Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Schoolafspraken

Het ABC van de schoolafspraken

In de tabel hieronder vind je onze schoolspecifieke afspraken.

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het kleuter- en lager onderwijs.

Hieronder vind je onze schooleigen aanvullingen op het schoolreglement.
 

Schoolafspraken

Schooluren

07.00u - 08.30u: voorbewaking 

08.30u - 08.45u: binnenkomen

08.45u - 10.25u: klasactiviteiten

10.25u - 10.40u: speeltijd

10.40u - 12.20u: klasactiviteiten

12.20u - 12.35u: uitgaan

12.35u - 13u25: middagstudie

13.25u - 13.40u: speeltijd / binnen komen

13.40u - 15.20u: klasactiviteiten

15.20u - 15.35u: uitgaan

15.35u - 18.00u: nabewaking

woensdagnamiddagbewaking:

12.35u - 18.00u

 

Welkom …

in onze stedelijke basisschool Het Kompas.

U schreef uw kind in, in onze school.  We beloven u dan ook om steeds onze  uiterste best te doen uw kind te geven waarop het recht heeft, namelijk … degelijk onderwijs. We verzekeren u dat we voor uw kind een stevige basis zullen leggen voor hun verdere schoolloopbaan!

 

In een grote school als het Kompas moeten duidelijke afspraken en regels zorgen voor de nodige orde en tucht. We probeerden ze allemaal bijeen te brengen in deze brochure, die een bijlage vormt bij het officiële schoolreglement van onze inrichtende macht. Als uw kind bij ons is ingeschreven, tekent u een document waarin u verklaart akkoord te zijn met de gestelde regels en afspraken.

 

In onze school heerst een open sfeer, waar alles besproken kan worden, zowel met de directie als met de leerkrachten.  Aarzel dan ook nooit om met een probleem of onduidelijkheid tot bij ons te komen. Wacht niet te lang! Laat het probleem niet escaleren.  Samen zoeken we steeds naar de meest geschikte oplossing!

 

Over de inhoud van de reglementen en schoolafspraken kan echter niet gediscussieerd worden! Deze kwam tot stand in samenwerking met directie, het schoolteam en de oudervereniging en moet dan ook strikt nageleefd worden! We hopen hierbij op uw begrip en een stipte medewerking.  Alleen op deze manier kunnen we van de school een aangename leeromgeving maken, waarin uw kind zich optimaal thuis voelt.

Nicole Benoy.

Directeur ‘Het Kompas’

 

 

Schoolgegevens

stedelijke basisschool Het Kompas

Montessoristraat 15 |  2660 Hoboken

Tel.: 03.432 30 80 |  

www.stedelijkonderwijs.be/hetkompas

hetkompas@so.antwerpen.be

 

Het schoolbestuur

Stedelijk Onderwijs

Lange Gasthuisstraat 15

2000 Antwerpen 1

Tel.: 03/201.32.28

Schepen van onderwijs: C. Marinower

Bedrijfsdirecteur: G. Verhaert

Divisiedirecteur basisonderwijs: R.Scheltjens

Coördinerend directeur SG Zuid: JP. Gilissen

 

DE SCHOLENGEMEENSCHAP

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Zuid ( SGZ ). In deze scholengemeenschap zijn 14 scholen opgenomen.

 

DE SCHOOLRAAD

Binnen het Stedelijk Basisonderwijs van Antwerpen worden de schoolraden georganiseerd per gemeentebedrijf. Er werden dus 5 schoolraden opgericht, naar analogie met het aantal gemeentebedrijven. In de schoolraad werden min. 3, max. 5 ouders en personeelsleden opgenomen. Ze vertegenwoordigen alle scholen van het gemeentebedrijf. Voor scholen zonder effectieve vertegenwoordigers kan zelfs één ouder/personeelslid deelnemen aan de vergaderingen als waarnemer zonder stemrecht. Er werden ook mensen, bedrijven, verenigingen gecoöpteerd. Zij bezorgen een meerwaarde aan de schoolraden.

Om te zorgen voor een optimale communicatie tussen de scholen, de ouders, de personeelsleden en de schoolraad geven we in dit schoolreglement graag enkele belangrijke gegevens mee.

Onze school behoort tot de schoolraad van de scholengemeenschap Zuid.

