CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Privacy

Kan je als Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) leerlingengegevens uitwisselen met een ander CLB, een school of derden? Kunnen ouders en leerlingen inzage krijgen in het CLB-dossier? Op deze pagina vind je meer informatie over de uitwisseling en inzage van leerlingengegevens uit het CLB-dossier.

Dossier van een leerling

Het CLB houdt voor elke leerling een elektronisch leerling dossier (LARS – Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem) bij. In dit dossier worden persoonsgegevens en gegevens betreffende de CLB interventie bijgehouden. Het dossier bevat informatie over de vier domeinen, namelijk leren en studeren, psychisch & sociaal functioneren, onderwijsloopbaan en preventieve gezondheidszorg.

De CLB-medewerkers springen uiterst gevoelig om met deze informatie en zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Alle personeelsleden van het CLB vallen onder deze geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de wet hen verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden, tenzij er expliciete toestemming is van ouders of de bekwame leerlingen om informatie te delen met anderen. Enkel in geval van een noodsituatie kunnen zij het beroepsgeheim doorbreken, bijvoorbeeld bij risico tot zelfdoding, vermoeden van kindermishandeling, ….

Kan een CLB-medewerker gegevens uitwisselen met de school?

Bij het uitwisselen van leerlingengegevens zijn de CLB-medewerkers gebonden door het beroepsgeheim. Zij wisselen enkel relevante gegevens uit met de school en met externe hulpverleners in het kader van een onderzoek of begeleiding en houden hierbij rekening met de regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Kan een CLB-medewerker gegevens uitwisselen met een ander CLB ?

Ja.

Wanneer leerlingen van school veranderen, is het CLB verplicht om het CLB-dossier over te dragen naar het CLB dat de nieuwe school begeleidt. De ouders of bekwame leerling kunnen zich verzetten tegen deze overdracht van het dossier, behalve voor wat betreft de identificatiegegevens, gezondheidsgegevens en de gegevens inzake leerplichtbegeleiding.

Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van tien dagen na de melding waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht.

Kan een CLB-medewerker gegevens uitwisselen met derden?

Aangezien het CLB transparant te werk wil gaan, wisselt het enkel gegevens uit wanneer het de toestemming heeft van de ouders of de bekwame leerling.

In bepaalde gevallen heeft het CLB de verplichting om gegevens uit te wisselen met derden. Zo is het CLB verplicht om spijbelgegevens door te geven aan relevante partners, bijvoorbeeld met het centraal meldpunt, de jeugdbrigade… Hoewel de betrokken leerling en zijn/haar ouders hiervan wel op de hoogte worden gebracht, heeft het CLB hiervoor geen expliciete toestemming nodig.

CLB-artsen zijn ook verplicht om bepaalde ziekten (bijvoorbeeld TBC, HIV, difterie...) te melden aan het Ministerie van Volksgezondheid. Ook hiervoor heeft het CLB geen expliciete toestemming nodig van de leerling of zijn/haar ouders.

Hebben ouders en leerlingen inzagerecht in het CLB-dossier?

Ouders en/of leerlingen hebben recht op toegang tot de leerlingengegevens,  maar zij hebben geen toegang tot gegevens:

- die enkel over een derde persoon gaan.

- die bezorgd zijn door een derde persoon, die de informatie vertrouwelijk wil houden.

- die op het moment van inzage niet in het belang zijn om de betrokken personen daarover te informeren.

- die bestemd zijn voor het gerecht.

M.a.w. : ouders en/of leerlingen hebben niet per definitie volledige inzage in het CLB-dossier.

Bewaartijd CLB-dossier

Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt het dossier bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over uitwisselen en inkijken van gegevens uit het CLB-dossier kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen.