De Resonant

stedelijk secundair onderwijs

OKAN in De Resonant

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers biedt een intensief jaarprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar die pas in ons land zijn en geen Nederlands spreken. We onthalen deze jongeren met de nodige zorg in onze school en bieden in een gevarieerd lessenpakket taalonderwijs en schoolse competenties aan. Zij krijgen de kans om tijdens een intensief taaltraject van één jaar voldoende Nederlands te leren om vervolgens succesvol de overstap te maken naar het reguliere secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of de arbeidsmarkt.

Tijdens het onthaaljaar oriënteren we de leerlingen van de onthaalklas in flexibele en individuele studieloopbaantrajecten en begeleiden we hen in hun overstap naar een vervolgtraject in het secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of op de arbeidsmarkt. Welzijn is een prioriteit en wij maken er een punt van om op onze school een warme, diverse leeromgeving te creëren. De leerlingen worden intensief begeleid in hun studiekeuzeoriëntatie en maken kennis met de verschillende studiegebieden via snuffelstages en schoolbezoeken. Na het onthaaljaar maken ze hun 'studiekeuze' en worden ze begeleid en opgevolgd door de vervolgcoach om een “warme overdracht” te verzekeren.

Het lessenpakket in de onthaalklas bedraagt 28 lesuren per week. De jongeren krijgen vooral Nederlands aangeboden aan de hand van verschillende lesmethodes, in creatieve en dynamische werkvormen. De leerlingen leggen zich toe op de 4 talige vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven en bouwen aan hun competenties tijdens interactieve lessen. Ook wiskunde, lichamelijke opvoeding, aardrijkskunde, geschiedenis en vreemde talen maken deel uit van het lessenpakket. We brengen de leerlingen schoolse vaardigheden en competenties bij zodat zij sterk in hun schoenen staan bij het aanvatten van hun vervolgtraject.

Ook welbevinden en integratie maken deel uit van het lesprogramma. Zo wordt er ook gewerkt aan maatschappelijke integratie, vrije tijdsbesteding en samenlevingscompetenties.

Schakelklas OKAN

De schakelklas is een brugjaar om leerlingen voor te bereiden verder te studeren in de richtingen van het technische onderwijs. De vakken sluiten nauw aan bij deze richtingen, maar er wordt gezorgd voor extra taalondersteuning.