Crea 16

kleuterschool en lagere school

Schoolreglement

Naast een schooleigen reglement, houden wij ons, als school, ook aan de algemene schoolreglementen van het kleuter- en lager onderwijs.

 

Voorwoord

 

Hoofdstuk 1: Situering van onze school/scholengemeenschap

Naam, adres, telefoon
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs

Schoolbestuur
Scholengemeenschap Oost

Klassenraad
Schoolraad
Oudervereniging
Pedagogisch project
Schoolorganisatie en schoolfunctioneren
Evaluatie en rapportering
Zorgbeleid
Onderwijsaanbod (leergebieden) – leerplannen
Schoolstructuur

 

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Aanmelden/inschrijven van een leerling

Voor het lopende schooljaar
Voor een volgend schooljaar
Verloop van de procedure

Godsdienstkeuze – zedenleer
Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs

Schoolverandering
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

 

Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken

Openstellen van de school – organisatie van de schooluren
Toezichten en binnenschoolse opvang
Woensdagbende
Schoolverzekering
Verbruiken op school – inzamelen gelden

Maximumfactuur
Kostenraming
Toezichten
Wanbetaling
Betalingsmoeilijkheden

Revalidatie tijdens de lessen
Extra -muros activiteiten

 

Hoofdstuk 4: Ouders en school

Oudercontact
Initiatieven i.f.v. zorgverbreding
Schoolagenda
Huiswerkbeleid
Rapport – advies klassenraad
Getuigschrift basisonderwijs
Problemen op school

 

Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

Regelmatige leerling
Afwezigheden – leerplichtcontrole
Te laat komen/vroeger vertrekken
Vrijstelling
De kledij
Verloren voorwerpen
Waardevolle voorwerpen
Schoolmateriaal
Verkeer en veiligheid
Fietsen en rollend materiaal
Buggy’s
Snoep
Verjaardagen
Nieuwjaarsbrieven
Schooltassen, boeken en schriften
Geneesmiddelen
Hoofdparasieten (neten of luizen) en besmettelijke ziektes
Schoolongeval
Brandalarm
Bomalarm
Algemeen rookverbod
Gebruik van mobiele telefoons
Hoofddeksels

 

Hoofdstuk 6: Leefregels

Ik en mijn houding
Ik, gezondheid en hygiëne
Ik en zorg voor het milieu
Ik en mijn taalgebruik
Ik en schooltaken
Ik en mijn materiaal
Ik en spelen
Ik en toezicht
Ik en het verkeer
Ik en veiligheid
Wat te doen bij een ongeval?
Wat te doen bij brand?
Wat te doen bij bomalarm?
Wat als ik de afspraken niet naleef?
Wat als de leraar zich vergist?

 

Hoofdstuk 7: Engagementsverklaring: Samen maken we school!

Wat mogen de ouders van de school verwachten?
Wat verwacht de school van de ouders?

 

 

 

VOORWOORD

Beste ouders,

Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom op onze school. Samen met u willen wij uw kind(eren) opvoeden tot zelfstandige jonge mensen.

De naam creatieve stedelijke basisschool nummer 16, kort “Crea 16”, wijst op de extra dimensie, die we willen geven aan de opvoeding van onze kinderen.

Het schoolteam werkt aan de creatieve ontplooiing van elk kind.
We trachten het te helpen, bij het zich creatief durven uiten en leren het respect opbrengen voor de creativiteit van anderen.
Creatief omgaan met informatie en met oplossingsmethoden maakt deel uit van onze visie.

Binnen deze visie wil Crea 16 een accent leggen op de muzische ontwikkeling van het kind.  Alle domeinen komen aan bod : beeld, drama, beweging, muziek en media.
Hierdoor wil de school een gunstige invloed uitoefenen op de sociale ontwikkeling, taalvaardigheid, het bewuster beheersen van de lichaamstaal, de zelfontplooiing en de assertiviteit van elk kind.
Hierbij is de betrokkenheid van elk kind belangrijk en biedt het ons de kans om verder te bouwen op de talenten die in elk kind al aanwezig zijn.

Van in de kleuterschool zal de beleving (in de vorm van poppenspel, samenzang, ritmiek, dramatiseren, improviseren, theaterbezoek, …) een belangrijke plaats innemen.
Vanuit het muzisch werken ontstaat er in de derde kleuterklas een toonmoment, waarbij onze kleuters hun muzisch kunnen en aanvoelen tonen aan een groter publiek.

In de lagere school streven we naar een evenwichtig aanbod binnen de verschillende muzische domeinen. De ervaringen zullen voelbaar zijn in het zesde leerjaar, waar het eindproject (toneel, performance, …) heuse proporties aanneemt. Het schoolteam wil met deze projecten de kinderen zodanig motiveren, dat ze zelf de raakvlakken aanvoelen met andere vakken: bv. wereldoriëntatie, geschiedenis, metend rekenen, … met cultuur in het algemeen.

Bij deze profilering houdt het team zowel rekening met de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen opgelegd door het departement voor onderwijs, als met het pedagogische project van het stedelijk onderwijs.

In uitvoering van artikel 37 van het ‘decreet op het Basisonderwijs’ op 25 februari 1997 uitgevaardigd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs, en goedgekeurd in de Vlaamse Raad, moet het schoolbestuur voor al haar instellingen een schoolreglement opstellen. Deze bundel geldt als bijlage bij het ‘Schoolreglement Stedelijk Onderwijs Antwerpen’, opgesteld door het schoolbestuur, Stad Antwerpen.

Niet alleen via deze bundel willen wij u informeren, ook via maandberichten houden wij u op de hoogte. Ook onze website www.stedelijkonderwijs.be/crea16 is een bron van informatie.
Het is noodzakelijk dit Schoolreglement, de maandberichten en andere informatie aandachtig te lezen, dit vergemakkelijkt de hoofdtaak van de leerkrachten. In overeenstemming met hoger vermeld artikel 37 van het ‘Decreet van het Basisonderwijs’ dient u het schoolreglement te ondertekenen en ook na te leven.

Vriendelijke groeten,
Marc Plichart

 

TOP

 

Hoofdstuk 1: Situering van onze school/scholengemeenschap

 

1.1 Naam, adres, telefoon

Stedelijke basisschool Crea 16
Grotehondstraat 50-52
2018 Antwerpen

T 03 292 63 50, 03 292 63 51, 03 292 63 52
T Voor- en nabewaking : 03 292 63 53

Mail : crea16@so.antwerpen.be
Directeur : Marc Plichart
Zorgcoördinator : Katja De Smet

 

TOP

 

1.2 Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs

1.2.1 Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Inrichtende macht: 
STAD ANTWERPEN
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Algemeen directeur Stedelijk Onderwijs
Mevrouw Gonda Verhaert
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen

 

 

TOP

 

1.2.2 Scholengemeenschap Oost

Onze school behoort tot de scholengemeenschap OOST.

De administratieve zetel van de scholengemeenschap Oost bevindt zich e Lange Gasthuissstraat 15 , 2000 Antwerpen.

De directeur coördinatie is Mevr. Barbara Ferny.

