Crea 16

kleuterschool en lagere school

Visie en aanpak

De schoolvisie

De naam creatieve stedelijke basisschool nr. 16, kort Crea 16, wijst op de extra dimensie, die we willen geven aan de opvoeding van onze kinderen. Het schoolteam werkt aan de creatieve ontplooiing van elk kind. We trachten het te helpen, bij het zich creatief durven uiten en leren respect opbrengen voor de creativiteit van anderen.
Creatief durven omgaan met informatie en met oplossingsmethoden maakt tevens deel uit van onze visie.

Bij deze profilering houdt het team zowel rekening met de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen opgelegd door het departement voor onderwijs als met het pedagogisch project van het stedelijk onderwijs.

Binnen deze visie wil Crea 16 een accent leggen op de muzische ontwikkeling van het kind en bestrijken hier alle domeinen… (beeld, drama, beweging, muziek en media).
Hierdoor wil de school een gunstige invloed uitoefenen op de sociale ontwikkeling, taalvaardigheid, het bewuster beheersen van de lichaamstaal, de zelfontplooiing en de assertiviteit van elk kind.
Hierbij is de betrokkenheid van elk kind belangrijk en biedt het ons de kans om verder te bouwen op de talenten die in elk kind al aanwezig zijn.
De kwaliteit van de toonmomenten (zang, voordracht, toneel, dans, …) is ondergeschikt aan het proces dat de leerlingen doormaken.

Van de kleuterschool zal de beleving (in de vorm van poppenspel, samenzang, ritmiek, dramatiseren, improviseren, theaterbezoek, …) een belangrijke plaats innemen.
Vanuit het muzisch werken ontstaat er in de derde kleuterklas een toonmoment, waarbij onze kleuters hun muzisch kunnen en aanvoelen in al zijn facetten durven en mogen tonen aan een groter publiek.

In de lagere school streven we naar een evenwichtig aanbod binnen de verschillende muzische domeinen.
Via een projectmatige aanpak komen onze kinderen in contact met de verschillende muzische leergebieden en ervaren op deze manier dat de domeinen met elkaar verweven zijn.
De ervaringen zullen voelbaar zijn in het zesde leerjaar, waar het eindproject (toneel, performance, …) heuse proporties aanneemt. Een pallet van de diverse muzische disciplines worden als een geheel in een toonmoment gevat.
Het schoolteam wil met deze projecten de kinderen zodanig motiveren, dat ze zelf de raakvlakken aanvoelen met andere vakken: bv. wereldoriëntatie, geschiedenis, metend rekenen, … met cultuur in het algemeen.