Elisabeth

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Bij inschrijving verklaren alle ouders zich akkoord met het algemeen schoolreglement van het kleuter- of lager onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. Je kan deze schoolreglementen hier terugvinden:

Wij hebben binnen onze school ook een aantal interne regels. Deze kan je hieronder terugvinden.

1.  Procedure van inschrijving

15. Het medisch schooltoezicht

2.  Wat verwachten we van de ouders?

16. Bewegingsopvoeding

3.  Openstellen van de school?

17. Huistaken

4.  Het binnenkomen in de school

18. Schoolagenda (ls) en berichtenmapjes (ks)

5.  Het verlaten van de school

19. Rapporten

6.  Schoolverzekering

20. Zittenblijven

7.  Schoolonkosten

21. Oudervereniging

8.  Overzicht van de meest voorkomende onkosten

22. De schoolraad

9.  Hoe betalen we?

23. Gebruik van het schoolmateriaal

10. Foto's en video op de website

24. Drankjes

11. Keuze niet-confessionele zedenleer of godsdienst

25. Snoep

12. Hoofddeksels

26. Waardevolle voorwerpen

13. Afwezigheden

27. Problemen

14. Te laat komen

28. Oplossen van conflicten

 

1. Procedure van inschrijving

De school volgt de inschrijvingsprocedure zoals beschreven door het LOP.

 • Elke inschrijving dient te gebeuren na inzage van een officieel document waarop de correcte naam en geboortedatum vermeld staat.
 • Door de grootte van de lokalen en de gevarieerde leervormen zijn we verplicht om een maximum van 25 leerlingen per klas na te streven. De klassenraad beslist of de draagkracht van een klas niet overschreden wordt.
 • De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project, niet hebben ondertekend.

 


2. Wat verwachten we van de ouder?

Wij verwachten van de ouders dat zij:

 • Aanwezig zijn op het oudercontact
 • Voldoende aanwezigheid in de school stimuleren
 • Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal hebben.

 


3. Openstellen van de school

Schooluren

 • Opening schoolpoort:  08u30 tot 08u45
 • Activiteiten of lessen: 08u45 tot 12u20
 • Opening schoolpoort: 13u20 tot 13u30
 • Activiteiten of lessen: 13u30 tot 15u20

Woensdagnamiddag is er geen les.

Voor- en naschools toezicht

 • Voorschools toezicht van 07u30 tot 08u30
 • Middagbewaking van 12u20 tot 13u20
 • Naschools toezicht van 15u35 tot 17u30
 • Naschools toezicht op woensdag van 12u35 tot 17u30

 


4. Het binnenkomen in de school

 • De ouders zetten de kinderen af aan de schoolpoort.
  • De kleuters worden tot aan de klas zelf gebracht.
  • De kinderen van de lagere school stappen alleen de speelplaats op. 
 • Wie iets wil meedelen of vragen spreekt de leerkracht aan die aan de poort staat.
 • We vragen om de openingsuren van de school te respecteren zodat kinderen niet nutteloos voor de poort blijven staan.
 • De school is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen buiten de schoolpoort.
   

5. Het verlaten van de school

Aan de ouders die hun kinderen komen afhalen vragen we:

 • Niet te vroeg te komen (12.20u en 15.20u).
 • Met uw kind duidelijk af te spreken waar u zal staan.
 • De kinderen niet te hinderen.
 • De kinderen tot en met het 2de leerjaar worden in de klas afgehaald.
 • Kinderen vanaf het 3de leerjaar mogen alleen de school verlaten. Wij vertrouwen onze leerlingen alleen aan hun ouders en grootouders toe. Indien uw kind met iemand anders naar huis mag, gelieve ons dit te laten weten. Uit veiligheidsoverwegingen geven wij kleuters enkel mee aan leerlingen ouder dan 10 jaar (tenzij met schriftelijke toestemming).

 


6. Schoolverzekering

 • Bij een ernstig schoolongeval zal het kind dadelijk naar een dokter of ziekenhuis gebracht worden.
 • Achteraf zullen de formaliteiten afgehandeld worden.
 • Elk lichamelijk letsel is verzekerd.
 • Ouders zullen onmiddellijk verwittigd worden.
 • Het juiste telefoonnummer moet altijd in de agenda vermeld staan

 


7. Schoolonkosten

Verplichte kosten

 • Cultuur
 • Daguitstappen: Peerdsbos en eigen organisaties.
 • Kosten bij projecten
 • Kosten bij feestactiviteiten

Een schooluitstap (één dag of één week) is een verplichte activiteit. Elk kind gaat mee. Ouders die een medische reden hebben om hun kind niet aan één van deze activiteiten te laten deelnemen, moeten dit vooraf schriftelijk melden aan de directie. Een doktersattest is dan vereist.