 

TOP

 

1.3 Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 

TOP

 

1.4 Schoolraad

Zie Algemeen Schoolreglement Stedelijk Onderwijs
Contact tussen schoolraden en AGSO:
De schoolraad kan steeds met vragen, bedenkingen, adviezen, opmerkingen, enz. terecht bij de cel Kworov.  Binnen deze cel werd iemand aangesteld die zich bezighoudt met de problematiek van de schoolraden of u kan doorverwijzen naar de juiste diensten of een afspraak regelen met de bevoegde personen.
U kan deze persoon bereiken in via volgend adres : Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen.

 

TOP

 

1.5 Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel een positieve samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en dit ten bate van een harmonische ontplooiing van alle leerlingen. Alle ouders van leerlingen van onze school zijn lid van de oudervereniging en kunnen deelnemen aan vergaderingen.
De oudervereniging verleent ook steun aan de schoolinitiatieven die de kwaliteit en de uitstraling van de school ten goede komen.

Voorzitter: Katleen Venken en Anneleen Steeno

 

TOP

 

1.6 Pedagogisch project

Zie pedagogisch project stedelijk onderwijs

 

TOP

 

1.7 Schoolorganisatie en schoolfunctioneren

Indeling van de klasgroepen
De indeling van de leerlingengroepen staat in relatie met de aanwending van het lestijdenpakket en omgekeerd. Het schoolbestuur beslist autonoom welke leerlingen in deze groepen worden ingedeeld.
De groepering van de leerlingen gebeurt volgens leeftijd.
De school bestaat uit 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen.
Toch kan deze vorm van groeperen gewijzigd worden volgens de vorderingen van de leerlingen (hoekenwerk, leesronde, niveaugroepen, kangoeroeklas) of bij klasdoorbrekend werken (projecten, rotatiesysteem creamiddagen).
Een ambulante leerkracht kan voorzien worden indien voldoende restlestijden uit het lestijdenpakket kunnen geput worden.

Afwezigheid van de leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek is gaan de kleuters naar hun logeerjuffen. Deze verdeling hangt in de gangen. In de lagere school worden bij een korte afwezigheid de leerlingen opgedeeld. Bij langere afwezigheden wordt er in eerste instantie gezocht naar een interim-leerkracht. Bij gebrek hieraan wordt de klas opgevangen door de kindvrije leerkrachten, de zorgleerkrachten of de directie.

Andere onderwijsvormen
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs (2 lestijden) aan huis indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval.
 • de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
 • de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

 

TOP

 

1.8 Evaluatie en rapportering

De evaluatie en rapportering van de leerlingen gebeurt aan de hand van observaties en toetsen. Deze evaluatie gebeurt door de leerkrachten, eventueel aangevuld door externe medewerkers en heeft tot doel de kinderen gericht te observeren.
Indien noodzakelijk worden de evaluatiegegevens in de klassenraad of multi-disciplinair overleg besproken en de conclusie aan de ouders meegedeeld.
Deze evaluatie en rapporteringen hebben tot doel de ouders voldoende te informeren naar de attitudes en het leerproces van hun kind. Doordat deze rapportering op geregelde basis gebeurt, krijgt men een beeld van de evolutie en vorderingen van de leerling. Deze rapporteringweergave gebeurt uniform doorheen de school.
Er kunnen andere rapporteringvormen gehanteerd worden zoals agenda, heen-en weerschrift, gesprekken…

 

TOP

 

1.9 Zorgbeleid

De school beoogt een zorgbeleid op volgende niveaus :

 • Op niveau van de school
  Het schoolteam onder impuls van de zorgjuf stippelt een stappenplan uit om de zorgbrede aanpak in de school te optimaliseren.
 • Ondersteunen van het handelen van leraren
  De taak van de zorgleerkracht bestaat erin om de leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen in hun zorgzame aanpak en handelen. Om dit efficiënt en geïntegreerd te laten verlopen is er goed overleg nodig.
   
 • Leerlingbegeleiding
  Elke begeleiding begint klasintern. Als wij oordelen dat een kind beter gebaat is met individuele begeleiding, zal het kind klasextern geholpen worden. Dit gebeurt volgens de schoolspecifieke afspraken.

 

TOP

 

1.10 Onderwijsaanbod (leergebieden) –Leerplannen

De doelen van het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding (inclusief zwemmen)
 • muzische vorming
 • taal (Nederlands en Frans)
 • mens & maatschappij, wetenschappen & techniek (MMWT)
 • wiskundige initiatie en wiskunde
 • leren leren
 • sociale vaardigheden
 • ICT

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs 2 lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in niet-confessionele zedenleer.

 

TOP

 

1.11 Schoolstructuur

Het schoolbestuur/de directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.
Na de instapklas, 1ste en de 2de kleuterklas wordt de indeling van de 2 parallelklassen gewijzigd.

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen ingedeeld worden.
Na het 2de en 4de leerjaar wordt de groepsindeling gewijzigd en deze wordt ten laatste bekend gemaakt op de eerste schooldag in september.
Onder bepaalde omstandigheden kan bij eender welke overgang naar een ander leerjaar de groepsindeling gewijzigd worden.

De klassenraad kan advies geven bij verwijzing naar het buitengewoon onderwijs.
De klassenraad beslist of het kind moet overzitten.

 

TOP

 

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

(deze zullen steeds aangepast worden aan de wetgeving en decreten)

 

2.1 Aanmelden/inschrijven van een leerling

Je kunt je kind inschrijven op onze school:
Voor het lopende schooljaar :

 • na afspraak met de directeur

Voor een volgend schooljaar: 

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 wordt de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt na overleg met de verschillende onderwijspartners in het LOP. De start van de aanmeldingsperiode is voorzien vanaf  januari 2020. Via verschillende kanalen zal een ruime informatiecampagne opgezet worden zodat alle ouders tijdig weten op welke manier ze zich kunnen aanmelden.

De inschrijving gebeurt aan de hand een officieel document zoals:

 • Een uitreksel uit de geboorteakte
 • Het trouwboekje van de ouders
 • Het identiteitsbewijs het kind met vermelding van rijksregisternummer
 • Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • De reispas voor vreemdelingen
 • Rapport (voor inschrijvingen in het lager onderwijs)

Verloop van de procedure

Definitieve inschrijving:

Na ondertekening door de ouders van het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, wordt de leerling definitief ingeschreven,voor zover de vastgelegde maximumnorm inzake veiligheid niet wordt overschreden. De ouders ondertekenen hiervoor het inschrijvingsregister en ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de directeur.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarden:

Voorwaarden :

 • er is een oriënteringsverslag (attest) naar BO (niet type 8)
 • specifieke zorgbehoefte van de leerling > individueel onderzoek per leerling

Procedure:

 • school gaat na of er een attest is
 • de leerling wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarden
 • het onderzoek naar de nodige draagkracht start direct. Dit onderzoek omvat
  • peilen naar de verwachtingen van de ouders
  • peilen naar de concrete ondersteuningsnoden
  • inschatten van de concrete mogelijkheden in de school
  • inschatting van de ondersteunende mogelijkheden buiten de school
 • de beslissing kan zijn : inschrijving blijft behouden of wordt ontbonden (=weigering)
 • de beslissing bevat zowel de feitelijke als de juridische grond
 • de ouders worden intensief betrokken bij elke fase en kunnen toelichting vragen bij de beslissing.
 • de formele beslissing wordt binnen de 4 dagen aan het LOP meegedeeld.

