de Academies

muziek - woord - dans - beeld

FAQ

Hieronder vind je de veelgestelde vragen i.v.m. de Academies:

 1. Wanneer mag ik naar de academie?
 2. Hoe schrijf ik me in?
 3. Welke documenten breng ik mee voor de inschrijving?
 4. Ben ik verzekerd op de academie?
 5. Wat betaal ik voor een opleiding?
 6. Wat zijn de voorwaarden voor een sociaal tarief?
 7. Wanneer ben ik gewettigd afwezig?
 8. Wanneer ben ik ongewettigd afwezig?
 9. Wanneer schorst de academie de lessen?
 10. Wanneer mag ik de klas binnen of verlaten?
 11. Is roken op de academie verboden?
 12. Wat gebeurt er als ik wapens of drugs meeneem naar de academie?
 13. Wat gebeurt er als mijn spullen beschadigd of gestolen worden?
 14. Wat gebeurt er als spullen van de academie beschadigd of gestolen worden?
 15. Welke maatregelen worden er genomen als ik de goede werking van de academie hinder?
 16. Welke tuchtmaategelen gelden in de academie?
 17. Hoe neemt de academie een tuchtmaatregel?
 18. Hoe kan ik in beroep gaan tegen uitsluiting?
 19. Hoe word ik geëvalueerd?
 20. Welke documenten krijg ik als ik ben geslaagd?

1. Wanneer mag ik naar de academie?
Je mag naar de academie vanaf een bepaalde leeftijd. Dit hangt af van de richting die je kiest:

 • In de richtingen dans en beeldende kunst: je bent minimum 6 jaar op 31 december van het lopende academiejaar. Of je bent ingeschreven in het 1ste leerjaar van de lagere school.
 • In de richtingen muziek en woordkunst: je bent minimum 8 jaar op 31 december van het lopende academiejaar. Of je bent ingeschreven in het 3de leerjaar van de lagere school.

De academie kan een toelatingsperiode voorzien in de richtingen muziek, woordkunst, dans en beeldende kunsten en dit voor alle graden.

Top


2. Hoe schrijf ik me in?

Je kan je in de academie inschrijven vanaf de laatste week van augustus tot eind september. De exacte data vind je op www.stedelijkonderwijs.be/academies . Na deze datum aanvaardt de academie geen inschrijvingen meer.

Top


3. Welke documenten breng ik mee voor de inschrijving?
Schrijf je je in voor de eerste keer? Breng dan ten laatste eind september de volgende documenten mee naar het secretariaat:

 • Je SIS-kaart
 • Eventueel de getuigschriften of diploma’s van de studies die je volgde.
 • Bewijzen voor sociaal tarief. Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Breng de geldige bewijzen hiervoor mee (zie hoofdstuk 4 ‘Wat betaal je voor een opleiding?’).
 • Attesten voor een vrijstelling van een vak om pedagogische redenen.
 • Een bewijs dat je ondertekent na het lezen van het academiereglement en de bijlage.

De academie bewaart een kopie van je documenten en andere gegevens in een dossier. Je mag dit dossier altijd inkijken en de gegevens aanpassen.

Top


4. Ben ik verzekerd op de academie?
De academie sluit een verzekering af voor jou. Als regelmatige leerling ben je verzekerd tegen lichamelijke letsels:

 • op weg van en naar de academie;
 • in alle lokalen van de academie;
 • tijdens de activiteiten van de academie;
 • tijdens reizen, excursies en stages van de academie.

De verzekering kan ook tussenkomen voor ongevallen met letsels aan de tanden. Ook als je bril of contactlenzen beschadigd zijn, kan je rekenen op een tussenkomst van de verzekering. Vraag meer info aan de academie .

Top


5. Wat betaal ik voor een opleiding?

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en de inrichtende macht beslissen elk jaar hoeveel je moet betalen om je in te schrijven.

Tarieven inschrijvingsgeld schooljaar 2015-2016

 • Jongeren en kinderen onder 18 jaar (als men de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het lopende schooljaar) betalen 82 € of 55 € wanneer men recht heeft op sociale vermindering.
 • Jongvolwassenen van 18- tot 24-jarigen hebben altijd recht op het verminderd tarief van 140 €.
 • Volwassenen vanaf 24 jaar betalen 320 € of 140 € wanneer men recht heeft op sociale vermindering.

