HBO5 Verpleegkunde

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Vrijstellingen HBO5 Verpleegkunde op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Heb je een andere opleiding gevolgd waarvan de inhoud overeenkomt met de door ons aangeboden modules? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere modules. 

Zo dien je je aanvraag in:

 • Je dient je aanvraag zo snel mogelijk in (dat mag al voor je inschrijving) en uiterlijk één week na je inschrijving.
 • Vul online het formulier in voor je aanvraag van een vrijstelling, op basis van EVK.
 • Voeg volgende bewijsstukken bij je aanvraag:
  • een kopie van je studiebewijs op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt (en eventueel een beëdigde vertaling);
  • een rapport met afgelegde evaluaties en bijhorende resultaten;
  • per module waarvoor je vrijstelling vraagt een korte inhoud, de beoogde competenties en desgevallend het aantal studiepunten die je behaalde;

Je documenten zijn bij voorkeur in pdf. Overschrijdt het aantal documenten de limiet, voeg ze dan vooraf samen met https://pdfcandy.com/merge-pdf.html 

Zo verloopt je aanvraag:

 • Een beoordelingscommissie, die bestaat uit de opleidingscoördinator en de lector van de betrokken opleiding en modules, onderzoekt je aanvraag. 
 • De beoordelingscommissie vergelijkt de reeds behaalde competenties met de nagestreefde competenties.
 • De beoordelingscommissie formuleert dan een advies aan de directeur over het al dan niet toekennen van de gevraagde vrijstelling(en). 
 • De directeur neemt de beslissing. 
 • Je verneemt deze beslissing uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de volledig gedocumenteerde vrijstellingsaanvraag.

De volledige vrijstellingsprocedure wordt gedetailleerd beschreven in de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5.