De verslagen van de vergaderingen van de schoolraad kan u steeds bekomen via het internet schoolraad.sgz@antwerpen.be

 

HET PERSONEEL

Directie : Nicole Benoy

Leerkrachten kleuter

K0A Sonja Borms

K0B Lauranne Nemsdael

K1A An Cortoos

K1B Nathalie Rits

K1C Shana Van Stappen

K2A Valerie Monsieur

K2B Liesbet Janssens /Eefje Bocklandt

K2C Tina Mertens

K3A Patricia Vleugels

K3B Joni De Lathouwer

K3C Nathalie Van Ravels

Leerkrachten lager

L1A Joyce Van Looy

L1B Gwenny De Neubourg

L1C Sylvie Cant

L2A Natacha Van Lyssebettens

L2B Annick Holvoet

L2C Lenn Fauconnier

L3A Antje Triest

L3B Borre Dierickx

L3C Stephanie Michielsen

L4A Anouk Seigers

L4B Femke Kerremans

L4C Daan Joos

L5A Valerie Samijn

L5B Evi Van Noten

L5C Karen Crauwels

L6A Sandy Kerremans

L6B Jill Demuynck/Evi Gaspard

L6C Christel Portelette

LO Cedric Van Keer/Jeroen Vanweverberg

LO kleuter Jella Bal

Zorgteam kleuter

Wendy Van Leuven - zorgcoördinator kleuter

Sophie Beylemans

Katy Croes

Benita Van Camp

Nathalie Van Haesebroeck

Elly Bosmans

Daniëlle Dillen

Zorgteam lager

Nicole Hemelaer – zorgcoördinator

Els Leyssens

Bert Balemans

Heidi Meyen

Davy Blommaerts

Sabrina Aerts

Sarah Op de Beeck

Juan Vicente Vaca Bautista

Kinderverzorgster

Christine Vercammen

Secretariaat

Daniëlle Helten

Joyce De Loght

Mari

Paola Lauwers

Levensbeschouwelijke vakken

KGD Bart Robbrecht

NCZ Charis De Bodt

ISL Pakize Arzoglu

ISL Hassana Seamari

PGD Maarten Verbist

ICT Davy Blommaerts

CLB Nathalie Stevens / Katrijn

Onderhoudsteam

Birgitta Van Noten

Chantal Vleminckx / Sandra Lagniau

Karima / Assma

HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN

 

Alle kinderen maximale kansen en stimuli bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en lichamelijk vlak. Hen opvoeden tot zelfstandige, creatieve en kritische mensen die in een sfeer van respect en verdraagzaamheid kunnen samenleven.

 

Het ‘Pedagogisch project van het stedelijk onderwijs Antwerpen’ is een document waarin de fundamentele uitgangspunten van ons onderwijs zijn omschreven. Deze tekst werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 17/12/1991 en 23/04/2007.

Dit document kan ingezien worden op school of op vraag bezorgd. Ouders die hun kind(eren) in het stedelijk onderwijs school laten lopen, aanvaarden deze tekst. Het stedelijk onderwijs is officieel en neutraal.

 

VISIE ‘ HET KOMPAS’

 

We zien het kompas als een instrument waarmee kinderen hun eigen weg kunnen zoeken in de complexe wereld van het schoolgebeuren, zowel op het vlak van het cognitieve, het socio-emotionele, het lichamelijke, het technisch en het muzisch-creatieve. Door observatie vanuit al deze hoekpunten kunnen we de maximale persoonlijkheidsontwikkeling vastleggen. In onze school komen leerlingen uit alle mogelijke windstreken en bevolkingslagen. Rekening houden met ieders totale persoonlijkheid is ons basisprincipe.

Dit kunnen we realiseren door met een sterk gemotiveerd team te werken. Zij werken dagelijks met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen op elkaar afgestemd doorheen de hele schoolloopbaan van de kinderen.

Een goed uitgewerkt zorgbeleid dat start in de klas, met ondersteuning van het CLB en diverse externe organisaties zorgt voor een hoog welbevinden en grotere betrokkenheid van elk kind.

We streven naar een vlotte samenwerking tussen oudervereniging, buurtsport en de schoolbrug om de gelijke kansen tussen de grote verscheidenheid te ondersteunen.

Doormiddel van het leerlingenparlement wordt de inspraak tussen leerlingen enerzijds en de schoolwerking anderzijds vergroot. Leerlingen worden hierdoor gestimuleerd om op te komen voor een eigen mening en toch door overleg loyaal samen te werken. Verdraagzaamheid en respect voor elkaar is hier prioriteit.

Het ABC van de schoolafspraken

 

A

AFVALPREVENTIE

Om de afvalberg in de school te beperken, vragen we u om volgende afspraken op te volgen:

Boterhammen worden in een brooddoos meegegeven, niet in aluminiumfolie of plastic zakje.
Tussendoortjes worden in een doosje gestopt zonder papier.
Drank wordt in een drinkbus meegegeven.
Om de leerlingen te sensibiliseren wordt op regelmatige tijdstippen de speelplaats samen met hen opgeruimd.
Hou de school en haar omgeving proper. Gooi afval in de voorziene vuilbakken.

AFWEZIGHEID

In de school volgen we elke afwezigheid nauwgezet op. Het is dan ook mogelijk dat indien uw zoon/dochter afwezig is, u een telefoontje ontvangt van onze school om na te kijken of de afwezigheid gewettigd is. Op deze manier voorkomen we spijbelgedrag en wijzen we ook de ouders op hun verantwoordelijkheid om elke afwezigheid tijdig te melden aan de school.

