Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Vragen?

  1. Wat is ervaringsgericht onderwijs?
  2. Leren jongeren wel voldoende in zo'n school?
  3. Welke jongeren kunnen zich inschrijven?
  4. Kunnen de scholieren ook nog keuze maken binnen het studie-aanbod?
  5. Worden de leerlingen dan wel op tijd geëvalueerd en getest?
  6. Waarom zo'n kleine school?
  7. Hoe is Groenhout gestructureerd?
  8. Wordt van de ouders een grote inzet verwacht?
  9. Gebruiken jullie ICT? 

1. Wat is  ervaringsgericht onderwijs?

Groenhout is een methodeschool: het uitgangspunt is een visie op leren. Onder de hoofding ‘onze visie, vind je meer uitleg over wat het precies inhoudt.

Hoewel de tijdsgeest en dus de context waarin kinderen opgroeien verandert, blijft de visie up to date.

Leren is een actief proces. Jongeren leren door zelf antwoorden te formuleren op de vragen die zich aandienen, ze leren van hun leeftijdsgenoten. Ze proberen dat op een zelfstandige manier te doen. De begeleider is 'mediator': hij daagt de jongeren uit om verder te gaan dan het bekende, om problemen vernieuwend aan te pakken, zichzelf vragen te stellen, bij anderen te rade te gaan. De verhouding tussen de mediator en de leerling is erop gericht het evidente tegen te gaan en de verbeelding uit te dagen.

Reflectie over het leerproces leidt tot nieuwe inzichten, die op hun beurt verandering van aanpak tot gevolg hebben.

Naar boven.

2. Leren jongeren wel voldoende in zo'n school?

Groenhout moet zoals elke school de eindtermen realiseren. Maar we willen verder gaan. Vooral het leren 'denken' is belangrijk. Denken moet niet alleen gericht zijn op het ontwikkelen van intelligentie, maar ook op 'zingeving van de wereld'. Het leren is erop gericht de leerlingen te doen denken op een hoger niveau.

Ervaringsgericht onderwijs is geen pad dat je inslaat en niet meer kunt verlaten. Na elke graad blijft het mogelijk in een andere school dezelfde of een andere richting te volgen.

Naar boven. 

3. Welke jongeren kunnen zich inschrijven?

We trachten om het gangbare onderscheid tussen algemeen, technisch en kunstzinnig onderwijs niet te benadrukken. Het hoofd en het lichaam vormen één geheel. De ontwikkeling van de totale persoonlijkheid impliceert aandacht voor beide kanten.

Alle jongeren kunnen zich inschrijven, ook degenen die eerder geen ervaringsgericht onderwijs hebben genoten. We streven ernaar om zo veel mogelijk scholieren mee te laten doorgaan. De verscheidenheid aan talenten binnen een klas zien we als een leerkans, niet als een belemmering. Omwille van de kleinschaligheid richten we in de 2de en 3de graad enkel doorstroomrichtingen (aso) in. Instromen na het 1ste jaar is ook mogelijk mits plaats.

Naar boven.

4. Kunnen de scholieren ook nog keuze maken binnen het studie-aanbod?

In de eerste graad is het niet de bedoeling om te specialiseren maar om een brede belangstelling voor alle kanten van de werkelijkheid te ontwikkelen. Goed nadenken moet je niet alleen doen als je een vreemde taal spreekt of een vraagstuk oplost, maar ook als je een fiets repareert of een groentetuin aanlegt. Iemand met interesse voor een klassieke taal of voor een wetenschap zal met de leraars als mediators zijn voorkeursgebieden aftasten en de nodige kennis opdoen.

De leraars zijn naast vakleerkrachten in de klassieke zin van het woord ook 'leercoaches'. Dat betekent dat eenzelfde leerkracht uiteenlopende vakken kan geven. De begeleiders staan eerder als team dan als individuele leraars tegenover de kinderen en behandelen de gestelde problemen vakoverschrijdend.

In de eerste graad kunnen kinderen kiezen uit twee basisopties.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om te kiezen voor eigen interesses bij projecten, modules, langlopende taken, … Een project opzetten betekent dat de kinderen en de begeleiding gedurende een ruime periode intensief bezig zijn met een onderwerp of een probleem dat door de leerlingen zelf aangebracht werd. Leerlingen en begeleiding verrassen elkaar, vakinhouden blijken op onverwachte plaatsen toepasbaar.

Naar boven.

5. Worden de leerlingen dan wel op tijd geëvalueerd en getest?

Onze aandacht gaat naar vorderingen op het cognitieve vlak, naar het sociale, het handvaardige en het creatieve.

Speciale nadruk krijgt de reflectie over het leerproces: het leren leren en het benoemen van strategieën bij diverse leerprocessen. 'Begrijp ik de betrekkelijkheid van mijn eigen inzichten en standpunten, kan ik kritiek geven maar ook incasseren, weet ik wanneer mijn opmerkingen constructief zijn en wanneer niet?' Het zijn maar een paar vragen die de scholieren zichzelf en elkaar zullen stellen.

Naar boven.

6. Waarom zo'n kleine school?

Kleinschaligheid is nodig voor de betrokkenheid en het contact binnen de school. De scholieren kunnen greep houden op hun omgeving omdat je in een kleine leefgemeenschap niet belemmerd wordt door organisatieproblemen. Om een actieve leeromgeving te realiseren moet je vlot kunnen overleggen en snel op nieuwe voorstellen reageren.

Naar boven.

7. Hoe is Groenhout gestructureerd?

Groenhout is net als de samenleving voortdurend in transitie.
1 september 2023 start het pioniersproject in de Kasteelstraat. De structuur van deze school zal dus veranderen de komende jaren. 

Naar boven.

8. Wordt van de ouders een grote inzet verwacht?

Tieners zijn er niet zo op gebrand om vader en moeder in de eigen klas te zien meehelpen. We zien ouders vooral als collega’s in opvoeding. Ouders spreken mee op klasvergaderingen, werken mee aan thema-avonden en feesten, leveren soms ideeën voor uitstappen en informanten bij projecten. Bij belangrijke veranderingen zoeken we overleg met de ouders.  

9. Gebruiken jullie ICT?

Leerlingen krijgen van het 1ste tot het 3de jaar een chromebook van de school in bruikleen, van het 4de tot het 6de jaar krijgen ze een laptop in bruikleen.  Alle lokalen zijn voorzien van moderne televisies en draadloos netwerk. In de labo's, techniek en Latijn worden ook smartboards gebruikt. Tot nu toe werkten we met het platform Google Classroom. 

Naar boven.