De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

4de leerjaar

1. Lessenrooster
Nederlands: 8u
Wiskunde: 6u
WO: 6u
Muvo: 4u
LO: 2
MO/GO: 2u
 

2. Nederlands
Lezen: We hebben een klasbibliotheek. Twee maal in het schooljaar is er een boekpromotie.
De eerste keer krijgen ze een keuze uit drie opdrachten : info opzoeken over de schrijver, een nieuw ontwerp maken van de cover van het boek, een ander einde schrijven. De tweede keer maken ze een leesdoos over het boek.

Spreken: Heel regelmatig maken de kinderen korte spreekoefeningen. Bv actualiteit van de week voorbrengen. Een gedichtje op een originele manier vooraan vertellen. Een poppenkast voorstellingetje maken. Regelmatig doen we ook kleine drama-opdrachten.
Ook een stellingenspel waarbij ze hun eigen mening moeten durven zeggen komt regelmatig voor. Er is ook één grote spreekopdracht door een spreekbeurt te doen over een stad in België. Deze opdracht voeren ze per twee uit.

Luisteren: We oefenen steeds het leren luisteren naar elkaar dmv. kringgesprekken, stellingenspel,…

Spelling: alle spellingregels van het derde leerjaar worden het hele jaar herhaald.

Schrijven: In ieder thema van taal oefenen we op verschillende manieren het schrijven.
Bv. Via een woordspin een tekst kunnen schrijven. Elfjes maken, een verslag, een fantasieverhaal, een krantenartikel, een brief leren schrijven, een e-mail schrijven en versturen. We schrijven ook een dagboek met de hele klas.

Toetsen worden niet altijd aangekondigd.
 

3. Wiskunde
Getallenkennis : getallen tot 100 000, kommagetallen, breuken
Bewerkingen : cijferen , hoofdrekenen, vraagstukjes
Metend rekenen : inhoud (liter), afstand (m),gewicht (kg), tijdsduur ,omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
Meetkunde:  driehoeken en vierhoeken en eigenschappen, cirkel, spiegelingen, coördinaten

Toetsen worden opgesplitst in twee delen.
 

4. Wereldoriëntatie
Schoolthema’s : Week van de Mobiliteit, de gezondheidsweken, schoolthema
Klasthema’s : Welkom , De tijd, Dieren passen zich aan, België en de provincies, De krant, Proeven van proefjes, Machtig Krachtig
We werken vaak in groepjes tijdens deze lessen.

Rapport: opsplitsing in vaardigheden (doen), kennis (weten), attitudes (zijn)
 

5. Muzische vorming
Ateliermiddagen, verschillende domeinen. We werken rond de verschillende domeinen: beeld, drama, muziek, media, bewegen
Deze activiteiten hangen samen met de thema’s W.O. of Nederlands
 

6. ICT
ICT is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie.

Volgends de eindtermen ICT moeten de kinderen
- een positieve houding hebben tegenover ICT
- bereid zijn ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
- ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken
- ICT kunnen gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
- ICT kunnen gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
- zelfstandig leren en oefenen in een door ICT ondersteunde omgeving
- met behulp van ICT informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren
- ICT kunnen gebruiken om op een veilige, verantwoorde manier te communiceren

Dit doen wij in onze klas door :
- kleine typoefeningen te laten maken. Bv tekstje overtypen.
- we leren een powerpoint  maken
- tijdens W.O opzoekopdrachten uitvoeren
- in een worddocument foto’s of afbeeldingen leren plakken.
 

7. Sociale vaardigheden
We willen dat kinderen opgroeien tot persoonlijkheden, die weten wat ze willen, die durven opkomen voor zichzelf en voor wat ze belangrijk vinden, en die dit doen met respect voor zichzelf en de ander.
We willen dat kinderen opgroeien tot mensen die kunnen samenleven en samenwerken met elkaar, mensen die afspraken kunnen maken en afspraken kunnen naleven. Kinderen krijgen de kans te ontdekken dat de wereld en de samenleving hun eigen wetten en afspraken hebben. De school is daar zelf al een voorbeeld van, aangezien ze ook een "leefomgeving" is, anders dan thuis, de jeugdbeweging of sportgroep.

Deze oefening in (sociale) vaardigheden zit in de dagelijkse lessen verweven. Nu en dan wordt een bijzonder project, activiteit  of spel uitgewerkt, met het oefenen in deze vaardigheden als uitdrukkelijk doel.

Deze vaardigheden oefenen, individueel of in groep, maakt kinderen sterker en helpt hen om te leren leren.
 

8. Werking van de klas
Taakbrief/zelfstandig werk: wekelijks is er een taakbrief in de klas. Deze opdrachten maken ze individueel of in groepjes. Alle opdrachten maken ze af tegen vrijdag. Indien er enkele opdrachten niet klaar zijn, maken ze hen af tijdens het weekeinde.