De wetgeving op afwezigheden wordt door het departement onderwijs zeer streng gecontroleerd.  Daarom vragen we aan u om de regels en richtlijnen steeds stipt op te volgen. Deze regels vindt u terug in het algemeen schoolreglement voor het lager onderwijs van de stad Antwerpen.

AGENDA

Elk leerling van de LS ontvangt een schoolagenda om hun werk te leren plannen en organiseren. De schoolagenda kan ook gebruikt worden door de leerkrachten en de directie om mededelingen aan de ouders te noteren. Het is dan ook erg belangrijk dagelijks deze agenda na te kijken en af te tekenen. Daar dit agenda een officieel document is vragen wij u dit steeds goed in orde te houden en degelijk in te vullen.

 

B

BASKET

In samenwerking met de turnleerkracht en buurtsport Hoboken wordt er basketbaltraining en competitie in onze school ingericht vanaf het vierde leerjaar. De kostprijs bedraagt : € 40,- per schooljaar

BELEEFDHEID EN RESPECT

Zowel tegenover volwassenen als medeleerlingen eisen we beleefdheid van onze leerlingen. Respect hebben voor iedereen, is een belangrijke leuze binnen de school.

BETALINGEN

Er worden drie betalingsmogelijkheden aangeboden namelijk:

domiciliëring (aan te vragen op secretariaat)
overschrijving
contante betaling op het secretariaat

In het begin van elke maand krijgt u een factuur met alle onkosten van de voorbije maand. Het betreft hier dus de gespreide betaling voor activiteiten en uitstappen, de voor- en nabewaking, middagstudie en drankjes. Indien u betaald via overschrijving moet u steeds de gestructureerde mededeling of naam van je kind noteren in de daarvoor voorziene ruimte.

De bijdrage voor de activiteiten en uitstappen worden gelijk verdeeld over het aantal maanden school. Het totaal van de uitstappen kosten meer en worden door de school bijgepast.

De betalingen voor de weekverblijven worden nog steeds contant aan de klasleerkracht afgerekend ten laatste één week voor het vertrek.

Laattijdige of niet betalers zullen een aanmaning krijgen. Bij financiële moeilijkheden kan u terecht bij de directie. Discretie wordt hierbij verzekerd.

BEWAKINGEN

In de school wordt een extra dienst ingericht om de leerlingen op te vangen voor en na de lesuren. Ook tijdens de middag organiseren we opvang. Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid.

Voor deze diensten moet een extra vergoeding betaald worden, die buiten de maximumfactuur valt. Meer informatie vindt u hierover op 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

UREN EN TARIEVEN

Voorbewaking:

07.00 u – 08.30 u      € 1,00

07.30 u – 08.30 u      € 0,75

Middagbewaking:

12.35 u – 13.25 u       € 0,50 ( zonder drank  )

Nabewaking:

15.35 u – 16u30 u      € 0,75

15.35 u – 18.00 u       € 1,00

Woensdagnamiddagbewaking:

12.35 u – 14.00 u       € 0,50 ( zonder drank )

12.35 u – 16.30 u       € 3,00

12.35 u – 18.00 u       € 4,00

Drankje:

water: € 0,25
thee: € 0,25
melk: €0,35

De naschoolse opvang is voorzien tot 18.00 u.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang (CKG-Boomgaardstraat 39a te Antwerpen). De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101.  Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure,  vallen ten laste van de ouder/voogd.

Natuurlijk zal de begeleider altijd trachten om eerst iemand van de familie te contacteren, alvorens deze maatregel toe te passen!

BIBLIOBUS

Eén keer in de maand komt de bibliobus naar de school de lagere school. De leerlingen kunnen dan boeken ontlenen. Dit gebeurt onder begeleiding van de klasleerkracht en de begeleiders van de bibliobus.

We willen er wel op wijzen dat de kinderen steeds verantwoordelijk zijn voor de ontleende boeken. Bij beschadiging of verlies zullen de onkosten dan ook verhaald worden op de ouders.

De komst van de bibliobus wordt aangekondigd via de maandbrief.

BINNEN- EN BUITENGAAN VAN DE KINDEREN

Peuters en kleuters uit de eerste kleuterklas komen binnen en gaan buiten langs de kleuterpoort (Montessoristraat op de hoek). Ze worden afgezet bij de juf in de klas.

’s Avonds neemt de juf hier afscheid van hen.

Kleuters uit tweede en derde kleuterklas komen binnen via de hoofdingang

( Montessoristraat 15). Ze worden afgezet bij de juf aan de poort en verzamelen op de speelplaats. ’s Avonds neemt de juf hier afscheid van hen.

Kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar komen ALLEEN binnen en verlaten de school langs de grote poort in de Montessoristraat. Ze zetten hun boekentas dadelijk in de juiste kast, plaatsen hun fiets in het rek en begeven zich op de speelplaats.

’s Middags komen deze leerlingen de school binnen via de hoofdingang van de school daar de poort omwille van veiligheidsoverwegingen gesloten blijft.

