Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Algemene info

Encora maakt als Centrum voor Volwassenenonderwijs deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De leslocaties van Encora liggen in Antwerpen en Berchem.

Op deze pagina krijg je informatie over volgende onderwerpen:

Lesmomenten
Inschrijvingskosten en materiaalkosten
Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het wettelijk inschrijvingsgeld 
Opleidingscheques
Vrijstelling van tewerkstelling (stempelcontrole) 
Kinderbijslag 
Betaald educatief verlof 
Centrumreglement
Toelatingsvoorwaarden 
Vrijstelling van eenheden/modules  
Aanwezigheden 
Evaluatie 
Studiebewijzen 
Gekwalificeerde leerkrachten 
Opschorten van opleidingen
Directie en secretariaat
Klanten en modellen
Rookverbod  

Lesmomenten
Als volwassene nog iets bijleren, het is niet eenvoudig. Zeker niet als je je studies ook nog eens combineert met een job en een gezin. Daarom organiseren we het volwassenenonderwijs zo flexibel mogelijk. Zo kan je bij Encora terecht voor dagonderwijs en voor avondonderwijs. Sommige modules geven we op zaterdag. Het lessenrooster en/of de lesmomenten staan op deze website bij de opleiding.
Het volwassenenonderwijs kan je volgen in modules. Eén of meer modules vormen een opleiding. Sommige modules hebben een vaste volgorde. Je moet dan eerst een module afwerken voor je kan beginnen aan de volgende. Een module kan starten op elk ogenblik van hetschooljaar. Een module kan een aantal dagen, weken of maanden duren.
[top]

Inschrijvingskosten en materiaalkosten
De inschrijvingskosten van een opleiding bestaan uit het wettelijk inschrijvingsgeld en de cursuskosten. Het wettelijk inschrijvingsgeld is afhankelijk van het te volgen aantal lestijden.  In bepaalde gevallen kun je als cursist volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het wettelijke inschrijvingsgeld.
De cursuskosten omvatten kopieerkosten voor de syllabi, kosten voor verbruik producten, enzovoort.
De inschrijvingskosten staan vermeld bij de opleiding.

De materiaalkosten zijn de kosten voor je persoonlijke materiaal. Voor sommige opleidingen kan je het materiaal in het centrum aankopen. De prijs staat telkens vermeld bij de opleidingen. Het gaat hier om maximale raming van de te voorziene kosten, dus als je alles nog moet aankopen. Je kunt dit uiteraard ook buiten het centrum aankopen.
[top]

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het wettelijk inschrijvingsgeld
De overheid bepaalt dat sommige cursisten volledig of gedeeltelijk vrijgesteld
worden van het wettelijk inschrijvingsgeld. De inschrijvingskosten van een volledige of gedeeltelijke vrijstelling staan vermeld bij de opleiding.

Er bestaat een plafond voor inschrijvingsgelden van 300 euro per semester (dus 600 per schooljaar) per opleiding.

Curisten die een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs gehaald hebben, kunnen een premie aanvragen gelijk aan het volledig betaalde inschrijvingsgeld.
Om deze premie te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij:

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Afdeling volwassenenonderwijs/ Schoolbeheer
Secretairaat 7 A 17
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

[top]

Opleidingscheques
Op 23 juli 2010 keurde de Vlaamse Regering een aanpassing goed aan het systeem van de opleidingscheques voor werknemers. Deze cheques kunnen voortaan enkel gebruikt worden voor de beroepsopleidingen die erkend worden binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof of voor opleidingen die deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding.
Via deze aanpassing, die ingaat op 1 augustus 2010, wil de regering de arbeidsmarktgerichtheid van het systeem verhogen.

Alle info over de opleidingscheques vind je op de website van de VDAB.
Wil je weten of je je opleiding met opleidingscheques kan betalen, kijk dan op deze informatiepagina op de VDAB website.
[top]

Vrijstelling van tewerkstelling (stempelcontrole)
Werklozen die voldoende uren opleiding volgen, kunnen vrijgesteld worden van oproeping voor tewerkstelling door de VDAB. Vraag het formulier aan bij de uitbetalingsinstelling. Kom met het formulier naar het secretariaat. Zij zullen het invullen.

Het werkloosheidsbureau beslist over de vrijstelling op basis van je leeftijd, studieverleden, duur van de werkloosheid, aard van de studies en kansen op de arbeidsmarkt. Een vrijstelling is dus niet vanzelfsprekend. Bespreek met de  VDAB-consulent of je hiervoor in aanmerking komt en welke regels je dient te volgen. 

[top]

Kinderbijslag
Voor 18-25-jarigen blijft behoud van Kinderbijslag mogelijk op voorwaarde dat:
- de gevolgde opleidingen minstens 17 lestijden per week omvatten (zowel dag-als avondcursussen komen hiervoor in aanmerking).
- de opleidingverstrekker erkend is door de Vlaamse Gemeenschap (ons centrum is erkend).

