CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Veelgestelde vragen

Zit je nog met enkele vragen? Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

 1. Kan ik zelf naar het CLB stappen?
 2. Onze school heeft een CLB-medewerker. Wat doet die precies?
 3. Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?
 4. Wat gebeurt er als ik met een vraag naar het CLB stap?
 5. Als ik met een probleem naar het CLB stap, word ik dan snel geholpen of zijn er wachtlijsten?
 6. Er wordt gepest op school. Wat doet het CLB?
 7. Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?
 8. Houdt het CLB vertrouwelijke info voor zich?
 9. Mag ik het dossier inkijken?
 10. Wat gebeurt er met het dossier als een leerling van school verandert?
 11. Kan ik CLB-begeleiding weigeren?
 12. Wat gebeurt er op een medisch onderzoek?
 13. Wanneer gaat mijn kind naar het medisch onderzoek?
 14. Kan ik een medisch onderzoek weigeren?
 15. Wanneer krijgt mijn kind vaccinaties(inentingen)?
 16. Ik wil het IQ laten meten van mijn kind. Kan ik daarvoor terecht bij het CLB?
 17. Wat doe ik als ik niet tevreden ben over het CLB?

 

1. Kan ik zelf naar het CLB stappen?

Je kan met je vragen en problemen zeker zelf aankloppen bij de CLB-medewerker. Je kan dit uiteraard ook eerst samen met de leraar op school bekijken. Misschien kan die helpen of weet hij een antwoord. Soms nemen de leraren contact op met het CLB omdat ze zich zorgen maken over een leerling. En soms neemt het CLB ook zelf initiatief. Als een leerling vaak spijbelt, bijvoorbeeld. Of bij besmettelijke ziekten op school.

De contactgegevens van ons CLB vind je verder op deze website. Je maakt best vooraf een afspraak. Vaak hebben onze medewerkers ook een spreekuur op school.

2. Onze school heeft een CLB-medewerker. Wat doet die precies?

Elke school van het Stedelijk Onderwijs heeft een CLB-medewerker. Ouders, leraren, directies en leerlingen kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. De CLB-medewerker zal op bepaalde momenten aanwezig zijn in de school. Je kan hiervoor informeren bij het secretariaat van de school. De CLB medewerker zal ook samenwerken met andere vakmensen van het stedelijk CLB Antwerpen (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen) om het probleem of de vraag zo goed mogelijk te behandelen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

3. Moet ik betalen voor de diensten van het CLB

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB is gratis. 

4. Wat gebeurt er als ik met een vraag naar het CLB stap?

Een CLB-medewerker luistert eerst naar je verhaal. Waar ben je bezorgd om, wat loopt er fout? Soms kan hij je meteen voorthelpen, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Soms zijn gesprekken niet genoeg, bijvoorbeeld bij leerproblemen. Dan kan het CLB ook onderzoeken doen, bijvoorbeeld rond gehoorproblemen, begaafdheid, aandacht en concentratie, leerstoornissen...
In sommige gevallen is meer gespecialiseerde hulp nodig. Het CLB werkt dan nauw samen met o.a. centra voor behandeling van leerproblemen, diensten geestelijke gezondheid, revalidatiecentra…
Begeleiding door het CLB is gratis.

5. Als ik met een probleem naar het CLB stap, word ik dan snel geholpen of zijn er wachtlijsten?

Je kan er vanuit gaan dat een eerste gesprek binnen de tien werkdagen plaatsvindt. Hoe het dan verder loopt, hangt af van de ernst van het probleem. Meestal helpen enkele korte gesprekken of acties, maar soms is er meer hulp nodig of moet het CLB ook een externe dienst inschakelen. Dan kan het langer duren. Je mag in die periode zelf altijd contact opnemen met het CLB.

6.  Er wordt gepest op school.  Wat doet het CLB?

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leraren: de (klas)leraar, de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, graadcoördinator, directeur … Het CLB schiet pas in actie als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook een ouder of het kind zelf. Wacht niet af tot er een oplossing komt, neem zelf initiatief.

7. Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in. Ouders zijn immers belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen. Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het centrum eerst de toelating vragen aan de ouders (voor een kind jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen). Enkel in heel uitzonderlijke gevallen werkt het CLB zonder de toestemming van de ouders, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis, of wanneer uw kind (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen) vraagt om de ouders niet in te lichten.

8.  Houdt het CLB vertrouwelijke info voor zich?

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht. Soms moet hij met die informatie wel nieuwe stappen zetten en andere hulpverleners inschakelen. Hij geeft dan de informatie door na overleg met jou of je kind (als dat 12 jaar is). Het CLB houdt van elke leerling een dossier bij en geeft op school enkel de informatie en tips die de leraar nodig heeft om de leerling goed te begeleiden.

