Fruithof

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze schoolvisie gebruikt het Pedagogisch Project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen als kader.

Fruithof streeft naar:

  • Diversiteit
  • Respect
  • Samenwerking
  • De leerling staat centraal
  • Competenties
  • Leren leren
  • Zorg
  • Welbevinden

Onze school wil optimale vormingskansen bieden. We willen graag de kinderen begeleiden tijdens hun leerproces. We stemmen hiervoor de verschillende leerinhouden en werkvormen af op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Tot slot werken we met de ouders aan hetzelfde doel. Dat draait namelijk rond het geven van de beste kansen aan onze leerlingen. Zo kunnen zij opgroeien tot gelukkige jongeren. We willen hen laten ontplooien tot positieve, zelfstandige en kritisch denkende jongeren. Zo voelen ze zich aan het einde van het lager klaar voor de middelbare school.

Diversiteit

In onze samenleving is er een grote diversiteit. Samen met ouders willen we de leerlingen hierop voorbereiden. Het Stedelijk Onderwijs is voor iedereen. Net zoals in elke stad treffen we binnen onze school verschillende mensen aan. We gaan om met verschillende karakters, opvattingen en interesses. Bovendien zijn er tal van andere culturen, geloofsovertuigingen en sociaal-economische achtergronden. Iedereen heeft zijn individuele beperkingen en talenten.

Zowel voor de leerling als het hele schoolteam is het een enorme uitdaging om te leren omgaan met deze diversiteit. In onze school zien we de verschillen tussen mensen als een verrijking. Een kind dat open staat voor diversiteit, ziet en ervaart meer. Zo ontwikkelt het zich breder. Onze leerlingen houden rekening met elkaar en staan open om van elkaar te leren.

Respect

We spelen in op de individuele behoeften van onze leerlingen. We hebben respect voor elk individu. Zo respecteren we zijn of haar eigenheid, mogelijkheden en noden. Onze leerlingen en hun ouders zijn zelf ook verantwoordelijk voor een geslaagd leerproces. Het schoolteam, de ouders en de leerlingen zijn partners. Elke partner creëert optimale leermogelijkheden.

Hierbij verwijzen we naar de engagementsverklaring, “Het Akkoord” van de school. Dit stelde de school op, in nauw overleg met de ouders en het schoolteam. De inhoud van deze verklaring is een onderdeel van het schoolreglement en leggen we voor aan de schoolraad.

Samenwerking

In onze school willen we elke leerling voortdurend nieuwe kansen bieden. Zo kunnen ze zich optimaal ontplooien. Daartegenover verwachten we een engagement van de ouders en de leerlingen. Ze moeten zich inzetten om de schoolloopbaan te doen slagen. De inzet en de betrokkenheid van zowel de ouders als van het schoolteam zijn essentieel in het leerproces van het kind.

Bij Fruithof is communicatie tussen alle betrokkenen heel belangrijk. Ook willen we alle betrokkenen inspraak geven in ons beleid. Elke leerkracht zal permanente en spontane initiatieven nemen om de inspraak van de kinderen te garanderen. In de lagere school organiseren we een leerlingenraad. Hierin krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen voorstellen te bespreken. Daarnaast hebben de ouders via het oudercomité inspraak in de schoolwerking. Onze school functioneert als een dynamische ontmoetingsplaats voor alle betrokken partijen. Het schoolteam, leerlingen, ouders, buurtverenigingen, jeugdorganisaties en externe partners leren elkaar hier kennen.

De leerling staat centraal

Bij Fruithof staat de lerende leerling centraal. We willen iedereen gelijke (ontplooiings)kansen bieden. Elke leerling heeft talenten. Hij of zij krijgt bij ons alle kansen om deze te ontdekken en te ontwikkelen. Het leer- en opvoedingsproces moet herkenbaar zijn. Het is belangrijk dat dit optimaal aansluit bij de leef- en leeromgeving en de leerstijl van elk kind. Dit betekent dat ons schoolteam heel wat activiteiten samen met de kinderen vastlegt.

Kinderen kunnen enorm veel van elkaar leren. Net daarom kiezen wij voor heterogene groepen en klasoverschrijdende activiteiten. Verder differentiëren we hierin naar inhoud, niveau en tempo. Bovendien hanteren we een kindvolgsysteem. Zo garanderen we de nodige continuïteit in het leerproces van elk kind.

Competenties

Bij Fruithof willen we de competenties van onze leerlingen ontwikkelen. Bovendien willen we dat ze zelf deze competenties (h)erkennen. Met ontwikkeling van competenties bedoelen we het geïntegreerd verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen nadenken over hun eigen competenties. Daarnaast is ook evaluatie, rapportering en het geven en krijgen van feedback even belangrijk.

Op deze manier combineren we verschillende didactische strategieën en werkvormen. We doen dit op een doordachte en evenwichtige manier. We hebben aandacht voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod op maat van de individuele noden van elk kind. Dit vergroot namelijk hun zelfbeeld. Zo houden we bovendien rekening met de leerstijl van de leerling. Dit stelt ons ook in staat om aandachtig te zijn voor zijn of haar beginsituatie, leefwereld, talenten en behoeftes. Onze leerkrachten kunnen bijgevolg met een breed gamma aan tools inspelen op de verschillen tussen de leerlingen. Zo verhogen ze hun betrokkenheid.

Leren leren

Fruithof streeft ernaar dat de leerlingen levenslang kunnen en willen blijven leren. We bouwen hierbij stapsgewijs het ‘leren leren’ en zelfgestuurd leren op. Zo stimuleren we de kinderen om hun eigen leerproces vorm te geven en bij te sturen. De sturing door de leerkracht vermindert hierdoor. 'Leren leren' is voor hen even belangrijk als de leerinhouden zelf. Onze school kijkt niet enkel naar een beperking of een ‘leerprobleem’. We hebben evenveel aandacht voor de mogelijkheden en groeikansen van elk kind.

Zorg

Wij ondersteunen leerlingen die moeilijkheden ervaren in hun leer -en ontwikkelingsproces. Via die hulp op school proberen we leerlingen zo weinig mogelijk door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Zodra de schoolmiddelen niet (meer) toereikend zijn, schakelen we het CLB in. Van hieruit kijken we, samen met de ouders, naar verdere stappen en mogelijkheden. Zo bieden we passende ondersteuning aan de leerling.

Als school denken en handelen we altijd in het belang van het kind. Wil je meer info over onze zorgwerking? Raadpleeg dan ons zorgplan.

Welbevinden

Het welbevinden van elk kind is een basisvoorwaarde voor onze school. Het is bovendien verbonden aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, beleven ze ongehinderd hun eigen behoeftes, gevoelens en gedachten. Ze stellen zich ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. In onze school willen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zich emotioneel veilig voelt.

Daarnaast helpen we de kinderen te ontwikkelen tot mensen zonder angst, gebrek aan durf of schuldgevoelens. We leren de kinderen hun gevoelens niet te onderdrukken. We leren hen ermee om te gaan en deze gevoelens op een aanvaardbare manier te uiten.