Je kan je inschrijving betalen met cultuurcheques en voor een aantal opleidingen van beeldende kunsten kan je betalen met opleidingscheques. Het secretariaat vertelt je hoe de academie die cheques terugbetaalt.

Vrije leerlingen betalen het volledige inschrijvingsgeld en worden omgerekend voor inschrijvingsgeld vanaf 1 februari als hun aanvraag wordt goedgekeurd door de inrichtende macht.
Medespelers – muzikanten die meespelen in een orkest ter ondersteuning van onze leerlingen - betalen steeds € 15 of het sociale tarief van € 10 na goedkeuring van de directeur.
 
Inschrijvingsgelden kunnen terugbetaald worden tot uiterlijk 30 september 2015 met uitzondering van € 15 administratie kosten (€ 10 bij betaling van sociaal tarief).

Top


6. Wat zijn de voorwaarden voor een sociaal tarief?

 • Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar hebben sowieso recht op het verminderd tarief van 140 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.
 • Jongeren van 6 tot en met 17 jaar indien een ander lid van hetzelfde gezin* al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan
  attest van de VDAB dienstig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september + evt. samenstelling van het gezin - attesten van de vakbond worden niet aanvaard
 • Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan
  Men dient een attest van het OCMW binnen te brengen.
 • Personen met een beperking of personen ten laste daarvan 
  Voor volwassenen vanaf 22 jaar geldt het criterium “vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder”. Voor kinderen en jongeren tot 21 jaar geldt als criterium minstens 4 punten op de mate waarin de handicap of aandoening lichamelijke of geestelijke gevolgen heeft. Zij dienen een attest van het Ministerie van Sociale Zaken (FOD) binnen te brengen met vermelding van 66% invaliditeit, riziv-nummer en een uitbetalingsbewijs door het FOD. Daarnaast worden ook de attesten van de mutualiteit opnieuw aanvaard. Er werd recent door de Minister aangekondigd dat de nieuwe regelgeving die sinds dit schooljaar van toepassing is (en waardoor mensen met enkel een attest van de mutualiteit uit de boot dreigden te vallen) aangepast zal worden. Het document van de mutualiteit moet volgende gegevens bevatten: RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van ongeschiktheid van ten minste 66% of ten minste 4 punten op het criterium van zelfredzaamheid.
 • Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling
  zij moeten een attest van de instelling meebrengen
 • Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 
  Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zoniet moet het volledig inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen
De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.

Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten moeten bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zoniet moet het volledig inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.

Top

 


7. Wanneer ben ik gewettigd afwezig?
Kan je niet naar de les of een activiteit komen? Verwittig dan vooraf zo snel mogelijk het secretariaat. Heb je een geldige reden om niet deel te nemen aan een proef? Verwittig dan meteen het secretariaat . De directeur beslist samen met de examencommissie of je de proeven moet inhalen.
Je moet één van de volgende documenten afgeven aan de academie, als je afwezig was:

 • Een doktersattest als je ziek bent
 • Een bewijs omdat je:
  • naar een begrafenis of huwelijk gaat van een lid van de familie tot de vierde graad (neven en nichten)
  • deelneemt aan een familieraad
  • voor de rechtbank moet komen
  • aanwezig bent op een andere officiële gebeurtenis met akkoord van de directeur
 • Jij of je ouders geven een ondertekende verklaring met de reden van afwezigheid vooraf af aan de directeur.

Top


8. Wanneer ben ik ongewettigd afwezig?

 • Je bent afwezig om andere redenen dan hierboven opgesomd.
 • Je bezorgde niet of niet tijdig de juiste documenten aan de academie.

Ben je te vaak ongewettigd afwezig? Dan is ben je geen regelmatige leerling meer. Je kan dan op het einde van het schooljaar niet slagen.

Top


9. Wanneer schorst de academie de lessen?
De lessen kunnen om meerdere redenen tijdelijk niet doorgaan:

 • Overmacht
  De lessen gaan niet door voor alle leerlingen of een groep leerlingen. Dat komt door een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van overmacht zijn de verwarming die niet werkt, een overstroming, een bommelding, een brand …De directeur zal je ouders verwittigen. Daarna zijn je ouders verantwoordelijk voor jou. Volg je les in de lagere school waar je ook naar de academie gaat? Dan kan je, na goedkeuring van de basisschool, opgevangen worden in de naschoolse opvang. Je ouders geven vooraf hun toestemming. De ouders betalen ook de kosten voor deze opvang.
   