Weigering:

De leerling zal worden geweigerd indien de vastgelegde maximumnorm om veiligheidsredenen (dit is voor onze school 24 leerlingen per klas) wordt overschreden of indien hij het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de 4 kalenderdagen meegedeeld aan de ouders d.m.v. een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs. De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
Elke belanghebbende kan, binnen de 30 kalenderdagen na de vastgestelde feiten, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten indienen tegen de weigeringsbeslissing. Deze Commissie doet uitspraak binnen de 5 kalenderdagen in samenspraak met het CLB.

 

TOP

 

2.2 Godsdienstkeuze – zedenleer

 • In de kleuterschool wordt geen keuze godsdienst /zedenleer gemaakt.
 • Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
 • Bij het begin van elk schooljaar of bij schoolverandering kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar.

 

TOP

 

2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

Kleuteronderwijs
Zie reglement stedelijk onderwijs (inschrijvingen)
Instapdata :

 • De eerste schooldag na de zomervakantie
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie
 • De eerste schooldag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na hemelvaartsdag

Lager onderwijs
Zie reglement stedelijk onderwijs (inschrijvingen)

 

TOP

 

2.4 Schoolverandering

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt via een formulier te verkrijgen bij de directeur. Het moet ofwel aangetekend verstuurd worden ofwel overhandigd worden aan de directeur van de school die het kind verlaat. In dit geval geeft de directeur een gedateerd ontvangstbewijs.
De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na de datum van poststempel of ontvangstbewijs.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. De nieuwe school volgt dezelfde procedure als hierboven.

 

TOP

 

2.5 Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Zie reglement stedelijk onderwijs
Stedelijk CLB Antwerpen,
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
03 338 44 88

Neem contact op met Katja De Smet, de zorgcoördinator van onze school, indien u ons CLB-anker, de schoolarts of de verpleegkundige wil spreken.

Het Stedelijk CLB kan op eenvoudige vraag gratis ingeschakeld worden. Ook de school kan dat initiatief nemen, liefst in samenspraak met de ouders hoewel dit niet noodzakelijk is. Elke ouder heeft het recht elk CLB-onderzoek te weigeren d. m. v. een voorgeschreven formulier op te vragen, in te vullen en te ondertekenen. Ouders dragen dan de consequenties van de weigering tot hulp. De vaststellingen en het advies van het Stedelijk CLB worden in een gesprek meegedeeld.

Het CLB verricht tevens het wettelijk voorziene en verplicht medische onderzoek bij bepaalde leeftijdsgroepen. de betrokken ouders krijgen daarover tijdig de voorziene informatie.  Ook bij besmettelijke ziekten zal het CLB zijn rol opnemen en ouders informeren. 

De school organiseert gemiddeld op de 14 dagen een zitdag met het CLB.  De exacte data worden aan de ouders meegedeeld via de maandberichten. Ouders kunnen ook steeds een afspraak maken via de zorgcoördinator of rechtstreeks via mail. 

Het CLB-anker volgt eveneens mee de ongewettigde afwezigheden op, een dossier en begeleiding worden opgestart vanaf 5 dagen ongewettigde afwezigheid. 

 

TOP

 

Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken

 

3.1 Openstellen van de school – organisatie van de schooluren

Lesurenregeling:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

voormiddag: van 8.45 tot 12.20 uur
namiddag:    van 13.35 tot 15.30 uur

Woensdag

Voormiddag:  van 8.45 tot 12.20 uur

 • ’s Morgens gaat de schoolpoort open om 8.30 uur. De ouders van de kleuters begeleiden hun kleuters naar de klas. De ouders verlaten ten laatste om 8.44 uur (eerste belsignaal) de klas zodat de lessen tijdig kunnen aanvangen en zij geen hinder vormen voor de rijen van de lagere school die om 8.45 uur naar boven gaan.
 • In de lagere school mogen de ouders hun kinderen tot op de speelplaats brengen. Zij kunnen tot aan het belsignaal van 8.45 uur op de speelplaats ( onder het afdak in de buurt van de ingang NIET tussen de klasrijen!) nog een praatje met elkaar maken.
 • Tijdens de middagpauze gaat de poort open vanaf 13.25 uur voor de leerlingen die thuis gaan eten. Kinderen die voor een gesloten schoolpoort spelen, lopen gevaar. Ze kunnen beter veilig in de voor- of middagbewaking blijven, of iets later thuis vertrekken. We rekenen op de ouders voor hulp bij het kloklezen.
 • Op het einde van de schooldag (woensdag 12.20 uur – alle andere dagen 15.30 uur) worden de kinderen omwille van de veiligheid afgehaald in de school. Kleuters in de eigen klas of in de refter, speelplaats. De leerlingen van de lagere school op de speelplaats.
 • Om op dit spitsuur de verkeersstroom in goede banen te leiden vragen we de ouders binnen te komen langs nummer 50. Wie de school verlaat, kan dit ongehinderd doen langs nummer 52.
 • Als je kind door een andere volwassene wordt afgehaald, vergeet dan niet de leerkracht of de directie te verwittigen.
 • Bij aanvang van het schooljaar vullen de ouders in of hun kind in de nabewaking moet blijven op school, afgehaald wordt, alleen naar huis mag of mee naar huis mag met een oudere broer of zus. Denk hierbij wel aan de verantwoordelijkheid die de oudere broer of zus moet kunnen nemen.
 • Als bij uitzondering het kind alleen naar huis mag, melden de ouders dit in het agenda van de leerling of per brief.
 • De zebrapaden moeten het mogelijk maken de straat veilig over te steken. Denk dus niet alleen aan jezelf of aan je eigen kind, maar ook aan de veiligheid van anderen. Parkeer je wagen niet op het zebrapad of op het trottoir, maar op de beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving van de school.

 

TOP

 

3.2 Toezichten en binnenschoolse opvang

Voorbewaking:   7.30 tot en met 8.30 uur

Nabewaking:  15.40 tot en met 17.30 uur

Woensdagnamiddag:   12.30 tot en met 13.30 uur

Middagtoezicht:

 • kleuterschool van 12.20 tot en met 13.25 uur
 • lagere school van 12.20 tot en met 13.25 uur

Alle leerlingen die ’s middags blijven eten brengen boterhammen mee. Om de afvalberg te verkleinen, gebruiken ze een brooddoos met hun naam op. 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid.  Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101.  Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure,  vallen ten laste van de ouder/voogd.

 

TOP

 

3.3 Woensdagbende

Er is geen woensdagbende meer voorzien.