Persoonlijke niet verplichte kosten:

 • Na de schooluren
 • Voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht
 • Abonnementen en foto’s
 

klavertje vier gemaakt van geldbriefjes

8. Meest voorkomende schoolonkosten

Kleuterschool

Lagere School

Daguitstappen

 


9. Hoe betalen we?

 • Elke maand krijgen de ouders een afrekening van de gemaakte kosten.
 • Betalen kan met een overschrijving via de bank.

 


10. Foto's en film op de website

 • Om de werking van de school en de aard van de activiteiten aan de ouders te laten zien kiest onze school er voor om vaak foto’s of films te maken.
 • Deze foto’s worden op onze website gezet zodat ouders, kinderen en familie dadelijk kunnen meegenieten.
 • We gaan ervan uit dat elke ouder het daarmee eens is, en graag foto’s van zijn kind op de website ziet.
 • Wie dit niet wil, moet dit melden aan het secretariaat.

 


11. Keuze niet-confessionele zedenleer of godsdienst

Bij de inschrijving vullen de ouders een keuzeformulier in. Ze kunnen deze keuze elk jaar wijzigen in de eerste week van de maand september. (Enkel lagere school)

 


12. Hoofddeksels

In onze school worden er geen hoofddeksels (petten, sjaaltjes, hoofddoeken …) gedragen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er een uitzondering gemaakt worden en kunnen hoofddeksels tijdelijk toegelaten worden op de speelplaats. Dit conform het netoverschrijdend standpunt van het vast bureau van de Onderwijsraad Antwerpen.


13. Afwezigheden

Voor elk kind vanaf de leeftijd van 6 jaar is elke activiteit verplicht, zowel binnen als buiten de school.

Elke afwezigheid wordt gestaafd door:

 • Een doktersattest
 • Een wettelijk bewijs
 • Een briefje van de ouders, met een maximum van vier periodes van telkens maximum 3 opeenvolgende dagen per schooljaar

 


14. Te laat komen

Wanneer ben je effectief te laat op school?

 • Zodra de poort gesloten is, ben je te laat.
 • Kinderen die te laat komen, storen het klasgebeuren. Zij komen binnen langs de houten poort en melden zich eerst bij het secretariaat vooraleer naar de klas te gaan. Hier wordt door secretariaatsmedewerkers genoteerd wanneer je kind te laat was en hij/zij krijgt ook een stempel in de agenda. De kleuters krijgen een te laat briefje. Deze moet het kind laten zien aan zijn klasleerkracht. 

 


15. Het medisch schooltoezicht

 • De leerlingen worden in de loop van de eerste en tweede kleuterklas, het eerste, het derde en het vijfde leerjaar gratis medisch onderzocht.
 • Ouders hebben de mogelijkheid dit onderzoek te weigeren. Het onderzoek gebeurt dan door de eigen huisarts. Een attest inleveren is dan noodzakelijk.

 


16. Bewegingsopvoeding

 • Vanaf K3 draagt iedereen  een sportbroekje, een T-shirt en gympjes.
 • De sportkledij wordt opgeborgen in een turnzak.
 • De sportkledij wordt telkens voor een vakantie van één week of meer mee naar huis genomen om gewassen te worden.

Zwemmen

 • Vanaf de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar is er  gratis zwemmen.

Vrijstelling

 • Kinderen die vrijgesteld willen worden van bewegingsopvoeding of zwemmen hebben een medisch attest nodig.
 • Bewegingsopvoeding en zwemmen behoren tot de eindtermen en zijn daarom verplicht voor alle leerlingen

 


17. Huistaken

 • De huistaken worden in de agenda genoteerd.
 • Verdere afspraken zijn te maken met de klastitularis.
 • In het eerste en tweede leerjaar worden er huiswerkklassen georganiseerd. Ouders kunnen er, samen met hun kind, de agenda raadplegen en het huiswerk maken.  Dit gebeurt onder leiding van de klasleerkracht

 


18. Schoolagenda (ls) en berichtenmapje (ks)

 • De schoolagenda / berichtenmapje is gratis. Alle activiteiten die de school inricht worden erin genoteerd.
 • In de kleuterschool, eerste en de tweede graad is de agenda / berichtenmapje een communicatiemiddel tussen school en thuis.
 • In de derde graad is het ook een middel om te leren studeren.
 • De agenda wordt dagelijks ondertekend en nagekeken door de ouders