’s Avonds wordt de poort geopend en  komen de ouders tot aan de rode lijn. Ze wachten even onder het afdak, totdat de klastitularis hun kind toestemming geeft. De kinderen geven een hand aan de klastitularis voor zij naar huis gaan. Daarna verlaten ze dadelijk de school en houden zeker de toegang vrij. Op deze manier kan iedereen rustig en veilig de school verlaten.

Kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar komen de school binnen langs de achterkant (poort naast de turnzaal). Ze zetten hun boekentas dadelijk op het rek en gaan vervolgens naar de speelplaats. Ze lopen niet binnen en buiten de poort!  ’s Avonds komen de leerlingen in twee groepen naar buiten. De eerste groep wordt gevormd door leerlingen die afgehaald worden of alleen naar huis gaan. Om het naar buitenkomen vlot en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we beleefd aan de ouders om te wachten naast de schoolpoort en nadien niet te blijven hangen in de schoolomgeving. Als de drukte weg is, zal de tweede groep (fietsers) de school op een veilige manier kunnen verlaten.

 

Kinderen die alleen naar huis gaan, hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Zonder deze nota zullen de leerlingen verplicht worden om naar de middagstudie of nabewaking te gaan. De onkosten zullen uiteraard achteraf in rekening worden gebracht.

 

C

CONFLICTEN

Een verschil van mening of een foute communicatie kan aanleiding zijn tot een conflict.

Bij conflicten tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, tot een oplossing te komen.

In de tweede plaats kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een positieve overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.

Is er dan nog geen oplossing, kan u zich wenden tot het stedelijke beleidsorgaan.

CONTACTPERSONEN

Binnen onze school zijn er verschillende contactpersonen, elk met hun eigen specifieke taak.  Graag geven we u hierbij een overzicht:

Secretariaat: hier kan u terecht voor louter administratieve zaken (inschrijvingen, betalingen, vakantieverblijven, Sociaal Fonds, ongevallen, afspraken met externen en/of directie, enz.)
Leerkrachten: hier kan u terecht voor problemen in de klas en specifieke vragen over uw kind.
Directeur: voor algemene vragen over de schoolwerking, problemen met leerkrachten en kinderen, betalingsproblemen, projecten, uitstappen, e.d.
CLB/zorgcoördinator: voor specifieke vragen i.v.m. leerproblemen of gedragsproblemen bij uw kind. U maakt via het secretariaat of de zorgcoördinator een afspraak met de CLB-medewerker die verbonden is aan onze school. Het gesprek kan doorgaan in de school of in de lokalen van het CLB aan de Lange Gasthuisstraat 24 te Antwerpen.

 

D

DRANK

Kleuters

Tijdens de speeltijd van 10u25 kunnen de kleuters kiezen tussen melk en water.

Bij het middagmaal voorziet de school thee of water.

Na de middag zorgen wij voor water.

Om praktische redenen brengen de kleuters GEEN drankjes van thuis mee.

Lagere school

Tijdens de speeltijd van 10u25 brengen de kinderen zelf water mee in een drinkbus.

Bij het middagmaal voorzien wij thee of water.

Algemeen

Op het einde van de maand komen de onkosten op de factuur.

De keuze van de drank wordt begin september doorgegeven en geldt voor het hele schooljaar.

 

E

EVACUATIEOEFENING

Minimum één keer per jaar wordt de evacuatieoefening ingeoefend. In de lokalen hangen evacuatieplannen, waarop de vluchtwegen werden aangeduid. De ontruimingsvoorschriften hangen ook in elk klaslokaal en worden op voorhand doorgenomen met de leerlingen zodat zij weten wat er moet gebeuren in geval van brand.

 

F

FISCAAL ATTEST

In de maand mei van het lopend schooljaar wordt u een attest bezorgd waar het betaalde totaalbedrag en het aantal opvangdagen van het vorige kalenderjaar op vermeld staat.

Enkel de opvang buiten de normale schooluren wordt in aanmerking genomen.

FLUO VEST

Vanaf de strapdag tot eind februari ( de donkerste dagen van het schooljaar) wordt het dragen van een fluovestje verplicht voor al onze leerlingen. Het fluovestje wordt eenmalig gratis aangeboden door de oudervereniging. De vestjes staan op naam en bij verlies zal er €5,- aangerekend worden voor de aankoop van een nieuw. Tijdens de uitstappen hebben de leerlingen hun fluovestje altijd aan!

FRUIT

Vanaf 1 oktober krijgen alle leerlingen elke woensdag een stuk fruit aangeboden tijdens de speeltijd. Het fruit wordt gesubsidieerd door Tutti Frutti en de school. Aan de ouders wordt een eenmalige bijdrage van  €2,5 gevraagd in de maand oktober.

FOTO’S EN OPNAMES

De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Als u hiervan wenst af te wijken dient u dit schriftelijk te melden aan het secretariaat.