 • Pedagogische studiedag
  De academie houdt maximaal één dag per schooljaar een pedagogische studiedag. Er is dan geen les voor de leerlingen. In het begin van het schooljaar krijg je een jaarkalender. Daarin staat wanneer de studiedag plaatsvindt.
   
 • Staking
  Als de vakorganisaties een stakingsaanzegging doen tot staken, zorgen we voor toezicht op minderjarige leerlingen in de academie. De directeur meldt je welke maatregelen de academie  neemt.
   
 • Verkiezingen
  Tijdens de verkiezingen kunnen burgers in de lokalen van de academie komen stemmen. De lessen kunnen daarom een halve dag voor en na de verkiezingen niet doorgaan. Als dat zo is, verwittigt de directeur je.

Top


10. Wanneer mag ik de klas binnen of verlaten?

 • Je kan ten vroegste 15 minuten voor de les de academie binnen. Ga de klas niet binnen als je leerkracht er nog niet is.
 • Het is fijn als je op tijd bent in de les. Zo mis je zeker niets! Kom je toch te laat? Meld de reden dan aan de leerkracht en verontschuldig jezelf.
 • We hebben ook graag dat je tot op het einde van de les blijft. Moet je toch vroeger doorgaan? Meld dit dan vooraf schriftelijk aan de leerkracht.
 • Verlaat de academie ten laatste 15 minuten nadat de les eindigde. De directeur kan hiervoor uitzonderingen toestaan.

Top


11. Is roken op de academie verboden?
Het is verboden om te roken in de gesloten plaatsen van de academie. De academie controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Houd je je niet aan het verbod? Dan neemt de academie maatregelen. Volwassenen kunnen roken in openlucht na 18.30 uur. Dat kan enkel als er geen kinderen of jongeren in de buurt zijn.

Top


12. Wat gebeurt er als ik wapens of drugs meeneem naar de academie?
Wapens en drugs komen gelukkig heel zelden voor in de academie. We herhalen toch even de regels.
Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar de academie te nemen. Het is ook verboden om elk ander voorwerp binnen de academie te gebruiken als wapen. Drugs zijn ook verboden op de academie.
Volg je deze regels niet? Dan verwittigt de academie de politie en je ouders als je minderjarig bent. De politie stelt een proces-verbaal op.
De academie neemt volgende maatregelen als we vermoeden dat je een wapen heb.

 • De academie kan een geheime controle organiseren in een klas of klassengroep. Dat gebeurt in overleg met de politie.
 • De academie kan je vragen om het wapen te tonen. Je moet dan je zakken en tassen leegmaken en je kastje openmaken. Wil je dit niet doen? Dan verwittigt de academie je ouders meteen. De politie komt een onderzoek doen.
 • De academie vraagt je het wapen af te geven. De school houdt dit bij tot het je ouders en de politie verwittigt.

Top


13. Wat gebeurt er als mijn spullen beschadigd of gestolen worden?
Houd spullen zoals je rugzak, instrument en je papieren steeds bij je. Laat ze niet zomaar achter.  De academie is niet verantwoordelijk als je eigen spullen beschadigd of gestolen worden in de school, bij tentoonstellingen of bij optredens.

Top


14. Wat gebeurt er als spullen van de academie beschadigd of gestolen worden?
Je bent verantwoordelijk als je het volgende materiaal van de academie met opzet beschadigd:

 • lokalen, meubels of ander materiaal
 • spullen of papieren van andere leerlingen

Jij of je ouders moeten betalen om het materiaal te herstellen of te vervangen. Je krijgt ook een straf.