Hoekenwerk: om de twee weken hebben we hoekenwerk. Tijdens het hoekenwerk maken ze opdrachten ivm het thema van W.O. het thema van Nederlands, het Blokthema van Wiskunde en ook een Muzische opdracht waar we op dat moment aan het werken zijn.
 

9.  Bewegingsopvoeding
Zwemmen
De kinderen worden volgens niveau in groepen verdeeld.
Het zwemmen wordt gratis aangeboden in onze school.
Meebrengen: zwemkledij en 2 handdoeken in een zwemzakje.

Lichamelijk opvoeding
Twee keer per week turnen al onze kinderen.
De turnkledij wordt telkens voor een vakantie naar huis meegegeven om gewassen te worden.
Meebrengen: een zwart of donkerblauw shortje, een witte T-shirt, turnsokjes en witte turnpantoffels in een turnzakje.
 

10. Niet-confessionele zedenleer – godsdiensten
2 lesuren per week volgt uw kind een levensbeschouwelijk vak: zedenleer, katholieke godsdienst, islamitische godsdienst, protestantse godsdienst of orthodoxe godsdienst.

Zoals elk schooljaar hebt u na de start op 1 september één week de tijd om uw keuze van levensbeschouwing te wijzigen. Indien u dit wenst, moet u hiervoor een formulier komen ondertekenen op het secretariaat.
 

11. Leren leren – huistaken – agenda - brieven
Huiswerk:
Huiswerk kan zijn, werkblad rekenen of taal, inoefenen dictee, lezen , taakbrief, ….
Er wordt nooit huiswerk meegegeven tegen maandag en vlak na een vakantie (enkel eventueel een taakbrief die niet af is). Lezen mag wel, iets meebrengen ook.
Het werk uit de taakbrieven dat niet klaar was, moet niet tegen de dag erna afgewerkt worden, maar na het weekend.
Indien nodig kan gedifferentieerd worden in het huiswerk.

Lessen:
Toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd ( tussen 1 à 2 weken)
Overhoringen kunnen dagelijks gebeuren, zonder aankondiging.

Planning huiswerk:
Planning hangt de hele week zichtbaar op voor alle kinderen in de klas(krijtbord of whiteboard).
De nieuwe planning wordt steeds gemaakt op vrijdag.

Agenda:
Hierin kan je lessen, huiswerk en mededelingen terugvinden.
De agenda’s worden 1 keer per week door de leerkrachten nagekeken.
Kijk elke dag even de agenda van je kind na.
Teken minstens 1 keer per week de agenda van je kind.
Onze agenda dient ook als communicatiemiddel tussen ouder<->leerkracht

Brieven:
Steeds goed lezen.
Als er brieven ingevuld moeten worden, gelieve dit dan zo snel mogelijk te doen en terug te bezorgen aan de leerkracht.
 

12. Klasafspraken – belonen – straffen
We maken samen met de kinderen de klasafspraken. Positief gedrag wordt positief beloond.

We hanteren een beloningssysteem voor het huiswerk: steeds in orde is een boekje kleuren.
Na tien gekleurde boekjes mogen ze bij de leerkracht een beloning ‘trekken’. Dit kan oa : de leerkracht leest extra voor, een tekening op het digitale bord maken, een spelletje tijdens de pauze mogen spelen,…
 

13. Zorgjuf
Elke klas krijgt een aantal uren zorg. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- de zorgjuf komt een paar kinderen uit de klas halen om extra oefeningen te  maken (dit kunnen zowel sterke als minder sterke kinderen zijn)
- de zorgjuf blijft in de klas en de klasleerkracht neemt enkele kinderen mee
- de zorgjuf geeft mee ondersteuning in de klas
- de zorgjuf neemt kinderen mee die ziek waren om lessen in te halen

De zorgjuf neemt ook de LVS-toetsen af. Dit zijn genormeerde toetsen (rekenen, spelling, lezen). Aan de hand van de resultaten kunnen wij een beeld vormen van hoe uw kind presteert t.o.v. wat hij/zij op dat moment al zou moeten kunnen.
 

14. Rapporten - oudercontacten
Telkens als uw kind een toets maakt, geven we deze toets mee ter inzage voor thuis.
Onderteken deze toets en geef hem mee terug naar school. We bewaren alle toetsen in onze toetsenmap.
De rapporten worden enkel  meegegeven op het oudercontact. Het is van groot belang dat u een afspraak maakt met de leerkracht.

In de lagere school zijn er 5 oudercontacten voorzien:
- infoavond
- herfstrapport + oudercontact
- winterrapport + oudercontact
- lenterapport + oudercontact op uitnodiging
- zomerrapport + oudercontact