De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

3de leerjaar

1. Lessenrooster
Nederlands: 8u
Wiskunde: 6u
WO: 6u
Muvo: 4
LO: 2
MO/GO: 2u

Elke dag beginnen we met wiskunde gevolgd door taal en wereldoriëntatie.
Knutselmiddag is er op dinsdag of donderdag.
 

2. Nederlands
Kinderen in het derde leerjaar vertonen al een grote diversiteit in hun taalvaardigheid.

Sommige kinderen bezitten een grote luister- en spreekvaardigheid, maar er zijn er ook die moeizaam spreken en waarvoor gericht luisteren een ware marteling is omdat ze weinig van het taalaanbod begrijpen.

Ook in lezen zijn de verschillen dikwijls groot. Sommige kinderen kunnen teksten lezen met een leestechnische moeilijkheid van AVI 7 of 8, terwijl er in dezelfde klas ook leerlingen met moeite een AVI 2 of 3 halen.

Ook schrijven is voor de kinderen uit het derde leerjaar een moeilijk, maar tegelijk boeiend proces. Tijd voor taal wil hen daarom helpen kleine stappen vooruit te zetten in het schrijfproces en hen strategisch leren schrijven.

Tijd voor Taal: Taal: is onze taalmethode. Er zijn 13 thema’s van telkens 2 weken, verdeeld over 2 taalboeken en 2 werkschriften. In elk thema komen alle domeinen aan bod. Spreken en luisteren, lezen en schrijven, taalbeschouwing, voortgezet technisch lezen.

Tijd voor Taal: Spelling: is onze spellingsmethode.  Excellente instructie wordt als de sleutel voor het voorkomen van spellingproblemen gezien. Elke week wordt er rond een woordpakket gewerkt. Hier hebben wij steeds een woordpakket van gemaakt op papier, zodat de kinderen thuis dit nog eens kunnen oefenen. Dit woordpakket geven ze donderdag af. De leerkracht in kwestie verbetert en de leerlingen krijgen dit terug mee naar huis. Vrijdag volgt hier een dictee over met zowel pakketwoorden als transferwoorden.
 

3. Wiskunde
Methode is de Nieuwe Pluspunt. Pluspunt is opgebouwd uit 12 blokken van 13 lessen.
De lessen in het werkschrift bestaan uit oefeningen met zwarte nummers, en oefeningen met driehoekjes. Die oefeningen zijn voor kinderen die sneller klaar zijn.
Les 11 is steeds een herhalingsles van de blok die we hebben behandeld.
Les 12 is een toets.
Achteraf wordt de toets verbeterd en er wordt gekeken wie verrijkingsoefeningen krijgt en wie nog enkele oefeningen nodig heeft om iets onder de knie te krijgen.
Dit is les 13!

Belangrijk: Vanaf blok 6 komt er een leertakenschrift bij. Dit is een samenvatting van alle belangrijke oefeningen van het derde leerjaar!
Materiaal: leerboek, 3 werkboekjes, telraampjes, MAB materiaal.,…
 

4. Wereldoriëntatie
Wereldoriënterend onderwijs is erop gericht dat kinderen:
basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf  en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren.
interesse ontwikkelen voor het leven van mensen, nu en in het verleden, hier en elders in de wereld.
een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover natuur, mens en maatschappij.
basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie te leren omgaan.

Schoolthema’s: Welkom,…
Klasthema’s: Onze school, de dierentuin,…
 

5. Muzische vorming
ateliernamiddagen, verschillende domeinen komen aan bod. Beeld, Muziek, Drama, Beweging en media.
Muzische vorming is afgestemd op wereldoriëntatie.
 

6. ICT
ICT is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie.

Volgends de eindtermen ICT moeten de kinderen
- een positieve houding hebben tegenover ICT
- bereid zijn ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
- ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken
- ICT kunnen gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
- ICT kunnen gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
- zelfstandig leren en oefenen in een door ICT ondersteunde omgeving
- met behulp van ICT informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren
- ICT kunnen gebruiken om op een veilige, verantwoorde manier te communiceren

Dit doen wij in onze klas door te werken met Bingel.

Ook in de taakbrief steekt er regelmatig een opdracht op de computer in. Dit kan zijn door een filmpje te zoeken in de beeldbank. Of een opdracht te maken op het internet. Dit is dan stap voor stap uitgelegd. Ook leren ze reeds een powerpoint maken.
 

7. Werking van de klas
Taakbrief: wordt in het begin van de week uitgelegd aan de kinderen.
Met alles op tijd zijn.
Eerlijkheid is belangrijk.
Respect voor elkaar en leerkracht.
Orde is zeer belangrijk.
Er zijn taken die elke week verwisselen voor de kinderen zoals: ophalers, uitdelers, broodmanden,…
 

8. Leren leren – huistaken – agenda - brieven
Huiswerk:
Huiswerk kan zijn, werkblad rekenen of taal, inoefenen dictee, lezen , taakbrief, ….
Er wordt nooit huiswerk meegegeven tegen maandag en vlak na een vakantie (enkel eventueel een taakbrief die niet af is). Lezen mag wel, iets meebrengen ook.
Het werk uit de taakbrieven dat niet klaar was, moet niet tegen de dag erna afgewerkt worden, maar na het weekend.
Indien nodig kan gedifferentieerd worden in het huiswerk.

Lessen:
Toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd ( 1 week)
Overhoringen kunnen dagelijks gebeuren, zonder aankondiging.

Planning huiswerk:
Planning hangt de hele week zichtbaar op voor alle kinderen in de klas(krijtbord of whiteboard).
De nieuwe planning wordt steeds gemaakt op vrijdag.

Agenda:
Hierin kan je lessen, huiswerk en mededelingen terugvinden.
De agenda’s worden 1 keer per week door de leerkrachten nagekeken.
Kijk elke dag even de agenda van je kind na.
Teken minstens 1 keer per week de agenda van je kind.
Onze agenda dient ook als communicatiemiddel tussen ouder<->leerkracht

Brieven:
Steeds goed lezen.
Als er brieven ingevuld moeten worden, gelieve dit dan zo snel mogelijk te doen en terug te bezorgen aan de leerkracht.
 

9. Klasafspraken – belonen – straffen
Er wordt veel belang gehecht aan eerlijkheid.
Respect hebben voor elkaar en de leerkracht moet er ook zijn.
Luisteren naar elkaar en de leerkracht.
Wanneer er gewerkt moet worden,  doen we dit in stilte.
Roepen door de klas hoort niet, wij steken onze vinger op.
3 x huiswerk vergeten is een strafwerkje.