zetten daarom erg in op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Inzicht krijgen in je sterktes en uitdagingen is een belangrijk leerproces en een waardevolle levensles.

 

Openheid

Elk idee is welkom en bespreekbaar. We gaan altijd op een respectvolle manier met elkaar om. Het is belangrijk dat kinderen ervaren dat gezin, familie, school, vereniging en buurt samen aan hun toekomst werken. Dat stimuleert kinderen namelijk om hetzelfde te doen. Alberreke is geen eiland in de buurt. Onze school wil zich niet afsluiten van nieuwe maatschappelijke inzichten of ontwikkelingen maar bewust keuzes maken en klemtonen leggen. Onze deuren staan daarom open voor de buurt, zowel voor structurele projectwerking als voor occasionele gelegenheden.

Betrokkenheid

Het lerarenteam en de directeur zijn de professionele begeleiders tijdens de schooluren, maar de ouders zijn de belangrijkste opvoeders van de kinderen. We betrekken ze nauw bij het leerproces en de evolutie van hun kind. Als school hechten we veel belang aan die samenwerking en wisselwerking.

In het Alberreke heeft iedereen het recht om gehoord te worden. Onze school heeft een sterk leerlingenparticipatiebeleid. Zo kunnen de Alberrekes hun zegje doen en ideeën van medeklasgenoten mee vorm geven. Ouders kunnen elkaar ontmoeten, voorstellen doen en met onze school samenwerken via de oudervereniging.