Crea 16

kleuterschool en lagere school

Visie en aanpak

De naam creatieve stedelijke basisschool nr. 16, kort Crea 16. Het wijst ook op de extra dimensie, die we willen geven aan het leerproces van onze kinderen. Het schoolteam werkt samen met de kinderen en ouders aan de creatieve ontplooiing. We helpen onze leerlingen om zich creatief te durven uiten en leren ze respect opbrengen voor de creativiteit van anderen. Door een rijke leeromgeving aan te bieden helpen we de kinderen om zich creatief te ontplooien in de diverse disciplines d.m.v. een procesmatige aanpak, het voorzien van de nodige reflectiemomenten, het hanteren van verschillende vormen van breed evalueren, ook zelfevaluatie en de nodig bijsturing tijdens het ganse proces. 

Creatief durven omgaan met informatie en met het zoeken naar alternatieve oplossingsmethoden maakt tevens deel uit van onze breed gedragen muzische visie.

 

Onze krachtlijnen :

 • Muzische vorming als krachtig middel om te verbinden 
  De muzische taal is universeel en fungeert als eerste communicatiemiddel (sociaal emotionele ontwikkeling, welbevinden en veilige haven)
   
 • Muzische vorming biedt een blik op de wereld (wereldburgerschap)
   
 • Een muzische leeromgeving stimuleert (grensverleggend)
   
 • Onze school maakt impliciete en expliciete afspraken over het muzisch proces (individuele groeikansen)

 

De naam creatieve stedelijke basisschool nr. 16, kort Crea 16. Het wijst ook op de extra dimensie, die we willen geven aan het leerproces van onze kinderen. Het schoolteam werkt samen met de kinderen en ouders aan de creatieve ontplooiing. We helpen onze leerlingen om zich creatief te durven uiten en leren ze respect opbrengen voor de creativiteit van anderen. Door een rijke leeromgeving aan te bieden helpen we de kinderen om zich creatief te ontplooien in de diverse disciplines d.m.v. een procesmatige aanpak, het voorzien van de nodige reflectiemomenten, het hanteren van verschillende vormen van breed evalueren, ook zelfevaluatie en de nodige bijsturing tijdens het ganse proces. 

Creatief durven omgaan met informatie en met het zoeken naar alternatieve oplossingsmethoden maakt tevens deel uit van onze breed gedragen muzische visie.

Bij deze profilering realiseert ons team de eindtermen en ontwikkelingsdoelen opgesteld door het departement voor onderwijs en sluiten we mooi aan bij pedagogisch project van het stedelijk onderwijs Antwerpen.

Binnen de  algemene schoolvisie wil Crea 16 nadrukkelijk een accent leggen op de muzische ontwikkeling van onze leerlingen en bestrijken we met de nodige aandacht alle muzische domeinen: * beeld, drama, beweging, muziek en media.

Hierdoor wil de school een gunstige invloed uitoefenen op de sociale ontwikkeling, taalvaardigheid, het bewuster beheersen van de lichaamstaal, de zelfontplooiing en de assertiviteit van elk kind. 
We zijn er van overtuigd dat het aanbod aan muzische activiteiten als uitgangspunt kan dienen om de verbinding met de anderen te maken. (welbevinden)
Een kind moet zich snel kunnen thuis voelen binnen de muren van onze school.

Binnen het zich muzisch mogen en kunnen ontplooien speelt de thuistaal van het kind minder een rol om te participeren. Bovendien wordt de culturele achtergrond van het kind meegenomen als meerwaarde binnen de activiteiten. (diversiteit)
Hierbij is de betrokkenheid van elk kind belangrijk. Bovendien biedt het ons de kans om verder te bouwen op de talenten die in elk kind al aanwezig zijn. 
Onze talrijke toonmomenten beschouwen we als een vorm van breed rapporteren, toch blijven ze altijd ondergeschikt aan het leerproces dat de leerlingen doormaakten. Een toonmoment kan echter wel aanleiding geven tot reflecteren.

In de onze basisschool streven we naar een evenwichtig aanbod binnen de verschillende muzische domeinen vertrekkende vanuit de vooropgestelde doelen en criteria. (breed evalueren)
Via een projectmatige aanpak komen onze kinderen in contact met de verschillende muzische leergebieden en ervaren op deze manier dat ook de muzische domeinen met elkaar verweven zijn en ook verbonden met de andere leergebieden. Het schoolteam wil de kinderen d.m.v. muzisch projectwerk zodanig motiveren, dat ze zelf de raakvlakken aanvoelen met de andere vakken:  Nederlands, sociale vaardigheden metend rekenen, MMWT, actief burgerschap en cultureel onderricht cultuur in het algemeen. (wereldburgerschap)

 

Neusje van de zalm:

De leerervaringen, opgedaan tijdens de schoolloopbaan, zullen voelbaar zijn op het einde van hun schooltijd in onze basisschool.
In de derde kleuterklas ontstaat een toonmoment, waarbij onze kleuters hun muzisch kunnen en aanvoelen in al zijn facetten durven en mogen tonen aan een groter publiek.
In het zesde leerjaar doorlopen de kinderen gedurende een gans schooljaar een muzisch traject dat heuse proporties aanneemt. 
Een palet van de diverse muzische disciplines wordt uiteindelijk als één geheel in een toonmoment gevat en vormt zo een mooi slotstuk van de schooltijd in Crea 16.