 

TOP

 

3.4 Schoolverzekering

De kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de schoolactiviteiten. Dat geldt ook op weg van huis naar school en terug, maar binnen een normale tijdsperiode en langs de kortste weg. Zorg er dus voor dat je kind niet te vroeg aan de schoolpoort staat. Dat kan tot spelen en dus tot ongelukken leiden die gezien het tijdstip niet door de verzekering worden gedekt.
Het verzekeringscontract waarborgt de terugbetaling van de medische, farmaceutische en andere kosten, die opgenomen zijn in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V., en dit gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van het ongeval. Een tussenkomst voor ongevallen met tandletsels en schade aan bril of contactlenzen zijn mogelijk.
Bij een schoolongeval moet één aangifteformulier worden ingevuld op school en door de dokter. Het schoolongeval moet gemeld worden bij de mutualiteit. Daar ontvang je een document waarop de medische verrichtingen, de betalingen en het remgeld (persoonlijk aandeel) staan vermeld. Aangifteformulier en het document van de mutualiteit worden altijd in de school terugbezorgd.

 

TOP

 

3.5 Verbruiken op school - inzamelen van gelden

In het kader van de kosteloosheid van onderwijs stelt de school alle materialen  (leerboeken, werkschriften, schrijfmateriaal, knutselgerief….) nodig voor het  behalen van de eindtermen, gratis ter beschikking.  We vragen aan alle leerlingen om het nodige respect op te brengen voor dit materiaal. Kinderen die eigen materiaal wensen te gebruiken, kunnen dit doen.

De dubbele maximumfactuur.

1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift).

Kleuterschool € 45
Lagere school € 85

2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, bosklas, …). 

Kleuterschool :  0 euro (meerdaagse uitstappen komen niet voor)
Lagere school :  440 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs

Zwemmen
Kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 1ste tot 4de leerjaar gaan zwemmen in het zwembad Plantin Moretus.

Extra culturele en/of sportactiviteiten
De prijzen van deze uitstappen (Zoo, kinderboerderij, workshops, sportdagen…) zijn afhankelijk van de toegangsprijzen en de kosten van het vervoer. In de maandberichten staat steeds de bijdrage gemeld.

Toezichten

toezicht tijdstip prijs aangeboden drankje
water/melk/thee
voorbewaking 7.30 - 8.30 uur € 0,75  
middag 12.20 - 13.20 uur € 0,50 € 0,25
nabewaking 15.30 - 16.30 uur € 0,75  
  15.30 - 17.30 uur € 1  
  Later dan 17.30 uur € 3 per kwartier  
woensdag 12.20 - 13.30 uur € 0,75  
       
Woensdagbende 13.30 - 18.00 uur € 5  

  

Het schoolsecretariaat geeft in het begin van de maand de factuur van de voorbije maand aan de leerling mee. Op deze factuur vind je de kosten van de uitstappen  waaraan je kind heeft deelgenomen en de afrekening van de toezichten. Om onze werking te kunnen garanderen vragen wij om deze factuur tijdig aan de bank te bezorgen om te betalen. Ook betaling via domiciliëring is mogelijk. Ouders die niet via de bank werken, kunnen met hun factuur cash komen betalen op het schoolsecretariaat.

De school bezorgt aan de ouders een fiscaal attest voor het betaalde bedrag voor op de opvang.  Dit kan bij de belastingaangifte gevoegd worden..

Bij wanbetaling wordt contact opgenomen met de ouders. Kinderen zijn hiervoor immers niet verantwoordelijk en mogen nooit als tussenpersoon fungeren bij problemen tussen school en ouders.
Wanneer de school op de hoogte is van een bepaalde gezinsproblematiek wordt er steeds op een discrete en respectvolle manier mee omgegaan. De directie, als vertrouwenspersoon, zal zo nodig met de hulp van het CLB en de betrokken leerkrachten de nodige zorg aanbieden.

Bij betalingsmoeilijkheden is de eerste stap een gesprek aanvragen met de directie. In uiterste discretie zal in overleg naar oplossingen gezocht worden. Belangrijk is dat er vroegtijdig naar een oplossing gezocht kan worden zodat zowel ouders, kind als school op een positieve manier hiermee kunnen omgaan. Indien nodig, kan de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs ingeschakeld worden.

 

TOP

 

3.6 Revalidatie tijdens de lesuren

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de zorgjuf en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan 2 lestijden van 50 minuten per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lestijden mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.

 

TOP

 

3.7 Extra -muros activiteiten

Extra -muros activiteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen.
De extra -muros activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.
Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor de kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind deel te laten nemen aan deze activiteiten.

 

TOP

 

Hoofdstuk 4: Ouders en school

 

4.1 Oudercontact

Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda (vanaf het derde leerjaar), indien nodig kan er gewerkt worden met een heen-en-weerschriftje.
In de kleuterschool kan je bij het brengen en halen van de kleuters de juf aanspreken voor dagdagelijkse informatie. Voor ernstige gesprekken kan je steeds vooraf een gesprek met de juf aanvragen.
In de lagere school geef je schriftelijke mededelingen mee met de leerling. Voor een individueel gesprek over je kind dien je vooraf een afspraak te maken, zodat de leerkracht die tijd in zijn/haar planning kan voorzien. Uitgebreide gesprekken aan de rij of in de klas in het bijzijn van de kinderen hebben we liever niet. 
In het begin en in de loop van het schooljaar worden er oudercontacten georganiseerd zowel in de kleuterschool als lagere school. Deze worden tijdig aangekondigd en vinden plaats op afwisselende uren.
Mededelingen aan de directeur of de zorgcoördinator kunnen schriftelijk (brief of e-mail: crea16@so.antwerpen.be) overgemaakt worden. Voor een individueel gesprek dien je tijdig een afspraak te maken.

 

TOP

 

4.2 Leerlingbegeleiding binnen het M-decreet

Onze school tracht ervoor te zorgen leersituaties te creëren die voor kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. Ze dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool.
De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden, zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast krijgen ‘leren leren’, ‘probleemoplossend denken’ en ‘sociale vaardigheden’ door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht.
Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. Onze school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.
Een goede interactie tussen kind en leerkracht, die in de mate van het mogelijke rekening houdt met de thuissituatie, is wenselijk om tot succesvolle oplossingen te komen.
Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen worden gecreëerd.
Zorgbreedte betekent voor onze school dat er voldoende aandacht gegeven wordt in de omgang met en het inspelen op de onderlinge verschillen die er zijn tussen kinderen.
Het schoolteam tracht het onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Ouders kunnen bij schoolgebeuren betrokken worden.
Onze school schept de voorwaarden opdat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen, functioneren en plezier beleven.
De school zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
CLIM - Coöperatief Leren In Multiculturele groepen) is een vorm van actief leren. Een essentieel onderdeel van dit proces is de sociale interactie tussen leerkracht en leerling enerzijds en tussen leerlingen onderling anderzijds.
Actief leren gaat van het kind zelf uit en stimuleert het oplossen van problemen. Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van de leerinhouden en minder op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden.
Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.
Aandacht voor ‘continuïteit’ binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen de leergebieden, tussen thuis-en schoolervaringen van de leerlingen zo laag mogelijk maakt. De leerkrachten streven deze continuïteit doorheen de bassischool na.

Indien de brede basiszorg ontoereikend blijkt, bieden we verhoogde zorg binnen de fases van het zorgcontinuüm. Samenwerking met ouders hoort hier ook bij.  We schakelen de hulp in van het CLB en van externen om de uitbreiding van de zorg te garanderen.