9. Mag ik het CLB-dossier inkijken? 

Als ouder kan je samen met een CLB-medewerker het dossier van jouw kind inkijken. Maar niet alles: bv. wat iemand in vertrouwen aan de CLB-medewerker heeft gezegd, wat opgesteld is voor gerechtelijke overheden, wat niet met jou te maken heeft, maar met bv. de leraar. Ook kan jouw kind (vanaf 12 jaar en als hij/zij handelingsbekwaam is) vragen om de toegang van de ouders te beperken.
Ook als leerling ouder dan 12 jaar hebt je recht op inzage in je dossier.
Als je het dossier wil inkijken, moet de CLB-medewerker binnen de tien werkdagen een afspraak maken. De CLB-medewerker moet de tijd krijgen om na te gaan welke gegevens je kan inkijken.

10. Wat gebeurt er met het dossier als een leerling van school verandert?

Het dossier wordt doorgegeven aan het nieuwe CLB. Ouders of leerlingen (ouder dan 12 jaar en handelingsbekwaam) kunnen zich hiertegen verzetten. Dit verzet moet gebeuren binnen de 10 dagen na inschrijving.
Je kan je niet verzetten tegen de overdracht van volgende gegevens:
• identiteit: naam, adres …
• verplichte medisch onderzoeken
• medische onderzoeken voor de nazorg
• inentingen
• problemen van leerplicht

11. Kan ik CLB-begeleiding weigeren?

Dat kan, maar meestal komt het CLB in actie omdat verschillende deskundigen (de leraar, zorgbegeleider op school, CLB-medewerker, directeur,…) zich zorgen maken. Het is dan in het belang van de leerling dat er zo snel mogelijk iets gebeurt. Vanaf het moment dat de leerling twaalf jaar is en bekwaam genoeg om te beslissen, kan hij of zij ook zelf de begeleiding weigeren. Het is evenwel niet mogelijk om begeleiding te weigeren rond het verplicht aanbod van het CLB (opvolging van de leerplicht, medisch onderzoek).

12. Wat gebeurt er op een medisch onderzoek?

De CLB-arts en CLB-verpleegkundige testen de ogen en oren van je kind, meten de lengte en het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die de ouders een advies, bijvoorbeeld om een specialist nader onderzoek te laten doen. De arts en verpleegkundige volgen ook de inentingen op van elk kind. Bekijk hier een filmpje van Klasse 'achter de schermen bij een medisch onderzoek': https://www.klasse.be/686/

13. Wanneer gaat mijn kind naar het medisch onderzoek?

 • Kleuterschool: 1ste en 2de kleuterklas
 • Lagere school: 1ste, 3de en 5de leerjaar
 • Secundair Onderwijs: 1ste en 3de jaar

14. Kan ik een medisch onderzoek weigeren?

Het medisch onderzoek is verplicht. De medische onderzoeken zijn als het ware een vervolg op de raadplegingen van Kind en Gezin voor jongere kinderen. De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt, kijkt naar de tanden, houding en kijkt ook na of de leerling zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, krijgen de ouders een bericht met de raad om bv. een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De arts volgt ook de inentingen van de leerling op. Elk kind in Vlaanderen moet in de tweede kleuterklas, het vijfde leerjaar én het eerste en derde secundair naar het CLB voor een medisch onderzoek.
Als je grondige bezwaren hebt tegen een onderzoek door de CLB-arts, mag je het medisch onderzoek of de inentingen ook door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts. Het CLB treedt ook op bij besmettingen op school (griepepidemie, hersenvliesontsteking…).

15. Wanneer krijgt mijn kind vaccinaties (inentingen)?

De Vlaamse overheid heeft een vaccinatieschema opgesteld: een schema dat bepaalt welke vaccinaties je moet krijgen en tijdens welke leerjaren je deze best toegediend krijgt. Zo’n inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft gekregen van de ouders. Daarom worden de ouders op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en de bedoelingen van de vaccinatie. De vaccinaties gebeuren dan tijdens een algemeen of gericht consult. Een leerling bij wie een of meerdere vaccinaties ontbreken kan echter altijd ook op een ander tijdstip ingeënt worden.

16. Ik wil het IQ laten meten van mijn kind. Kan ik daarvoor terecht bij het CLB?

Een intelligentieonderzoek is een heel speciaal onderzoek en vergt veel tijd. Het CLB is geen testcentrum en doet enkel onderzoeken die noodzakelijk zijn. Als een kind op school in de problemen komt, kan het CLB wel beslissen om te testen: een IQ-test, dyslexie-onderzoek, een interessetest bij studiekeuze,… In dat geval is zo’n onderzoek ook gratis. Een IQ-test kan je ook bij een psycholoog of een dienst voor ontwikkelingsonderzoek laten doen. Dan betaal je ervoor.

17. Wat doe ik als ik niet tevreden ben van het CLB?

Het CLB wil jouw kind zo goed mogelijk begeleiden. Wanneer je toch een klacht hebt, kan je terecht bij de deskundige voor klachten van het CLB op het nummer 03 338 44 88. Het CLB wil klachten zo snel en zo juist mogelijk behandelen.