De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter. Ze zijn meer gemotiveerd en halen betere resultaten. Elk kind is uniek, met zijn of haar talenten en zwakkere kanten. Beide kanten van het kind verdienen aandacht. Enkel zo kan een persoonlijkheid zich ontwikkelen.

We geven kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Zonder hen onderling te vergelijken.

Onze visie steunt op 4 pijlers:

 • kleinschaligheid
 • ervaringsgerichte invloeden (Actief leren / kindgericht / projectmatig)
 • zelfstandig leren
 • samenwerken

Kleinschaligheid

We kiezen voor een kleinere school, waar iedereen elkaar kent. De opvoeding gebeurt bij ons door het hele schoolteam. Zo kunnen de kinderen bij iedereen terecht. Een kleinere school geeft de kinderen namelijk een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dit is belangrijk voor hun welzijn. Een kleinere school werkt dus drempelverlagend.

Ervaringsgericht werken

Onder ervaringsgericht werken verstaan we: kindgericht werken, actief leren en projectmatig werken. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de eigen leefwereld en de belevingswereld van de kinderen. We werken daarom met aangepaste werkvormen en materialen. Zo spreken we elk kind aan op zijn of haar eigen kennen en kunnen. Wij schenken ook voldoende aandacht aan elk kind afzonderlijk. Hierbij vergeten we de gevoelsmatige en sociale vaardigheden niet.

Zelfstandig leren

De kinderen leren kiezen uit verschillende activiteiten, taken en opdrachten. Taken en opdrachten onafhankelijk aanpakken, lukt hen zo steeds beter. We brengen dit op verschillende manieren aan:

 • Individueel
 • In groep, wanneer ze aan dezelfde taak werken
 • In groep, wanneer ze aan een verschillende taak werken

Kinderen leren zichzelf en hun taak te organiseren en een goede werkhouding te ontwikkelen. Dit proces verloopt in drie stappen:

 • Plannen
 • Uitvoeren
 • Controleren

Samenwerken

De kinderen leren samenwerken in verschillende situaties:

 • Met een partner
 • In een kleine groep
 • In grote groep, zowel in heterogene als homogene groepen

We zetten de kinderen aan tot coöperatief werken en samenwerkend leren. Elke groep krijgt een taak en binnen elke groep krijgt elke leerling een rol.

De kinderen leren:

 • zich houden aan afspraken;
 • hun sterke kanten ontdekken;
 • verantwoordelijkheid nemen;
 • van andere kinderen leren;
 • zich individueel inzetten voor de groep;
 • elkaar aanvaarden en waarderen.