 

TOP

 

4.3 Schoolagenda

De schoolagenda is de brug tussen schoolgebeuren en thuis.  Alle leerlingen vanaf het derde leerjaar van de lagere school hebben een agenda.  In de eerste en tweede klas wordt de informatie meegegeven op een briefje.
In het agenda noteert men berichten, lessen en huistaken. Aan de ouders wordt gevraagd om dit dagelijks na te kijken en te ondertekenen ook als er niets genoteerd staat.

 

TOP

 

4.4 Huiswerkbeleid

Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk zinvol ?

 1. Via hun huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden we belangrijk. Stapje per stapje worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.
 2. Via het huiswerk kunnen we aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas. Een stukje school komt zo mee naar huis.
 3. Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhoud en we geloven dat deze bijkomende opdrachten onze kinderen vaardiger maakt in het verwerven van de leerinhouden.

Om deze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op u, de ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

Wat is hulp bij huiswerk ?

Wat bedoelen we precies met hulp bij huiswerk ? Op welke manier helpen we onze kinderen het beste ?
Dit zijn geen gemakkelijke vragen ! We vinden het belangrijk u te informeren over wat wij wel en niet van ouders verwachten inzake huiswerkondersteuning.

 1. We verwachten in de eerste plaats dat ouders hun kind stimuleren en aanmoedigen. Dit doen ze door iedere dag interesse te tonen voor wat het kind doet op school en ook door interesse te tonen voor het huiswerk van het kind.
 2. Probeer een zekere regelmaat in te bouwen. Een bepaald tijdstip van de dag staat in het teken van huiswerk. Creëer op dat moment de nodige rust zodat de kinderen hun taken kunnen maken. Stel indien nodig samen met de kind een planning op. Voor kinderen tot het vierde leerjaar kan het nodig zijn om zelf tijd vrij te maken om toezicht te houden tijdens het uitvoeren van de taken.
 3. Controleer of huistaken zijn gemaakt en teken het agenda. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk. Geef hen de autonomie die ze verdienen en aankunnen. Planning is hierbij een belangrijk onderdeel. De kinderen van het vierde leerjaar maken kennis met enkele planningsprincipes die in de derde graad verder uitgebouwd zullen worden.
 4. We verwachten dat u ons contacteert, indien er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk.

We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dat doen wij wel. Door de fouten te analyseren zien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst. Moedig je kinderen aan om hun best te doen voor het huiswerk, stimuleer hen om erbij na te denken en zorg ervoor dat ze er de nodige tijd voor maken. Help bij het zoeken naar het gevraagde materiaal dat meegenomen moet worden naar de klas.
We verwachten ook niet dat grote broer, zus, papa of mama het huiswerk maakt.
We verwachten ook niet dat u nog extra oefeningen opgeeft aan uw kind, wanneer uw kind het moeilijk heeft met de leerinhoud. Mocht u in de vakantieperiodes toch de leerstof willen herhalen, kan u steeds terecht op de site van www.bingel.be Bij het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling van de lagere school zijn/haar inloggegevens waarmee hij/zij aan de slag kan.

Toch is het belangrijk om te weten dat er grenzen zijn aan huiswerk en inoefening en dat een kind vooral ook nog behoefte heeft aan spel en vrije tijd.

Nog enkele concrete afspraken !

 • Iedere klas heeft een vaste huiswerkdag.  Een week later wordt het afgewerkte werk aan de klasleerkracht overhandigd. 
 • We voorzien dat kinderen in het eerste en tweede leerjaar, naast het dagelijks oefenen voor het lezen in het eerste  en de maaltafels in het tweede leerjaar,  niet langer dan 15 minuten per week aan het huiswerk bezig zijn. In het derde en vierde leerjaar loopt deze tijd op tot 30 minuten. In de vijfde en zesde klas zal er gemiddeld 45 minuten besteed moeten worden aan het maken van huiswerk.
 • Uiteraard is deze tijd slechts een indicatie. Sommige kinderen zullen sneller hun huiswerk gemaakt hebben dan andere leerlingen.
 • De opdrachten kunnen heel divers zijn : rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, meebrengen van gevraagd materiaal, …
 • De kinderen van de derde graad moeten soms een bepaalde periode meer lessen leren. Op dat moment zal de hoeveelheid huiswerk verminderen zodat zij hun tijd optimaal kunnen benutten voor de voorbereiding van de toetsen. 
 • Het spreekt natuurlijk voor zich dat niet alle toetsen thuis voorbereid kunnen worden. Soms wordt er in de klas parate kennis getest en die kan niet thuis voorbereid worden.
 • Als het huiswerk niet in orde is, dan krijgen de leerlingen de kans om het thuis tegen de volgende dag af te werken. Is een leerling meer dan drie keer niet in orde, dan zal de leerkracht je zoon of dochter op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Een aangepaste sanctie in samenspraak met het kind zal dan ook getroffen worden.  De opvolging van het maken van het huiswerk wordt ook steeds in het rapport vermeld. Bij voortdurende problemen, neemt de zorgcoördinator met u contact op om een oplossing te kunnen zoeken.

Bovenal heeft een kind na een schooldag behoefte aan spel, aan vrije tijd. Dat is zeer belangrijk en na een dag van hard werken, moet dit elk kind gegund worden.

 

TOP

 

4.5 Rapport - advies klassenraad

Zie ook schoolreglement Stedelijk Onderwijs
Om je kind te kunnen evalueren, worden geregeld toetsen afgenomen. Dit kunnen kleine lesoverhoringen zijn, maar ook toetsen over grotere leerstofgehelen. Deze toetsen worden regelmatig meegegeven voor ondertekening. Geef ze de nodige aandacht door ze te lezen en te bespreken. Benadruk het positieve en ga na wat er moeizaam gaat. Zo blijf je op de hoogte van het leerproces, de verworven vaardigheden en leerinhouden, het begrijpen, denken en handelen van je kind.
Een samenvatting van deze beoordelingen en de beoordeling van de attitudes vind je terug op het rapport. De leerling krijgt een herfst-, winter-, lente- en zomerrapport.
De ouders van de leerlingen nemen de eindbeslissing op het gebied van:

 • De overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB.
 • Het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB.

In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing betreffende het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de  klassenraad.

 

TOP

 

4.6 Getuigschrift basisonderwijs

Zie ook schoolreglement Stedelijk Onderwijs
Je kind bekomt dit getuigschrift op het einde van het zesde leerjaar, indien het ‘geslaagd’ is. Het regelmatig bijwonen van de lessen en activiteiten is een vereiste. Er wordt oordeelkundig rekening gehouden met de rapporten van het 5de en 6de leerjaar en de vergelijkende centrale proef van het Stedelijk Onderwijs.
Met het getuigschrift ‘Basisonderwijs’ heeft je kind toegang tot het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en kan het in principe elke optie kiezen.

 

TOP

 

4.7 Problemen op school

Zie ook schoolreglement Stedelijk Onderwijs
Leerlingen, ouders, leraren en directie houden zich aan de leefregels en afspraken die in het schoolreglement en de schoolbrochure opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.
Wij vragen ook aan de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden te respecteren.

 

TOP

 

Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

 

5.1 Regelmatige leerling

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft.