Als cursist moet je zelf je kinderbijslagfonds verwittigen bij stopzetting van de opleiding. Doe je dat niet, dan moet je het kwartaal waarvoor je onterecht uitbetaald werd volledig terugbetalen. Kijk voor meer info op de website van Famifed.
[top]  

Betaald educatief verlof
Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor betaald educatief verlof. Informeer ernaar op het secretariaat of bekijk de info op de website van de Vlaamse overheid.
Het kan aangevraagd worden door werknemers die  een volledige dagtaak en een arbeidsovereenkomst hebben. Het schoolsecretariaat bezorgt je dit formulier op eenvoudige vraag. Lees meer op onze pagina over betaald educatief verlof.
[top]

Centrumreglement
Bij je inschrijving teken je als cursist op het inschrijvingsbewijs voor ontvangst van het 'schoolreglement' met daarin het intern centrum- en evaluatiereglement. Tijdens de eerste les zal dat reglement met de lesgever worden overlopen en besproken. Bekijk op deze pagina de laatste versie.
[top]

Toelatingsvoorwaarden
Wie kan inschrijven voor onze opleidingen?
- elke volwassene (personen ouder dan 18 jaar);
- elke jongere die in een andere school aan de voltijdse leerplicht voldoet en
  ofwel ten minste 16 jaar is;
  ofwel ten minste 15 is en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair
  onderwijs gevolgd heeft.
[top]

Vrijstelling van eenheden/modules
Voor bepaalde eenheden en modules is een vooropleiding vereist. Die vooropleiding kun je in ons centrum of elders gevolgd hebben. In dit laatste geval kan de directie daarvoor vrijstelling verlenen, als:
- je een document voorlegt met de vermelding van de met vrucht gedane studies;
- je slaagt in een vrijstellingsproef die peilt naar de beroepskennis, technische verworven vaardigheden en de kennis van de Nederlandse taal;
- in verschillende opleidingen identieke eenheden voorkomen. 
Voor meer info hierover kan je altijd terecht bij het secretariaat.
[top]

Aanwezigheden
Regelmatige aanwezigheid tijdens de lessen is een basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een attest, een deelcertificaat, een certificaat of een getuigschrift. Te veel afwezigheden kunnen ertoe leiden dat je als cursist het studiebewijs niet behaalt.
[top]

Evaluatie
Om een (deel)certificaat of diploma te ontvangen moet je slagen voor de module(s). Je lesgever zal je informeren over de manier waarop je geëvalueerd zal worden. Herexamens zijn door de wetgever NIET voorzien. In een aantal opleidingen wordt geen examen afgenomen. Het eindresultaat binnen deze opleidingen wordt enkel bepaald door permanente evaluatie.
[top]

Studiebewijzen
Alle door Encora uitgereikte studiebewijzen zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, m.a.w. het zijn officiële, wettelijk erkende attesten, deelcertificaten, certificaten, getuigschriften of diploma's.
[top]

Gekwalificeerde leerkrachten
De lesgevers in de diverse opleidingen zijn degelijk opgeleide leerkrachten met de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Zij nemen geregeld deel aan nascholingen, demonstraties, cursussen en beurzen. Ze volgen de nieuwste ontwikkelingen in hun beroepssector.
[top]

Opschorten van opleidingen
Voor ieder semester wordt een planning opgemaakt van de in te richten opleidingen. Als voor een opleiding onvoldoende belangstelling is, behoudt de directie zich het recht voor deze opleiding te annuleren. De al ingeschreven cursisten worden op de hoogte gebracht; de inschrijvingskosten en materiaalkosten worden in dit geval terugbetaald.
[top]

Directie en secretariaat
Voor een onderhoud met de directie maak je een afspraak op het secretariaat. Overigens is je vakleerkracht de aangewezen contactpersoon bij wie je info kunt inwinnen.
Met administratieve vragen kun je bij het secretariaatspersoneel terecht.
[top]

Klanten en modellen
Opdat de cursisten voldoende praktijkvaardigheden zouden verwerven, worden “modellen/klanten” in de salons toegelaten.
Reservatie is noodzakelijk, ofwel in het salon zelf ofwel telefonisch (enkel tijdens de voorziene lesmomenten). Klik hier voor een overzicht van onze salondiensten.
[top]

Rookverbod
In het kader van de wetgeving over roken in openbare gebouwen mag er nergens in onze gebouwen gerookt worden. Ook aan de verschillende ingangen van het gebouw geldt dit rookverbod. Voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes kan enkel buiten op de daarvoor voorziene plaatsten gerookt worden.
[top]

 

Heb je een vraag of opmerking over de opleidingen, stuur dan een e-mailt naar encora@so.antwerpen.be.