G

GETUIGSCHRIFTEN

Op het einde van het zesde jaar worden de behaalde resultaten en het kindvolgdossier voor ieder kind individueel besproken door de klassenraad.

Een centrale vergelijkende proef (uniform voor alle Stedelijke scholen) zorgt voor extra gegevens en vergelijkend materiaal.

Na een degelijke deliberatie kan uw kind het “getuigschrift van het basisonderwijs” behalen. Dit getuigschrift moet afgehaald worden tijdens de proclamatie op het einde van het schooljaar.

GIMME

Digitaal schoolplatform. Alle info betreft schooluitstappen, vakantiedagen, rapport, ouderavond,… staat te lezen op Gimme. Hiervoor dient u te beschikken over een geldig mail adres en zelf een account aan te maken.

GSM

Alle leerlingen mogen in het bezit zijn van een GSM om buiten de schooluren bereikbaar te zijn.

Tijdens de lesuren worden ze het eerste lesuur bij de klastitularis in bewaring gegeven en worden terug overhandigd het laatste lesuur. Zo voorkomen we diefstal en wangedrag.  Binnen de schoolmuren worden er geen foto’s of filmpjes gemaakt.

Wanneer een leerling toch betrapt wordt op het gebruik van zijn GSM zal hij die bij het verlaten van de school bij de directeur moeten komen afhalen. Indien ze een tweede keer betrapt worden blijft de GSM tot het einde van de week in de kluis van de school.

 

H

HUISWERK

Na schooltijd uit te voeren opdrachten behoren tot de normale leeropdrachten, die dan ook door de leerkrachten gecontroleerd en geëvalueerd worden. Mogelijkheden huiswerk zijn: taken afwerken, schriftelijke opdrachten uitvoeren, leren van lessen, inoefenen van leesopdrachten, opzoeken van documentatie, voorbereiden van spreekbeurt, enz.

Begin september wordt er meegedeeld hoe het huistakenbeleid van de klas van jouw kind juist in elkaar zit en met welke frequentie de eventuele huistaken meegegeven worden.

De huistaken moeten de kinderen zelf verwerken. Als ouder voert u controle uit of de huistaken gemaakt zijn.

HYGIËNE

Ongelukjes kunnen altijd voor komen en daarom vragen wij u om steeds reservekledij (ondergoed/boven kledij) mee te geven met uw kleuter. Op deze manier kunnen we er altijd voor zorgen dat uw kind er netjes bij loopt!
Geef voldoende zakdoeken mee, zeker in geval van verkoudheid! Een doos papieren zakdoekjes is steeds handig voor de juf of meester. Dit geldt zowel voor het kleuter-  als voor het lager onderwijs.

Luizen … een probleem waar elke school regelmatig mee geconfronteerd wordt. Samen met leerkrachten, zorgleerkrachten en ouders kunnen we het indijken.

In de school is een goedwerkend “kriebelteam” actief.  Bij melding of vaststelling van luizen controleert dit team de haren van alle kinderen van de klas. Alle kinderen van de klas krijgen een papier mee waar op vermeld staat of ze wel of geen neten/luizen hebben. Dit gebeurt steeds met de nodige discretie.

Volgend stappenplan moet gevolgd worden:

1.Positieve controle: alle kinderen van de klas (+ klas van broer en/of zus) krijgen een informatiefolder mee. Het besmette kind moet dadelijk naar huis en daar worden de haren behandeld. Ook alle gezinsleden moeten deze behandeling ondergaan. Bovendien moet alle beddengoed, knuffels en kleding gewassen worden.

2.Na positieve controle na eerste behandeling: CLB inschakelen. Besmette kinderen ontvangen formulier A, moeten haren opnieuw behandelen en ingevulde strook de volgende dag terugbezorgen. Niet-besmette kinderen krijgen info-brief model C mee naar huis.

3.Nog steeds positieve controle: besmette leerlingen terug naar huis. Ouders moeten de huisarts raadplegen. Zonder ingevuld doktersattest  kan de leerling niet meer worden toegelaten in de school.

 

I

INSCHRIJVINGSBELEID

Voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar werken alle Antwerpse basisscholen met een elektronische aanmeldingsprocedure.

Aanmeldings- en inschrijvingsperiode

Het LOP Antwerpen bepaalt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure en de

bijhorende periodes.

Meer informatie hierover vindt u op:

https://meldjeaan.antwerpen.be

• Studiewijzer, Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen, tel. 03 338 33 66

   e-mail: studiewijzer@stad.antwerpen.be

   website: www.antwerpen.be/studiewijzer

Voorwaarden om in te schrijven

Als na aanmelding aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, kan worden overgegaan tot echte inschrijving.

Indien u akkoord bent met de inhoud van het schoolreglement van de stad Antwerpen, het intern schoolreglement en met het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, kan u kind ingeschreven worden.

