De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

De Luchtballon is een buurtschool voor gewoon basisonderwijs in Oud-Merksem. We bieden de kinderen van onze wijk zorgzaam en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Samen met ouders en buurtpartners zetten we ons in voor hun algemene ontwikkeling.

Kwaliteit

We streven naar uitmuntende onderwijskwaliteit. Dat staat los van de achtergrond of herkomst van onze kinderen.

Het draait bij De Luchtballon vooral om leerwinst. Hoe laten we leerlingen groeien? Welke leerdoelen zijn haalbaar? Hoe maken we die groei zichtbaar? Aantoonbare, goede prestaties motiveren onze leerlingen en leerkrachten. Een degelijke evaluatiemethode zorgt daar ook voor.

We monitoren kwaliteit op veel manieren. Als instrumenten gebruiken we leerwandelingen, toetsen om leerwinst in kaart te brengen, observaties en een degelijk kindvolgsysteem.

Hoge verwachtingen

Onze kinderen hebben veel potentieel. Dat wil ons schoolteam ontwikkelen. We hebben ook hoge verwachtingen. Onze leerkrachten leggen de lat waar ze moet liggen. Onze kinderen halen op het einde van het zesde leerjaar een degelijk resultaat op de eindproeven. Wanneer leerkrachten geloven in kinderen, dan doen ze dat zelf ook. Het effect op het leren is enorm wanneer kinderen en leerkrachten beide hoge verwachtingen hebben.

Iedereen weet hoe belangrijk de betrokkenheid van ouders is. Ook zij mogen hoge verwachtingen hebben van hun kind. Hoe zij over hun kind denken, heeft een grote impact op het leren. We willen ouders meer in de klas zien. We ondersteunen hen bij het begrijpen wat hun kind leert. Bovendien motiveren we hen om hoge ambities te stellen.

We geven de leerlingen motivatie en werklust om zich te ontwikkelen. Dat doen we via doelgerichte en motiverende feedback op hun leerproces. Positieve bekrachtiging is erg belangrijk.

Krachtig Onderwijs

We geloven rotsvast in expliciete directe instructie (EDI), executieve functies en zelfstandige werktijd. Een expliciete en directe instructie is een krachtige motor voor het leren. Al in de lagere school boeken we hiermee goede resultaten. We kunnen zo controleren of alle leerlingen de leerstof begrijpen. Ook in de kleuterschool focussen we steeds meer op de ontwikkeling van executieve functies en EDI.

Het groeiproces van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid observeren we van dichtbij. We leiden dit proces sterk. Stap voor stap met een duidelijk doel. Deze stappen worden niet vanzelf genomen en worden dus expliciet onderwezen. We zorgen ervoor dat de leerkansen blijven komen door te experimenteren, het spelend leren en het zelf ontdekken.

Onze brede ervaring met zelfstandige werkvormen is belangrijk. Die zetten we in om gedifferentieerde opdrachten vlot te laten uitvoeren. De zelfstandige werktijd maakt ruimte voor verlengde instructie. Onze leerkrachten zoeken naar een optimale balans.

Veilig klasklimaat

Een veilig klasklimaat zorgt voor geborgenheid. Jonge kleuters hebben dat net iets meer nodig. Zo voelen ze zich goed en betrokken. Bovendien worden ze op deze manier zelfredzaam.

Sociale vaardigheden

Onze kinderen krijgen de volle aandacht bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Zo ontpoppen ze zich tot actieve, zelfredzame burgers in de maatschappij. Zij worden de ouders van onze toekomstige leerlingen. We werken aan vertrouwen en respect. Op deze manier helpen we onze kinderen naar een gewaardeerde plaats in de maatschappij. We gebruiken een systematische aanpak rond gedrag.

Gezondheid en beweging zijn belangrijke onderdelen van onze brede basiszorg.

Taal

Het verwerven van het Nederlands is essentieel. Dat is belangrijk om te kunnen communiceren en functioneren in de samenleving. Bij De Luchtballon bieden we aandacht aan alle onderdelen van de Nederlandse taal. Ons schoolteam legt de nadruk op woordenschat, lezen, luisteren en spreken.

Anderstalige nieuwkomers integreren we zo snel mogelijk in de klasgroep. Zo dompelen we ze onder in een rijk taalbad. Dat doen we ook voor kleuters. Ze kunnen zich op die manier sneller behelpen in de klas.

Oudere kleuters bereiden we voor op de lagere school. De samenwerking tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar is belangrijk voor een vlotte doorstroming.

Zorg

Bij De Luchtballon verdienen alle kinderen gelijke kansen. Onze brede basiszorg is sterk uitgebouwd. Zo zijn we er voor elk kind dat er nood aan heeft. Soms is dat nog niet genoeg. Om te vermijden dat kinderen uitvallen, bieden we de extra zorg waar nodig. Dit doen we met verlengde instructies, stappenplannen, werken in kleine groepjes, extra hulpmiddelen, eventueel externe ondersteuning, …

Sommige leerlingen of kleuters hebben weinig baat bij onze sterke basiszorg. Enkel focussen op leerlingen met te hoge zorgnoden is niet ideaal. Dit leidt tot verminderde draagkracht. Ons schoolteam bewaakt dit evenwicht. We verwijzen deze kinderen tijdig en gericht door naar meer gespecialiseerde onderwijsvormen.

Brede school

Kinderen leren zowel binnen de school als daarbuiten. Onze uitgebouwde brede schoolwerking spreekt hun talenten aan. De ontwikkeling van een brede leeromgeving boekt resultaat. Zoiets willen we verankeren. We maken van hen actieve en betrokken burgers die hun plek in de stad opeisen. De samenwerking met ouders en buurtpartners blijft hier noodzakelijk.

Uitstappen en activiteiten op school en in de buurt zijn belangrijk. Dat maakt levensecht leren mogelijk. Ook hier bieden we iedereen gelijke kansen.

Sterke leerkrachten

Onze sterke gespecialiseerde leerkrachten onderwijzen de kinderen doelgericht. We zetten in op ieders sterkte en proberen die sterkte te delen. Daarom werken we vaak samen in miniteams. We plannen hiervoor voldoende overleg en intervisiemomenten in. Samen met onze open feedbackcultuur verhoogt dat onze draagkracht. Deze manier van samenwerkend leren zorgt dat we niet alleen voor onze klas staan. Het ondersteunt onze manier van lesgeven en laat onze leerkrachten groeien.

Het is belangrijk dat de leerkracht en de leerling een kwaliteitsvolle relatie opbouwen. Dat vereist bepaalde vaardigheden. Empathie en kunnen luisteren zijn bijvoorbeeld essentieel. Ook zorgzaamheid en een positieve kijk hebben op anderen is hier belangrijk. Al deze waarden zijn onmisbaar bij ons. We letten hier hard op bij het aanwerven van leerkrachten.

Onze coaches bieden aanvangsbegeleiding aan startende leerkrachten. Bij de aanwerving van leerkrachten streven we naar een goede mix van sterke profielen. Zo renderen ze perfect in de samenwerkende miniteams. Dit biedt perspectieven op langere termijn.

Infrastructuur

Voor de verdere ontwikkeling van onze infrastructuur hebben we aandacht voor:

  • Het creëren van voldoende ruimte in de klassen. Dit zorgt voor beter werkbare klasgroepen.
  • Een veilige en krachtige leeromgeving in beide scholen. We maken onze speelplaatsen ook graag bewegingsvriendelijker.

De Luchtballon: iedereen aan boord!