 

TOP

 

5.2 Afwezigheden – leerplichtcontrole

Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs
Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om volgende redenen:

 • Ziekte tot en met 3 opeenvolgende schooldagen: voorgedrukt briefje, dit kan maximaal 4 keer per schooljaar, voor elke volgende afwezigheid is dan een doktersbriefje vereist!
 • Ziekte van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen: medisch attest
 • van rechtswege gewettigde afwezigheid (geen akkoord directeur nodig)
  • begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- en/of aanverwant.
  • oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
  • bijwonen van familieraad
  • maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming
  • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
  • feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing
 • Mits toestemming van directeur
  • Overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- en/of aanverwant tot en met de 2de graad.
  • Actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen)
  • Uitzonderlijk : persoonlijke redenen (voorafgaand akkoord van de directie is nodig), deze reden kan zeker niet zijn, vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen.
 • Trekkende bevolking
  • School zorgt voor onderwijs op afstand
  • School en ouders engageren zich om regelmatig te communiceren
  • Overeenkomst tussen school en ouders

Afwezigheden worden steeds met een apart voorgedrukt briefje gemeld, dus niet in het agenda.  Deze briefjes worden in september meegegeven samen met het agenda.
Wanneer de afwezigheid van een leerplichtig kind niet verantwoord wordt, is dit kind onwettig afwezig.
Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang. Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording werd verstrekt, wordt een formulier meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te verantwoorden.
Bij niet-regularisatie waarschuwt de directeur het CLB en wordt een opvolgingsdossier aangelegd. De directie waarschuwt ook de bevoegde verificatiedienst en licht de gemeenschapsinspectie in. Ouders zijn immers verplicht ervoor te zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt, d.w.z. dat het is ingeschreven in een school en regelmatig aanwezig is of huisonderwijs volgt.
Een verklaring van de ouders dat de leerling afwezig blijft om familiale redenen wordt wettelijk niet aanvaard!

 

TOP

 

5.3 Te laat komen/vroeger vertrekken

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen de ouders dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de school zijn.
Ook voor kleuters vragen wij de ouders de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.
Indien kinderen toch te laat komen, begeven zij zich eerst naar het secretariaat. De ouders vullen een formulier in waarop de reden van te laat komen vermeld wordt.  De leerkracht bewaart dit document mee in zijn/haar register.
Het is nodig de tijdsduur voor de verplaatsing naar de school correct in te schatten.
Indien om bijzondere reden (doktersbezoek, therapie…) kinderen vroeger worden opgehaald, moet een briefje geschreven worden, waarop naam, datum en reden vermeld staan.

 

TOP

 

5.4 Vrijstelling

In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) te volgen, is een attest van een arts vereist.
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Zij volgen dan vervangende activiteiten.

 

TOP

 

5.5 De kledij

De kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en hygiënisch. Kinderen laten heel wat kledingstukken liggen.Als ze voorzien zijn van een naam kunnen we ze gemakkelijk terugbezorgen.
Vooral voor kleuters is het belangrijk dat zij makkelijke kledij dragen. Bretellen, broeksriemen veroorzaken heel wat gesukkel bij het zelfstandige toiletbezoek. Houd daar rekening mee.
Wie toch een ongelukje heeft, wordt verschoond. Een reservebroekje in het schooltasje is handig. Als je kind een broekje van de school nodig heeft, rekenen we erop dat je dit zo snel mogelijk gewassen terugbezorgt.
Voor de lessen bewegingsopvoeding is geschikte kledij vereist:

 • Lichamelijke opvoeding: turnpakje of T-shirt en short, sokken, turnpantoffels in een turnzakje. Dit alles voorzien van naam.
 • Zwemmen: badpak of zwembroek, badmuts, 2 handdoeken

TOP

 

5.6 Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerief, fiets, uurwerken).Verloren voorwerpen worden verzameld aan de kapstok en de waslijn op de speelplaats of de kast in de gang. Gevonden voorwerpen kunnen steeds afgegeven worden op het secretariaat, bij de directeur of bij de klastitularis.  In de eerste week na elke vakantie worden de verloren voorwerpen verwijderd.

 

TOP

 

5.7 Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen of individueel speelgoed (juwelen, smartphone…) horen niet thuis in onze school. Elke vorm van ruilhandel is verboden. De school is niet verantwoordelijk bij verlies, beschadiging, uitlenen of ruilen.

 

TOP

 

5.8 Schoolmateriaal

Alle leerboeken, schriften en ander schoolgerief worden gratis ter beschikking gesteld. Bij verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.

 

TOP

 

5.9 Verkeer en veiligheid

Ouders van wie de kinderen alleen naar school komen, leren hen de veiligste en kortste weg van en naar school. Hetzelfde geldt voor kinderen die met de fiets komen. Ouders zorgen ervoor dat de fiets van hun kind verkeerstechnisch in orde is en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

 

TOP

 

5.10 Fietsen en rollend materiaal

Fietsers betreden en verlaten het schoolterrein met de fiets aan de hand. Dit geldt voor allen: kleuters, leerlingen van de lagere school en ouders.
Fietsen worden op slot gelegd en geplaatst in de daartoe bestemde fietsenstalling. Steps, skateboards, … worden in de voorziene stalling geplaatst. De school is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal.

 

TOP

 

5.11 Buggy’s

Er worden geen buggy’s gestald in de school.

 

TOP

 

5.12 Snoep – Fruit

Geef geen kauwgom, snoep of chips mee. Laat je kind gezond snoepen: geef het fruit, een droge koek of een ander gezond knabbeltje mee.

Aan de kinderen van kleuterschool en de lagere school wordt gevraagd om alle dagen een stukje fruit mee te brengen, behalve op woensdag, dit blijft de koekendag. 

Wij vragen ook om alle dagen een flesje of drinkbus met water mee te brengen. 

 

TOP

 

5.13 Verjaardagen

Jarig zijn is leuk. Een dagje in de belangstelling staan, hoort erbij. We organiseren dit in de school en voorzien per klas op geregelde tijdstippen een gezamenlijke activiteit. Traktaties zijn dus niet nodig.

 

TOP

 

5.14 Nieuwjaarsbrieven

• Kleuterschool

Elke kleuter maakt een nieuwjaarsbrief.

• Lagere school

1ste graad: de leerlingen schrijven een nieuwjaarsbrief
2de en 3de graad: de leerlingen knutselen nieuwjaarswensen in elkaar, dus  geen echte nieuwjaarsbrief.

 

 

TOP

 

5.15 Schooltassen, boeken en schriften

In de kleuterschool worden de schooltassen in het wandrek of mand gezet.
De leerlingen van de lagere school zetten bij het binnenkomen hun tas op het juiste rek op de speelplaats. Er mogen geen schooltassen rondslingeren op de speelplaats. In de loop van de dag blijven de schooltassen in de klas.Tijdens de middagpauze brengen de leerlingen enkel hun brooddoos, in de klassenmand, mee naar beneden.
Een stevige boekentas met een verstevigde bodem en meer dan één vak is vereist. Zo kunnen boterhammen en boeken en schriften in een ander vak worden gestoken. Kijk regelmatig de schooltas na en verwijder het overbodige. Een te zware boekentas is te vermijden.
Boeken en schriften moeten gekaft worden. Ze dienen netjes gehouden te worden (zo nodig kaftpapier vervangen). Leerboeken worden op het einde van het schooljaar in goede staat terugbezorgd. Beschadigde of verloren boeken dienen vergoed te worden.