Documenten mee te brengen bij inschrijving

Identiteitskaart/uittreksel uit geboorteakte/formulier samenstelling gezin/document vluchtelingen/trouwboekje ouders  … waarop de correcte naam en geboortedatum vermeld staan.
Rapport van de vorige school met eventuele verwijzingsattesten .
Belangrijke medische gegevens, die door de school en de leerkrachten moeten gekend zijn, in belang van het kind.

 

K

Kleding

Kleuters: gemakkelijke kleding waar in gespeeld kan worden. Kledij die tegen een stootje kan. Hou er rekening mee dat kleuters in de klas schilderen, plakken en knutselen.

Voor de kleinste kleuters liefst broekjes die ze zelf kunnen openen en sluiten om zelfstandig naar het toilet te kunnen gaan.

Als de kleuters buitenspelen lopen en fietsen ze graag. Hiervoor liefst stevige schoenen of sandalen. Slippers zijn niet handig voor kleuters è val gevaar.

Lagere school: degelijke kledij. Hou er rekening mee dat tijdens de speeltijd de kinderen lopen, klimmen, voetballen, basketten, touwtje springen en spelen.

De meisjes geen make up, schoenen met hakken en te korte rokjes of shortjes.

Ook zij spelen nog graag, de modeshow is voor na de schooluren.

Oorbellen met gaatjes zijn voor alle leerlingen gevaarlijk ( doorscheuren ) bij het spel en de turnles

 

 

L

LEERKRACHTEN

Voor een gesprek met de leerkracht moet er altijd vooraf een afspraak gemaakt worden rechtstreeks met de leerkracht of via het secretariaat. De gesprekken kunnen doorgaan voor of na de schooluren, tijdens de middagpauze of op een kind vrij uur.

LEERLINGENDOSSIER

In de school is van elk kind een leerlingendossier aanwezig. Dit bestaat uit twee luiken: het administratief en het pedagogisch dossier.

In het administratief dossier zitten alle documenten die ingevuld werden bij inschrijving. De gegevens worden gebruikt bij de verplichte leerlingentellingen en de verificatie.

Het pedagogisch dossier bestaat uit een kopie van het elektronische rapport, het kindvolgdossier, leerlingenwerkjes, eindtoetsen, e.d. Deze gegevens worden gebruikt bij deliberatie, toekenning getuigschrift en besprekingen met zorgteam en CLB.

Ook in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een multidisciplinair dossier aanwezig. Als een kind van school verandert, zorgt het begeleidende CLB ervoor dat het dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om de verplichte gegevens uit een multidisciplinair dossier over te dragen.

Voor de niet-verplichte gegevens  is er  een wachttijd van 30 dagen voorzien. In deze periode kunnen ouders of leerlingen verzet aantekenen tegen overdracht van deze gegevens. Ze kunnen echter ook schriftelijk bevestigen dat ze afzien van deze wachttijd, om het dossier sneller te kunnen doorgeven.

Indien wel verzet werd aangetekend, worden de verplichte gegevens toch doorgegeven aan het nieuwe CLB, met een kopie van dit verzet.

Wat met de werken van de leerlingen?

Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen hun werken, werkschriften, rapporten en agenda mee naar huis. U dient deze documenten minstens 5 jaar bij te houden.  Ze kunnen nog altijd opgevraagd worden door bevoegde diensten, ter homologatie van het getuigschrift.

LEERLINGENPARTICIPATIE

Via een leerlingenparlement trachten we de kinderen te betrekken bij het schoolgebeuren. Regelmatig vergaderen de afgevaardigden van elke klas begeleid door leerkrachten. Soms wordt de directeur ook betrokken bij deze vergaderingen.

Deze vergaderingen worden voorbereid door een kleine groep leerlingen en verwerkt in de klas via kringgesprekken.

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Onze school eerbiedigt zoveel als mogelijk de filosofische en godsdienstige opvattingen van leerlingen en hun ouders. Voor zover er lestijden en leerkrachten beschikbaar zijn, worden de verschillende cursussen ingericht. Maar ook vrijstellingen kunnen aangevraagd worden.

Hiervoor moet u telkens een keuzeformulier invullen bij inschrijving.

Wijziging van keuze dient ten laatste 30 juni te gebeuren van het lopende schooljaar.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Er worden zowel voor de lagere school als voor de kleuters 2u LO in het lessenrooster voorzien. De lessen worden door een extra leerkracht LO gegeven. Vermits de lessen deel uit maken van het leerplan is deelname verplicht.  Indien uw kind niet kan deelnemen aan deze lessen is een doktersattest noodzakelijk.

 

M

MAANDBRIEF

Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief van de school .

Hierin worden alle activiteiten van de volgende maand aangekondigd, alsook de data van pedagogische studiedagen en verlofperiodes. Het is dan ook zeer belangrijk om deze nieuwsbrieven aandachtig door te nemen en op een goed zichtbare plaats te bewaren.

MATERIAAL

Toegang tot onderwijs is gratis.  Daarom wordt alle materiaal (boeken, leerboeken, kaften, schrijfgerief, e.d.) door de school gratis aangeboden. We vragen dan  wel om dit met het nodige respect te behandelen.