Top


15. Welke maatregelen worden er genomen als ik de goede werking van de academie hinder?
Hinder je de goede werking van de academie of de les? Dan kan elke medewerker van de academie een ordemaatregel opleggen. De academie schrijft deze maatregel in je agenda of stuurt je een brief.
Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Een plan voor begeleiding of extra maatregelen: de leerkracht en begeleider spreken dit met je af.
 • Een waarschuwing of een speciale opdracht: dat komt voor als je te weinig je best doet, als je gedrag stoort, of als je je niet aan de afspraken houdt.
 • Schade betalen: jij of je ouders betalen de schade die je maakt.
 • Spieken of ander bedrog tijdens toetsen: de leraar stuurt je meteen door naar de directeur of zijn afgevaardigde. De klassenraad beslist of de toets nog geldig is.
 • Een bijzondere maatregel is de preventieve schorsing. Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan deze maatregel nemen. Nadien kan een tuchtmaatregel volgen.

Je moet je houden aan de maatregelen voor orde. Je kan niet in beroep gaan.

Top


16. Welke tuchtmaategelen gelden in de academie?

 • Blaam: je krijgt een officiële berisping.
 • Je mag tijdelijk één, meerdere of alle lessen niet volgen.
 • De academie schrijft je definitief uit.

Top


17. Hoe neemt de academie een tuchtmaatregel?

 1. De directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs maakt een dossier over je op. Jij, je ouders en/of een raadsman hebben altijd het recht om het dossier in te kijken.
 2. De directeur of de afgevaardigde verwittigt jou via een aangetekende brief. Hij of zij nodigt je uit voor een gesprek. Tussen de brief en de datum van het gesprek zitten minstens 3 kalenderdagen. De academie en jij kunnen zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek.
 3. Voor het gesprek komt de klassenraad samen om een advies te geven over de maatregel.
 4. Eén werkdag na het gesprek en het advies beslist de directeur of de afgevaardigde over de maatregel.
 5. Je krijgt een aangetekende brief met de uitleg over de beslissing. Je kan de brief ook op de academie krijgen en voor ontvangst tekenen.
 6. Bij een definitieve uitsluiting stuurt de directeur een kopie van de beslissing naar de bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

Top18. Hoe kan ik in beroep gaan tegen uitsluiting?

Je kan niet in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel. Je kan wel in beroep gaan bij een definitieve uitsluiting. Ga je niet akkoord met de beslissing van de academie om je uit te sluiten? Dan kan je in beroep gaan. Dat doe je zo:

 1. Je stuurt een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad. Of je geeft de brief aan de tuchtraad af en vraagt een bewijs van ontvangst. Dit beroep is enkel geldig als je dit indient binnen 3 kalenderdagen nadat je de brief over de maatregel ‘definitieve uitsluiting uit de school’ ontving.
  Het adres is:
  Stedelijk Onderwijs Antwerpen
  Voorzitter van de tuchtraad
  Lange Gasthuisstraat 15
  2000 Antwerpen
   
 2. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de tuchtraad een gesprek met jou. Eindigt die termijn van 5 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus. De tuchtraad kan zich laten bijstaan door deskundigen. Je kan je laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek. De academie kan zich ook laten bijstaan.
   
 3. De tuchtraad beslist over de maatregel binnen 3 kalenderdagen na het gesprek.
   
 4. De voorzitter van de tuchtraad of zijn of haar afgevaardigde stuurt ten laatste 1 werkdag na de beslissing een aangetekende brief naar jou en de academie, met de beslissing en uitleg. De academie en jij moeten zich aan deze beslissing houden.

Top


19. Hoe word ik geëvalueerd?
De academie evalueert je op verschillende manieren:
Tijdens het schooljaar evalueert de academie  je een heel jaar door. Je leerkracht geeft je minstens tweemaal per jaar een formele evaluatie. 
Op het einde van het schooljaar beslist de examencommissie of je al dan niet geslaagd bent.

Top


20. Welke documenten krijg ik als ik ben geslaagd?
Eindattest: je krijgt een eindattest als je slaagt in het laatste leerjaar van de lagere graad.

Getuigschrift

 • Je slaagt voor het laatste leerjaar van de middelbare graad van beeldende kunsten of muziek, woord en/of dans: je krijgt een getuigschrift van de middelbare graad.
 • Je slaagt voor het laatste jaar van de hogere graad voor beeldende kunsten of de richting muziek, woord en/of dans: je krijgt een getuigschrift van de hogere graad.

Kwalificatiegetuigschrift: een kwalificatiegetuigschrift  krijg je als je slaagt voor het laatste jaar van de specialisatiegraad beeldende kunsten.

Top