De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

5de leerjaar

1. Lessenrooster
Wiskunde : 6u    
Nederlands : 6u           
Wereldoriëntatie :  5u
Frans : 3u
Muzische vorming : 3u
 

2. Nederlands
We zetten Tijd voor Taal voort, zowel voor spelling als voor taal.
Bij taal ligt de nadruk vooral op het opzoeken van informatie uit een tekst, leggen van verbanden (oorzaak en gevolg), maken van eenvoudige schema’s, …
Ook taalsystematiek komt aan bod : hier behandelen we de woordsoorten (bijv.nw, zelfst. nw, lidw., …) en zinsleer (onderwerp, gezegde, …).
Na elke thema volgt een toets lezen, en af en toe een toets taalsystematiek en luisteren. Voor deze toetsen kunnen de lln. niet studeren en daarom zullen deze niet aangekondigd worden in de agenda.De schrijftaken variëren van informatieve teksten tot creatieve teksten. Spreken en luisteren komt veel aan bod bij forumlezen. 

Voor spelling doen we elke week een woordpakket en gaat de aandacht ook uit naar de werkwoordspelling. Elke donderdag zal er een dictee afgenomen worden. Na enkele weken zal het Controledictee alle voorgaande pakketten herhalen.
 

3. Wiskunde
We gebruiken – net als alle leerjaren – de Nieuwe Pluspunt. In het 5de leerjaar wordt er een redelijk ‘stevig’ pakket verwerkt o.a. percent, breuken, kommagetallen, opp. en omtrek van vlakke figuren, hoeken meten en tekenen, …

De hulp van de zorgjuf wordt regelmatig ingeschakeld.
Voor een toets wordt er intensief ingeoefend, geremedieerd en gedifferentieerd. Het leertakenschrift speelt een belangrijke rol!
 

4. Wereldoriëntatie
Schoolthema’s : Verkeer, Gezondheid, …
Vaste thema’s : Welkom, Mensen rondom ons, Weer & klimaat, Water, Afval

Afhankelijk van de actualiteit, weekverblijf, uitstappen kunnen er andere onderwerpen aan bod komen. Kunnen werken met de historische periodes en de atlas zijn nieuwe vaardigheden.

Evaluatie na een thema : open en gesloten boektoets én observaties.
Om de twee weken ontvangen de kinderen de Kitskrant waarbij er aandacht wordt besteed aan de actualiteit.
 

5. Frans
Dit is nieuw dit schooljaar !

Wij werken met de methode Beaufort waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren.
Bij elke Contact komt een dialoog aan bod mét woordjes en taalsystematiek. Het is belangrijk om deze nieuwe leerstof regelmatig in te oefenen en te herhalen !! Na elk Contact wordt een toets afgenomen, na 4 Contacten een herhalingstoets waarbij ook de vaardigheden zoals spreken en luisteren worden getest.
 

6. Muzische vorming
Ateliermiddagen: klas overschrijdend in 4, 5  en 6
Verschillende domeinen : drama, muziek, beeld, beweging en media.

Dit hangt samen met de andere leergebieden, de actualiteit, inbreng van de leerlingen.
 

7. ICT
ICT is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie.

Volgends de eindtermen ICT moeten de kinderen:
- een positieve houding hebben tegenover ICT
- bereid zijn ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
- ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken
- ICT kunnen gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
- ICT kunnen gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
- zelfstandig leren en oefenen in een door ICT ondersteunde omgeving
- met behulp van ICT informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren
- ICT kunnen gebruiken om op een veilige, verantwoorde manier te communiceren

Voorbeelden van de klas :
* opzoeken bijna dagelijks
* Kitskrant  : opzoeken en oefenen
* Bingel : oefenen
* Power Point presentatie
* Word : Brieven naar Unicef, WWF, … opstellen
* Gedichtjes, verhalen verwerken
* Smartboard, Gynzy (interactief)
* email versturen
 

8. Werking van de klas
Zelfstandig werk : op maandag krijgen de lln. een taakbrief waarop de verschillende opdrachten voor die week beschreven staan. Hier krijgen ze tijdens de week bepaalde uren voor of wanneer ze vroeger klaar zijn. We proberen hier zo goed mogelijk in te differentiëren. Wanneer de taakbrief niet tijdig af is, wordt dit besproken en eventueel als huiswerk meegegeven.