Indien leerlingen materiaal van de school beschadigen, zal aan de ouders gevraagd worden dit te vergoeden. Hetzelfde gebeurt als het gaat om materiaal van andere leerlingen. De school kan in elk geval nooit aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging van materiaal door leerlingen.

Wat wel door de ouders moet aangekocht worden, is een stevige boekentas (best één die op de rug kan gedragen worden). Een turnzakje met turnpantoffels, een korte zwarte short en een witte T-shirt. Het turnmateriaal blijft op school  en  wordt op regelmatige basis mee naar huis gegeven om te reinigen.

MAXIMUMFACTUUR

Op de maandelijkse factuur staan ook de mogelijke onkosten zoals uitstappen, weekverblijven, museumbezoeken, e.d.

Kleuters         :   € 45,- ( €4,5 per maand)

Lagere school :   € 85,- ( €8,5 per maand)

Weekverblijven hele LS: € 400,- ( €30 per maand gedurende maanden in L4/5/6)

Als school verbinden wij ons ertoe het maximumbedrag op jaarbasis  niet te overschrijden. De school en de oudervereniging legt jaarlijks het overschreden bedrag bij.

MEDICATIE

Probeer het innemen van medicijnen door uw kind te beperken tijdens de schooluren. Wanneer het echt noodzakelijk is, voeg dan een doktersattest toe met de richtlijnen. Medicatie mag wettelijk gezien niet toegediend worden zonder doktersattest.

MEDISCH SCHOOLTOEZICHT

Vormt een onderdeel van het CLB. De schooldokter en een verpleegkundige voeren een aantal verplichte medische activiteiten uit.

In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders een brief waarin ze het bovenvermelde CLB mogen weigeren. Het kind moet dan wel onderzocht worden bij een huisarts naar keuze en er moet een medisch attest binnengebracht worden.

Sommige onderzoeken gebeuren op de school, andere in het CLB. Kinderen worden gebracht en gehaald per bus.

Deze onderzoeken zijn gratis. Ouders worden vooraf op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van de school.

METHODES

In onze school gebruiken we de nieuwste methodes, volledig afgestemd op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die ons worden opgelegd door het Ministerie van Onderwijs.

MIDDAGMAAL

De leerlingen kunnen in de school blijven eten tussen de middag indien zij over de middag niet thuis kunnen eten.

Gedurende de eerste vijftien minuten wordt er aan tafel NIET gesproken. Zo kunnen de leerlingen rustig eten en zijn ze vlugger klaar. Bovendien is het beter voor de spijsvertering. Nadien mag er rustig gepraat of gelezen worden. Leesboeken worden aangeboden.

We laten de eetzaal altijd netjes achter!

Leerlingen die met schriftelijke toestemming van de ouders tussen de middag de school verlaten krijgen hiervoor in de voormiddag van de klasleerkracht een pasje. Hiermee kunnen ze de school tijdens de middagpauze op een gecontroleerde manier verlaten. Zonder schriftelijke toelating wordt de school niet verlaten.

Tijdens het middagmaal brengen de kinderen enkel boterhammen mee om te eten. Fruit kan tijdens de speeltijd op gegeten worden.(om praktische redenen geen appelsienen) Vanaf de tweede kleuterklas kan er eventueel een yoghurtje met lepeltje meegegeven worden. Voor de kleinere kleuters is dit tijdens de refterdienst niet haalbaar.

 

O

ONGEVALLEN

Kleine ongevallen worden door de juf of het secretariaat verzorgd. Bij een ernstiger ongeval worden de ouders opgebeld. Indien nodig wordt er naar een ziekenhuis gegaan.

OUDERCONTACTEN

Om de band tussen school en ouders zo sterk mogelijk te maken, organiseren we op regelmatige tijdstippen oudercontacten.

September: informatieavond kleuter- en lager onderwijs.
November: oudercontact herfstrapport.
Januari: informatieavond overgang lagere school naar secundair onderwijs.
Februari: oudercontact winterrapport, kleuterschool K1,K2 en K3
April: oudercontact lenterapport.
Juni: oudercontact zomerrapport, oudercontact K2 en K3

                 proclamatie voor de 6de leerjaren.

                 afscheid kleuters 3de kleuterklas

Tijdens de oudercontacten blijven de kinderen thuis. Indien u toch uw kinderen meebrengt, blijven ze onder uw toezicht. Er kunnen geen kinderen alleen rondlopen  in de school of op de speelplaats.

OUDERPARTICIPATIE

Ouders participeren op verschillende manieren binnen onze school.

In de eerste plaats kan dat via het oudercomité, waar elke ouder zijn stem kan laten horen. Het oudercomité organiseert activiteiten, om de school te ondersteunen in haar werking. Tijdens de vergaderingen wordt ook de schoolwerking besproken, zodat de ouders ook hierover mee kunnen nadenken.

