De Zonnebloem

kleuter- en lagere school

Algemene visie

De Zonnebloem, een warme school waar we samen groeien.

Je kind komt terecht in een warme en zorgzame school. Op de speelplaats kennen alle kinderen en medewerkers elkaar. Als ouder en kind kan je steeds gemakkelijk terecht bij het schoolteam.

We passen onze zorg aan de noden en mogelijkheden van elk kind aan. Alle talenten zijn belangrijk. We spelen in op de interesses van elk kind. Dit doen we met uitstappen, actieve lessen en keuzethema's.

Ons gedreven team staat open voor vernieuwing. Onze leerkrachten volgen enthousiast de vernieuwingen in het onderwijs. Ze passen vervolgens stapsgewijs hun dagelijkse werking aan.

De Zonnebloem staat bekend om de volgende activiteiten/projecten:

  • Specifieke projecten rond lezen en het verhogen van de leesmotivatie. Culturele uitstappen naar het theater, Muhka, MAS, enzovoort.
  • Zee- en sportklassen.
  • Een peter- en meterschap voor een vlotte overgang van de kleuterschool naar de lagere school.
  • Aandacht voor muzische vorming. Een kunstenaar werkt met onze leerlingen aan een jaarproject.
  • Een samenwerkingsproject met de Academie voor muziek en woord na de schooluren.

Elk kind heeft recht op onderwijs, aangepast aan zijn of haar kunnen

We willen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen realiseren met zoveel mogelijk kinderen. Om dit te bereiken werkt de school doelbewust aan het welbevinden van de kinderen. Dit welbevinden is voor ons een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren.

Aanpak van de zorgvraag

In de eerste plaats neemt de leerkracht de algemene zorg van de leerling op zich. Zij doen dit via contractwerk, het differentiëren en basiszorg in de klas. Als dit niet volstaat, dan schakelen we ons zorgteam in. Zij zorgen voor klasinterne ondersteuning. Soms werken ze ook met niveaugroepen. We bespreken intern wanneer we welke hulp inschakelen.

We zoeken steeds naar de talenten van de kinderen. We gebruiken de kwaliteiten en vaardigheden van het kind om de moeilijke zaken aan te pakken.

Sociale vaardigheden

De school zet zich in om een positief school- en klasklimaat te realiseren. Enkel zo voelen de leerlingen zich goed op school. We zijn er van overtuigd dat dit nodig is om alle voordeel te halen uit de aangeboden leerstof. We besteden tijdens de hele schoolperiode aandacht aan het verbeteren van de sociale vaardigheden.

Kinderen met leer- en ontwikkelingsvoorsprong

De school heeft aandacht voor meerbegaafde kinderen. Het normale aanbod in de klas biedt deze kinderen vaak te weinig uitdaging. We willen deze kinderen gemotiveerd houden. Bovendien werken we aan hun sociale competenties. We willen een goed evenwicht bereiken tussen houding, inzicht en vaardigheden.