 

TOP

 

5.16 Geneesmiddelen

De leerkrachten mogen enkel geneesmiddelen (zowel traditionele als homeopathische) aan de kinderen geven, wanneer er een doktersbriefje bij is. Hierop staat duidelijk vermeld: medicatie, dosis en tijdstip van toediening. De leden van het schoolteam moeten deze veiligheidsmaatregel toepassen. Ouders ondertekenen een verklaring waarin vermeld staat dat zij de leerkrachten niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de toegediende medicatie.

Echt zieke kinderen worden geweigerd in het belang van de andere kinderen. Indien de kinderen in de loop van de dag ziek worden, wordt aan de ouders gevraagd hun kind te komen ophalen.

 

TOP

 

5.17 Hoofdparasieten (neten of luizen) en besmettelijke ziektes

Neten of luizen, iedereen kan het overkomen. Samen verdere verspreiding voorkomen is nodig. Een ouder moet de school dadelijk verwittigen bij de vaststelling van neten of luizen en zowel het kind als de andere gezinsleden behandelen of laten behandelen.
Alle kinderen uit de betrokken klas krijgen een briefje mee zodat elke ouder onmiddellijk controle kan uitoefenen.
In samenwerking met de oudervereniging worden de kinderen regelmatig gecontroleerd, meestal na een schoolvakantie (kriebelouders).
Bij een besmettelijke ziekte vragen we jullie uitdrukkelijk om de school zo snel mogelijk te verwittigen zodat wij zo snel mogelijk de hulp van het CLB kunnen inroepen om verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen en de nodige maatregelen te treffen.

 

TOP

 

5.18 Schoolongeval

Bij een klein ongeval word je hiervan en van de verzorging ingelicht, zodat je thuis
aan de evolutie  ervan aandacht kan geven.
Bij een ongeval op school, waarbij doktersbehandeling wordt vereist, worden de ouders direct telefonisch gecontacteerd. Zo krijg je de kans om zelf bij de behandeling aanwezig te zijn. Indien ouders niet in de mogelijkheid zijn om hun kind te begeleiden naar dokter of ziekenhuis, wordt het kind in een taxi onder begeleiding van klastitularis, zorgjuf, secretaresse of directeur naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.
Bij zeer ernstige ongevallen wordt de 100 opgebeld.
Bij een ongeval op de normale weg van huis naar school of omgekeerd moet je dadelijk de school verwittigen. Zorg voor getuigen.

 

TOP

 

5.19 Brandalarm

Bij brandalarm moeten de kinderen de bevelen van de leerkrachten opvolgen en het klaslokaal in de kortst mogelijke tijd verlaten, maar zonder lopen, duwen of trekken en zonder meenemen van persoonlijk materieel. Zij verlaten het schoolgebouw ordelijk in groep o.l.v. de leerkracht en verzamelen op de Dageraadplaats.
In geval dat de school niet meer toegankelijk is, worden de kinderen door hun leerkrachten begeleid naar de Stedelijke basisschool in de Betogingstraat, waar zij opgevangen worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

TOP

 

5.20 Bomalarm

Bij bomalarm moeten de kinderen de bevelen van de leerkrachten opvolgen en het klaslokaal in de kortst mogelijke tijd verlaten, maar zonder lopen, duwen of trekken en zonder meenemen van persoonlijk materieel. Zij verlaten het schoolgebouw ordelijk in groep o.l.v. de leerkracht en verzamelen op de Dageraadplaats.
In geval dat de school niet meer toegankelijk is, worden de kinderen door hun leerkrachten begeleid naar de Stedelijke basisschool in de Betogingstraat, waar zij opgevangen worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

TOP

 

5.21 Algemeen rookverbod

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de   gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. Dit verbod geldt 24/24 en 7/7.

 

TOP

 

5.22 Gebruik van mobiele telefoons

Kinderen mogen, mits toestemming van de ouders en op eigen verantwoordelijkheid, in het bezit zijn van een mobiele telefoon.  Deze worden bij de start van de schooldag in bewaring gegeven bij de leerkrachten en niet gebruikt op school.

Bij een één- of meerdaagse uitstap kan een mobiele telefoon gebruikt worden om foto’s of video’s te maken. Dit gebeurt altijd volgens de afspraak gemaakt met de leerkrachten. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het gemaakte beeldmateriaal.

Bij niet-naleving van deze regel zal de telefoon in beslag worden genomen. De ouders worden door de directie gecontacteerd voor verdere opvolging.

 

TOP

 

5.23 Hoofddeksels

Vanaf september 2010 is het voor leerlingen verboden om binnen de schoolgebouwen hoofddeksels (mutsen, petten, hoofddoeken) te dragen. In geval van koude kan de directie toestemming geven tot het dragen van hoofddeksels op de speelplaats.

 

TOP

 

Hoofdstuk 6: Leefregels voor leerlingen

 

6.1 Ik en mijn houding

 • Ik heb respect voor anderen.
 • Ik kan fijn spelen, ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen
 • Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 • Ik gebruik geen scheldwoorden of bijnamen
 • Ik heb respect voor het bezit van anderen.
 • Ik pest niemand en zet anderen ook niet aan tot pesten.
 • Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
 • Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
 • In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.  Ik breng mij boterhammen mee in een brooddoos en ik zorg voor mijn eigen beker.  Na het eten leg ik mijn brooddoos en beker in de juiste mand.
 • Ik luister steeds naar de leraar of begeleider.
 • Ik heb respect voor andermans spullen.

 

TOP

 

6.2 Ik, gezondheid en hygiëne

 • Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
 • Binnen de schoolgebouwen draag ik geen hoofddeksels.
 • Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was mijn handen.
 • Ik hou de toiletten netjes, kraantje dicht na het handenwassen.
 • In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
 • Ik neem mijn turnkledij regelmatig naar huis om te wassen.

TOP

 

6.3 Ik en zorg voor het milieu

 • Ik zorg mee voor een nette school.
 • Ik beperk en sorteer afval en gooi het in de juiste container.
 • Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

 

TOP

 

6.4 Ik en mijn taalgebruik

 • Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.
 • Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
 • De leerkrachten spreek ik aan met meneer of juf.

 

TOP

 

6.5 Ik en schooltaken

 • Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.
 • Wanneer ik dat om een geldige reden niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op volgende wijze:
  • door een nota van mijn ouders in mijn agenda
  • door een briefje van mijn ouders
 • Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders.
 • Als ik niet mag zwemmen of turnen, breng ik een attest van de dokter mee naar school.

 

TOP

 

6.6 Ik en mijn materiaal

 • Ik draag zorg voor mijn kledij en schoolgerief.
 • Ik kaft mijn boeken en schriften.
 • In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel wat ik nodig heb.
 • Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor zwemmen en turnen.
 • Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
 • Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.  Ik zet mijn fiets op slot!
 • Ik bezorg verloren voorwerpen aan een leraar.
 • Ik gebruik geen smartphone in de school.  Als ik hem toch moet meenemen, geef ik hem bij de start van de schooldag aan de leerkracht. Als ik tijdens een uitstap foto’s maak, die ik dit op een respectvolle manier en volg ik altijd de afspraken van de leerkrachten.

