De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Visie van de Luchtballon:

De Luchtballon is een buurtschool voor gewoon basisonderwijs in Oud-Merksem.

We bieden zorgzaam en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan de kinderen van onze wijk.

Samen met ouders en buurtpartners zetten we ons in voor hun algemene ontwikkeling.

 

Kwaliteit

Het streven naar goeie onderwijskwaliteit staat los van de achtergrond of herkomst van onze kinderen.

Het draait namelijk om leerwinst:

Hoe kunnen we leerlingen laten groeien, welke leerdoelen zijn haalbaar en hoe maken we die groei zichtbaar?

Aantoonbare, goede prestaties en een degelijke evaluatiepraktijk motiveert leerlingen én leerkrachten.

Kwaliteit monitoren we met instrumenten als leerwandelingen en toetsen om leerwinst in kaart te brengen, met observaties en een degelijk kindvolgsysteem.

 

Hoge verwachtingen

Onze kinderen hebben veel potentieel.

Dat moeten we ontwikkelen. We hebben dan ook hoge verwachtingen. We leggen de lat waar ze moet liggen. Onze kinderen halen op het einde van het 6de leerjaar een degelijk resultaat op de eindproeven.

Wanneer leerkrachten geloven in kinderen zullen kinderen dat zelf ook doen. Het effect op het leren is enorm wanneer kinderen en leerkrachten zelf hoge verwachtingen hebben.

 

Iedereen erkent het belang van de betrokkenheid van ouders.

Ook zij mogen hoge verwachtingen hebben van hun kind. Hoe zij over hun kind denken heeft een grote impact op het leren. We willen ouders meer in de klas zien, hen ondersteunen bij het begrijpen wat hun kind leert en hen motiveren om hoge ambities te stellen.

Doelgerichte en motiverende feedback op het leerproces en op het resultaat geeft de leerling de motivatie en werklust om te ontwikkelen. Positieve bekrachtiging is daarbij van groot belang.

 

Krachtig Onderwijs

Expliciete directe instructie, executieve functies en zelfstandige werktijd

Een expliciete en directe instructie is een krachtige motor voor het leren.

We boeken er in de lagere school al goede resultaten mee en kunnen controleren of alle leerlingen de leerstof begrijpen.

Naast het ontwikkelen van executieve functies zal ook EDI een plek veroveren in de werking van de kleuterschool.

Het groeiproces van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid wordt goed geobserveerd en sterk geleid. Stap voor stap met een duidelijk doel. Deze stappen worden niet vanzelf genomen en worden dus expliciet onderwezen.

Toch moeten de leerkansen ook blijven komen door te experimenteren, het spelend leren en het zelf ontdekken.

Onze brede ervaring met zelfstandige werkvormen blijven we inzetten om de gedifferentieerde opdrachten vlot te laten uitvoeren. Deze zelfstandige werktijd creëert ruimte voor verlengde instructie.

We zoeken naar een goede balans.

 

Veilig klasklimaat

Jonge kleuters hebben vaak dat ietsje meer nodig, zodat ze zich goed en betrokken voelen en zelfredzaam worden.

Een veilig klasklimaat creëert geborgenheid.

 

Sociale vaardigheden

Onze kinderen krijgen onze volle aandacht bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, om zich te kunnen ontpoppen tot actieve burgers die zich kunnen redden in de maatschappij. Zij worden de ouders van onze toekomstige leerlingen. We werken aan vertrouwen en respect, en ondersteunen zo onze kinderen op weg naar een gewaardeerde plaats in de maatschappij. Een systematische aanpak rond gedrag wordt gehanteerd.

 

Gezondheid en beweging zijn belangrijke aspecten van onze brede basiszorg.

 

Taal

Het verwerven van de Nederlandse taal is essentieel om te communiceren en functioneren in de samenleving.

We zetten in op alle aspecten van het Nederlands met de nadruk op woordenschat, lezen, luisteren en spreken.

Anderstalige nieuwkomers worden zo snel mogelijk in de klasgroep geïntegreerd.

Ze worden ondergedompeld in een rijk taalbad. Dat doen we ook voor kleuters. Daardoor kunnen ze zich snel zelf behelpen in de klas.

 

Oudere kleuters worden klaargestoomd voor de lagere school. Samenwerking tussen K3 en L1 is van groot belang voor een vlotte doorstroming.

 

Zorg

Alle kinderen verdienen gelijke kansen.

Onze brede basiszorg is sterk uitgebouwd, voor elk kind dat er nood aan heeft.

Toch is dat soms niet genoeg. Om te vermijden dat kinderen uitvallen bieden we de extra zorg waar nodig.

Verlengde instructies, stappenplannen, werken in kleine groepjes, extra hulpmiddelen, eventueel externe ondersteuning…

 

Sommige leerlingen en kleuters, die te weinig baat hebben bij onze sterke basiszorg, verwijzen we tijdig en gericht door naar meer gespecialiseerde onderwijsvormen.

Ervaring leert dat een focus op leerlingen met te hoge zorgnoden leidt tot verminderde draagkracht. Dit moeten we bewaken.

 

Brede school

Leerlingen leren zowel binnen als buiten de school. Onze uitgebouwde brede schoolwerking spreekt hun talenten aan.

De ontwikkeling van een brede leeromgeving werpt vruchten af en dat willen we verankeren.

Op deze manier creëren we actieve en betrokken burgers, die hun plek in de stad opeisen.

De samenwerking met ouders en buurtpartners blijft daarbij noodzakelijk. 

 

Uitstappen en activiteiten op school en in de buurt maken levensecht leren mogelijk.

Ook hier streven we naar gelijke kansen.

 

Sterke leerkrachten

Ons team van sterke gespecialiseerde leerkrachten kan de kinderen doelgericht onderwijzen.

We zetten dan ook in op ieders sterkte en proberen die sterkte te delen, door samen te werken in mini-teams binnen het grotere geheel. Daarvoor is voldoende overleg en intervisie nodig, maar ook een open feedbackcultuur, die onze draagkracht verhoogt.

Samenwerkend leren maakt dat we er in onze klas niet alleen voor staan. Het ondersteunt ons lesgeven en laat ons groeien.

Het opbouwen van een kwaliteitsvolle relatie tussen leraar en leerling vereist bepaalde vaardigheden van de leraar zoals empathie, kunnen luisteren, zorgzaamheid en een positieve, groeigerichte kijk hebben op anderen. Deze waarden vinden we essentieel, dus ook bij het rekruteren van leerkrachten.

 

Voor startende leerkrachten bieden onze coaches aanvangsbegeleiding.

Bij het rekruteren van leerkrachten streven we naar een goeie mix van sterke profielen die perfect renderen in de samenwerkende mini-teams. Dit schept langetermijnperspectieven.

 

Infrastructuur

Het verder ontwikkelen van onze infrastructuur moet gericht zijn op enerzijds voldoende ruimte in de klassen (en dus werkbare klasgroepen) en anderzijds op een veilige, krachtige leeromgeving in beide vestigingen.

Speelplaatsen worden bewegingsvriendelijker gemaakt.

 

De Luchtballon: Iedereen aan boord!