 


19. Rapporten

 • Elk kind krijgt per schooljaar vier keer een rapport (herfst-, winter-, lente- en zomerrapport). In dit rapport staan de testresultaten en opmerkingen over houding  en gedrag, zodat U kan zien hoe het met je kind gaat op school.
 • Dit rapport wordt afgehaald tijdens een ouderavond. Je kan dan met de leerkracht over het rapport praten. Enkele dagen later bezorg je het ondertekend terug aan de school.
 • Wens je in de loop van het jaar een leerkracht van uw kind te spreken, dan maak je via de agenda een afspraak.
 • Ook bij de directeur, de zorgcoördinator of het CLB kan je steeds terecht.

 


20. Zittenblijven

De ouders van de leerling nemen de eindbeslissing inzake:

 • de overgang van kleuter- naar lager onderwijs.
 • De overgang van lager- naar secundair onderwijs. Dit gebeurt na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB;
 • In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad

 


21. Oudervereniging en moedergroep

De oudervereniging heeft  tot doel de werking van de school te ondersteunen.

 


22. De schoolraad

Binnen het Stedelijk Basisonderwijs van Antwerpen worden de schoolraden georganiseerd per gemeentebedrijf. De rechten en plichten van de schoolraden werden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

 


23. Gebruik van het schoolmateriaal

 • Het gebruik van het schoolmateriaal is gratis.
 • Er wordt verwacht dat  het materiaal met zorg behandeld wordt. Beschadiging van het schoolmateriaal kan altijd aan de ouders aangerekend worden.

 


24. Drankjes

 • In de kleuterschool krijgen alle kinderen tijdens de speeltijd van 10.25 u een beker water van de school. Zij hoeven daarom zelf enkel een koek mee te brengen
 • De leerlingen van de lagere school mogen tijdens de voormiddagspeeltijd drinken en/of een knabbeltje eten : een gezonde koek (zonder chocolade), een stukje fruit en/of een drankje dat ze zelf hebben meegebracht. Tijdens de lessen mogen ze altijd water drinken.
 • Let wel: geen blik of glazen flessen, en enkel gezonde drankjes (geen frisdranken zoals Cola, Sprite of Fanta, ook geen sportdranken of energiedrankjes)
 • Bij het middageten voorziet de school melk, thee of water. Dus drank van thuis is niet nodig.
 • Kinderen die in het voor- of naschoolse toezicht blijven brengen een extra koek en drankje mee.

`


25. Snoep

 • Geef geen snoepgoed mee naar school. Kies voor gezonde tussendoortjes zoals fruit, rauwe groenten, kaas of kinderkoeken.
 • Geef zo weinig mogelijk afval mee. Vooral kinderkoeken zijn soms uitbundig verpakt.
 • Hou ook voor verjaardagstraktaties de gezonde lijn aan. Indien U snoep meegeeft wordt die wel uitgedeeld, maar niet opgegeten in de klas.

 


26. Waardevolle voorwerpen

Juwelen, duur speelgoed, GSM’s en dergelijke blijven  liever thuis. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal, beschadiging of verlies. (dit geldt ook voor de fiets)

 


27. Problemen

Ons CLB-team staat steeds voor u klaar. (Centrum voor Leerlingbegeleiding)
Stedelijk CLB
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel: 03/206.13.11

 


28. Oplossen van conflicten

 • Bij conflicten tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats onmiddellijk contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.
 • In de tweede plaats kan men een afspraak maken met de directie, zodat deze kan trachten een positieve overeenkomst tussen de beide partijen tot stand te brengen.

Hebt u een suggestie, een melding of een klacht? Dan kan u steeds terecht bij het Vraag- en Meldpunt van het Stedelijk Onderwijs: www.vraagenmeldpunt.be

Voorschools toezicht  van 07u30 tot 08u30

€ 0,75 per kind

Middagtoezicht 

€ 0,50 per kind

Woensdag naschools toezicht  van 12u35 tot 13u30

€ 0,50 per kind

Woensdag naschools toezicht van 12u35 tot 16u30

€ 3,00 per kind

Woensdag naschools toezicht van 12u35 tot 17u30

€ 4,00 per kind

Naschools toezicht  van 15u35 tot 16u30

€ 0,75 per kind

Naschools toezicht  van 15u35 tot 17u30

€ 1,00 per kind