 

TOP

 

6.7 Ik en spelen

 • Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 • Ik breng geen speelgoed mee naar school. Ik kan spelen met het speelgoed van de school. Een boek mag ik meebrengen.
 • Ik draag zorg voor het speelgoed waarmee ik mag spelen en ik maak gebruik van mijn speelpasje.
 • In de gangen, klassen , fietsenstallingen en toiletten speel ik niet.
 • Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 • Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en bij het tweede belsignaal sta ik rustig in de rij.
 • Ik klim niet op de huisjes, banken, tafels, daken of in bomen.

 

TOP

 

6.8 Ik en toezicht

 • Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8.30u en ’s middags niet vroeger dan 13.25u op de speelplaats (behalve als ik in de voorbewaking of middagstudie ben).
 • ’s Middags of ’s avonds wacht ik op de speelplaats in de rij bij mijn leerkracht tot mijn ouders mij komen afhalen. Ben ik na 10 minuten na het belsignaal nog op de speelplaats ga ik naar de rij van de nabewaking.
 • Als ik per uitzondering alleen naar huis mag tussen de middag of op het einde van de schooldag, breng ik een briefje van mijn ouders mee of ik laat dit noteren in mijn agenda.
 • Mag ik alleen naar huis dan vertrek ik na het belsignaal als een leerkracht of de directeur zegt dat ik verder mag.

 

TOP

 

6.9 Ik en het verkeer

 • Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
 • Ik respecteer de verkeersreglementen.
 • Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

 

TOP

 

6.10 Ik en veiligheid

 • Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- en uitgangen.
 • Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.
 • Ik gebruik enkel elektrische toestellen onder begeleiding.
 • Ik raak geen onderhoudsproducten aan.
 • Als ik geneesmiddelen (met doktersbriefje) moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leraar.
 • Ik fiets niet op de speelplaats.

 

TOP

 

6.11 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

 • Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.
 • Ik vertel waar het ongeval gebeurd is, wat er gebeurd is en wie erbij betrokken is.

 

TOP

 

6.12 Wat te doen bij brand?

 • Ik meld onmiddellijk de brand aan de leraar of de directeur.
 • Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, en doe dit zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren.
 • Ik laat al mijn materiaal achter.
 • Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

 

TOP

 

6.13 Wat te doen bij bomalarm?

 • Bij bomalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, en doe dit zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren.
 • Ik laat al mijn materiaal achter.
 • Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

 

TOP

 

6.14 Wat kan er gebeuren als ik de afspraken niet naleef?

 • Ik krijg een mondelinge opmerking.
 • Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
 • Ik krijg een extra taak (vanaf 3de leerjaar verslag(je) van wat er gebeurd is) en mijn ouders ondertekenen.
 • Ik word naar de directeur gestuurd.
 • De directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreekt met hen mijn gedrag.
 • Ik word een tijdje afgezonderd ( onder toezicht en minder dan één dag).
 • Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. (zie ook schoolreglement Stedelijk Onderwijs).

 

TOP

 

6.15 Wat doe ik als ik denk dat de leraar zich vergist?

 • Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
 • Indien de leraar er met mij niet wil over praten, vraag ik de directeur naar mijn verhaal te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met de leraar en mij een besluit treffen.

 

TOP

 

Hoofdstuk 7: Engagementsverklaring: Samen maken we school!

 

Jullie kinderen verdienen de beste onderwijskansen!
Hier zorgen we samen voor met dit ‘akkoord’. In dit akkoord vinden jullie de belangrijkste verwachtingen  van de ouders en de school. Dit document hebben we samen opgesteld. Het is een aanvulling bij de Engagementsverklaring van het Stedelijk Onderwijs.

Regelmatig  bekijken we opnieuw wat we extra belangrijk vinden en waar we samen voor willen gaan. Dit kan zowel op vraag van de school als op vraag van een groep ouders (oudercomité, oudergroep, ouderraad, …). We vinden het belangrijk dat ouders  inbreng  hebben bij het opstellen van dit ‘AKKOORD’. Ben je hierin geïnteresseerd, contacteer dan de directeur of zorgcoördinator van jouw school!

 

7.1 Wat mogen de ouders van de school verwachten?

1) Oudercontact:

 • Intakegesprek bij inschrijving
 • We zorgen voor een gezellige school waar iedereen zijn weg vindt.
 • We voorzien minimaal 4 oudercontacten per schooljaar. Er is ook steeds de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de leerkrachten, de zorgcoördinator of de directie.

2) Tijdig en voldoende aanwezig zijn:

 • De school communiceert duidelijk de schooluren, de diverse activiteiten,  de vakantieperiodes en vrije dagen.
 • De school investeert in voldoende fietsenstalling.
 • De school hecht belang aan een veilige schoolomgeving.

3) Individuele begeleiding:

 • Er wordt tijd gemaakt voor elke ouder, indien nodig met een tolk.
 • Discretie en privacy: De school engageert zich om discreet met alle informatie om te gaan.
 • Samenwerking met het CLB.
 • Ondersteuning bij financiële moeilijkheden: Sociaal fonds, Diesterweg’s Hulpkas, kledingwerk, ...

4) Onderwijstaal:

 • De school tracht op een duidelijke manier te communiceren met de ouders.
 • De school helpt ouders indien zij informatie niet begrijpen.

 

TOP

 

7.2 Wat verwacht de school van de ouders?

1) Oudercontact:

 • De school tracht op een duidelijke manier te communiceren met de ouders.
 • De school helpt ouders indien zij informatie niet begrijpen.
 • Ouders geven belangrijke informatie door aan de school en nemen zelf contact op als ze met vragen zitten over hun kind of de schoolwerking.
 • Ouders zijn aanwezig op ouderavonden of informatieavonden ingericht door de school.
 • Ouders die dit wensen kunnen via de oudervereniging deelnemen aan de samenwerking tussen de school en de ouders.  We proberen door de verschillende activiteiten en werkgroepen zoveel mogelijk ouders te bereiken.

2) Tijdig en voldoende aanwezig zijn:

 • De ouders respecteren de begin-en einduren van de school en van de voor- en nabewaking.
 • Ook in de kleuterschool komen de kleuters zoveel mogelijk naar school (minimum 220 halve dagen in de derde kleuterklas).
 • Verkeersveiligheid van de buurt: Ouders respecteren de verkeersregels in de buurt van de school.
 • Ouders lezen de maandberichten, het jaaroverzicht of kijken op de website.

3) Individuele begeleiding:

 • Ondersteuning bij financiële moeilijkheden: Ouders gaan naar de directie of de zorgcoördinator (mag heel discreet).  Deze begeleiding wordt geregeld terug besproken.
 • Discretie en privacy : De school verwacht dat de ouders ook discreet omgaan met informatie.

4) Onderwijstaal:

 • Ouders tonen belangstelling voor de activiteiten van de school.  Ook ouders die geen of weinig Nederlands spreken zijn van harte welkom om mee te genieten van toonmomenten en activiteiten op school.
 • Ouders vragen verduidelijking wanneer iets niet duidelijk is.

 

TOP