Fruithof

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze schoolvisie gebruikt het Pedagogisch Project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen als kader.

Als school streven wij naar: Diversiteit - Respect - Samenwerking - De leerling staat centraal - Competenties - Leren leren - Zorg - Welbevinden

Onze school wil kinderen optimale vormingskansen bieden en ze begeleiden tijdens hun leerproces. Het schoolteam (de directie, de leerkrachten, de zorgondersteuners, de bijzondere leerkrachten en het administratief personeel) werken aan eenzelfde doel: de beste kansen bieden aan onze leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Zo kunnen zij opgroeien tot gelukkige positieve en kritisch denkende jongeren. Samen met de ouders willen wij hen opvoeden tot zelfstandige jonge mensen. In de klas worden de verschillende leerinhouden en werkvormen afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling.

Diversiteit

Binnen onze school willen we samen met de ouders onze leerlingen voorbereiden op de grote diversiteit van de samenleving. Het Stedelijk Onderwijs is voor iedereen. Net zoals in elke stad treffen we binnen het onderwijs verschillende mensen aan: verschillende karakters, opvattingen en interesses, culturen, geloofsovertuigingen, sociaal –economische achtergronden, individuele beperkingen en talenten. Leren omgaan met deze diversiteit is een enorme uitdaging voor zowel de leerling als het hele schoolteam. In onze school zien we de verschillen tussen mensen als een verrijking. Wie open staat voor diversiteit ziet en ervaart meer en zal zich hierdoor optimaler ontwikkelen. Hierdoor leren we onze leerlingen met elkaar rekening te houden en bereid te zijn van elkaar te leren.

Respect

Als schoolteam vinden wij het onze plicht in te spelen op de individuele behoeften van onze leerlingen. In onze school hebben we respect voor elk individu, met zijn of haar eigenheid, mogelijkheden en noden. Daarnaast vragen we wel dat onze leerlingen en hun ouders ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om de leerprocessen te doen slagen. Leerlingen en hun ouders en het schoolteam mogen van elkaar verwachten dat iedere partner de optimale leermogelijkheden zal creëren. Hierbij verwijzen we naar de engagementsverklaring (“Het Akkoord”) van de school wat in nauw overleg met het schoolteam en de ouders werd opgesteld. De inhoud van deze engagementsverklaring vormt een onderdeel van het schoolreglement, wat voorgelegd wordt aan de schoolraad.

Samenwerking

In onze school willen we elke leerling voortdurend nieuwe kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien. Daartegenover staat dat we van ouders en leerlingen verwachten dat ze zich engageren om van de schoolloopbaan van hun kind een geslaagde onderneming te maken. Inzet en betrokkenheid van zowel de ouders als van het schoolteam vormen een belangrijke schakel in het leerproces van het kind. Inspraak van en communicatie tussen alle betrokkenen zijn in onze school heel belangrijk. Elke leerkracht zal permanente en spontane initiatieven nemen om de inspraak van de kinderen te waarborgen. In de lagere school wordt een leerlingenraad georganiseerd waar de leerlingen de mogelijkheid krijgen om eigen voorstellen te bespreken. Via het oudercomité hebben ouders ook inspraak in de schoolwerking. We zien onze school als een dynamische ontmoetingsplaats voor alle betrokken partijen: het schoolteam, leerlingen, ouders, externe partners, buurtverenigingen, jeugdorganisaties....

De leerling staat centraal

In stedelijke basisschool Fruithof staat de lerende leerling centraal en willen we iedereen gelijke kansen bieden. Elke leerling heeft talenten en krijgt bij ons alle kansen om deze te ontdekken en te ontwikkelen en hierdoor verschillende ontplooiingskansen te hebben. Het leer -en opvoedingsproces moet zoveel mogelijk aansluiten bij de leef –en leeromgeving en de leerstijl van elk kind. Dit betekent dat heel wat activiteiten samen met de kinderen worden vastgelegd. Aangezien kinderen heel wat van elkaar kunnen leren, opteren wij voor heterogene groepen en klas overschrijdende activiteiten waarbij er gedifferentieerd wordt naar inhoud, niveau en tempo. Om de nodige continuïteit in het leerproces van elke kind te waarborgen, maakt een kindvolgsysteem deel uit van ons schoolgebeuren.

Competenties

Binnen onze school willen we werken aan de ontwikkeling en (h)erkenning van competenties bij onze leerlingen. Met ontwikkeling van competenties bedoelen we het geïntegreerd verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes bij onze leerlingen. Hierbij is het reflecteren op de eigen competenties, feedback geven en krijgen, evalueren en rapporteren belangrijk. Zo worden er verschillende didactische strategieën en werkvormen binnen onze school op een doordachte en evenwichtige manier gecombineerd. Een gedifferentieerd onderwijs aanbod op maat van de individuele noden van onze leerlingen vergroot het zelfbeeld bij de kinderen. Door deze manier van werken wordt er rekening gehouden met de leerstijl van de leerling,zijn beginsituatie, leefwereld, talenten en behoeftes. Zo kunnen leerkrachten met een breed gamma aan tools in spelen op de verschillen tussen de leerlingen en hen meer motiveren.

Leren leren

Als school willen we ernaar streven dat onze leerlingen levenslang kunnen en willen blijven leren. ‘Leren leren’ en zelfgestuurd leren worden hierbij stapsgewijs opgebouwd, zodat onze leerlingen gestimuleerd worden hun eigen leerproces vorm te geven en te sturen. Hierdoor vermindert de sturing door de leerkracht. 'Leren leren' vinden we net zo belangrijk als de leerinhouden zelf. Als school kijken we niet enkel naar een beperking of een ‘leerprobleem’ bij een leerling, maar ook naar de mogelijkheden en groeikansen.

Zorg

Wij trachten maatregelen te nemen voor onze leerlingen, die moeilijkheden ondervinden om hun leer -en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Door de zorg die wij op school aanbieden, trachten we leerlingen zo min mogelijk door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Zodra onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn, wordt het CLB ingeschakeld om samen met de ouders te kijken wat verdere stappen en mogelijkheden kunnen zijn om zo passende hulp aan te bieden voor de leerling. Als school zullen we altijd denken en handelen in het belang van het kind. Voor een verdere uiteenzetting over de zorg werking binnen onze school willen we graag verwijzen naar het zorgplan.

Welbevinden

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor onze school en is verbonden aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, kunnen ze ongehinderd hun eigen behoeftes, gevoelens en gedachten beleven. Ze stellen zich ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. In onze school willen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zich emotioneel veilig voelt. We willen de kinderen helpen ontwikkelen tot mensen die niet moeten leven met angst, gebrek aan durf of schuld gevoelens. We leren de kinderen hun gevoelens niet te onderdrukken, maar er mee om te gaan en ze op een aanvaardbare manier te uiten.