Didactische werkvormen : partnerwerk, groepswerk, forumlezen, kringgesprek, …
 

9.  Bewegingsopvoeding
Lichamelijk opvoeding
De ene week is het sportnamiddag op dinsdagnamiddag. Het is aangewezen om die dag sportieve kledij aan te doen. Meester Pan organiseert allerlei toffe activiteiten zoals bowling, atletiek, skiën, schaatsen, skaten, …  De andere week turnen de kinderen in de turnzaal.

De turnkledij wordt telkens voor een vakantie naar huis meegegeven om gewassen te worden.

Meebrengen: een zwart of donkerblauw shortje, een witte T-shirt, turnsokjes en witte turnpantoffels in een turnzakje.

Bij sneeuw gaan we langlaufen in de winterperiode. In juni organiseert meester Pan een supertoffe sportdag voor 5 en 6.
 

10. Leren leren – huistaken – agenda - brieven
Huiswerk:
Huiswerk kan zijn: oefn. wisk en Frans, inoefenen dictee, lezen , taakbrief, ….
Er wordt nooit huiswerk meegegeven tegen maandag en vlak na een vakantie (enkel eventueel een taakbrief die niet af is). Lezen mag wel, iets meebrengen ook.
Het werk uit de taakbrieven dat niet klaar was, moet niet tegen de dag erna afgewerkt worden, maar na het weekend.
Indien nodig kan gedifferentieerd worden in het huiswerk.

Lessen:
Toetsen worden ruim op voorhand aangekondigd ( tussen 1 à 2 weken)
Per week één dictee, bijna wekelijks een overhoring van Frans, wisk./Ned. om de 3 weken
WO wanneer een thema afgesloten wordt.

Planning huiswerk:
Planning hangt de hele week zichtbaar op voor alle kinderen in de klas(krijtbord of whiteboard).
De nieuwe planning wordt steeds gemaakt op vrijdag.

Agenda:
Hierin kan je lessen, huiswerk en mededelingen terugvinden.
De agenda’s worden in het begin van het 5de nog  1 keer per week door de leerkrachten nagekeken. Nadien wordt de nodige zelfstandigheid van de kinderen verwacht. In samenspraak met de ouders kan de controle van de agenda nog steeds verder gezet worden.
Kijk elke dag de agenda van je kind na.
Teken elke dag  de agenda van je kind.
Onze agenda dient ook als communicatiemiddel tussen ouder<->leerkracht
Opmerkingen over gedrag of huiswerk niet gemaakt worden ook in de agenda gezet.

Brieven:
Steeds goed lezen.
Als er brieven ingevuld moeten worden, gelieve dit dan zo snel mogelijk te doen en terug te bezorgen aan de leerkracht.
 

11. Klasafspraken – belonen – straffen
Belangrijke afspraken
* beleefdheid en respect voor de leerkracht en leerlingen
* orde en zorg voor materiaal van zichzelf, een ander, de school.

De school voorziet al het materiaal behalve boekentas, pennenzak, brooddoos, …

Wij schrijven met een vulpen. Gelieve de vulpen(nen) van voorgaande schooljaren te gebruiken bij het huiswerk.
Voor het dagelijks werk voorziet u een dikke ringmap.
* wij proberen met iedereen samen te werken
* als we met een probleem zitten, proberen we dit eerst zelf uit te praten, lukt dit niet, dan schakelen we de hulp van de (zorg)juf in.

Beloning : stickers, vrije keuze knutselen, spelletjesnamiddag, …

Als het huiswerk niet in orde is, wordt dit in de agenda genoteerd en wordt dit bijgehouden door de leerkracht. 3x niet in orde à pedagogisch verantwoorde straf (vb. spellinglijst, woordjes Frans, …). Dit komt eveneens op het rapport.

Bij ongewenst gedrag zullen wij eerst uitzoeken wat er precies is gebeurd. Eventueel wordt dit besproken met het zorgteam en de directeur. U als ouder wordt uiteraard op de hoogte gehouden.