Verder is medewerking van de ouders mogelijk tijdens  klasactiviteiten, schoolprojecten en eventueel bij uitstappen. Dit wordt door de klasleerkracht ruim op voorhand gevraagd en dit ofwel mondeling ofwel schriftelijk.

Hebt u interesse om mee te werken aan één van bovenstaande zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met het oudercomité, het secretariaat of de directie. Zij helpen u graag verder.

 

P

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

Tijdens een pedagogische studiedag is de school gesloten. De leerkrachten moeten op deze dag nascholing volgen. In het begin van het schooljaar ontvangt u de data van de studiedagen, zodat u vooraf de nodige maatregelen kan nemen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer in de loop van het schooljaar het thuisadres verandert, het telefoonnummer, de werksituatie van één van beide ouders of de familiale toestand in het algemeen, dan moet dit zo vlug mogelijk gemeld worden op het secretariaat van de school. Zo kan het administratieve dossier van uw kind aangepast worden.

PESTEN

Pesten wordt in onze school nooit aanvaard!

Leerlingen die gepest worden of getuige zijn van pestgedrag, melden dit dadelijk aan de klastitularis of de zorgcoördinator van de school.

Via het zorgteam wordt gewerkt om pestgedrag uit de school te verbannen. Hiervoor gebruiken ze speciale methodieken, waarbij praten centraal staat. Indien het pesten niet afdoende gestopt kan worden via praten, zowel met de pester als met de ouders, zullen er na overleg met directie, zorgteam, pedagogische raad en  klasleerkrachten, sancties opgelegd worden aan de pester.

 

R

RAPPORTEN/EVALUATIE

Om na te gaan of de leerlingen de leerstof regelmatig instuderen en begrijpen, hebben de leerkrachten verschillende mogelijkheden:

luisteren naar en beoordelen van de antwoorden op vragen, gesteld in de les.
Het houden van korte overhoringen of toetsen (al of niet aangekondigd) bij het begin of einde van de les.
Het afnemen van herhalings- of eindtoetsen.
Het opleggen van oefeningen.
Het opleggen van eventuele huistaken.
Afname van specifieke toetsen voor het kindvolgdossier .
Afnemen van leestoetsen, om het leesniveau te bepalen.

Een kind dat om de één of andere reden een toets, klasoefening of persoonlijk werk niet kan maken, kan achteraf verplicht worden om de oefening alsnog te maken.

De leerkrachten gaan ook na hoe de studiehouding en de leerattitude van de leerling zijn  (aandachtig, taakaanvaarding, orde en zorg voor schriften, boeken, werken en schoolmaterieel, medewerking in en buiten de klas, enz.)  Ook het gedrag van de leerling wordt beoordeeld in verschillende situaties (klas, uitstap, weekverblijf, sport, enz.).

Alle gegevens worden genoteerd in het kindvolgdossier en het elektronische rapport, die het verloop van het leren  en attitudes duidelijk aangeven.

Tijdens een schooljaar ontvangen de kinderen vier rapporten ( bestaande uit drie delen: seizoensrapport, turn vooruitgang en portfolio Muzische Vorming), waarin zowel punten als schriftelijke beoordelingen voorkomen. De rapporten geven een duidelijk overzicht van het kennen, kunnen en handelen van de leerlingen. Ook mogelijke oplossingen voor problemen worden aangegeven. Het is dan ook erg belangrijk dat ouders de rapporten aandachtig doornemen, bespreken met hun kinderen en vervolgens aftekenen.

Vragen kunnen altijd voorgelegd worden aan leerkracht, zorgteam, directie of CLB-medewerker. Dit kan tijdens de oudercontacten of na afspraak.

ROOKVERBOD

Volgens de wetgeving voor alle openbare gebouwen is het verboden om te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van alle gebouwen, speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. Gelieve ook geen peuken op de straat te werpen.

 

S

SCHOOLKRANT

Twee keer per schooljaar verschijnt onze schoolkrant “Het Kompas”. Deze krant wordt u gratis ter beschikking gesteld en geeft een overzicht van wat er in onze school leeft.

SCHOOLVERANDERING

Leerlingen mogen gedurende heel het schooljaar van school veranderen. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk beperkt worden, ten voordele van het kind zelf. Daarnaast gebeurt dit ook best na overleg met de school en het CLB. Verandering van school vraagt immers steeds een grote aanpassing (nieuwe omgeving, nieuwe vriendjes, nieuwe leerkracht, andere methodes, enz.) Bij schoolverandering dient u steeds de school te verwittigen en de uitstaande rekeningen te betalen.

SLAPEN

De kleuters van de instapklas en de eerste kleuterklas ( die er nood aan hebben ) slapen tussen de middag.

SNOEPEN

Om de kinderen beter te leren omgaan met gezonde eetgewoonten is snoepgoed niet toegelaten op school.

SOCIAAL FONDS

Deze organisatie steunt de gezinnen die het moeilijk hebben om activiteiten die de school organiseert te betalen. De tussenkomst bedraagt max. de helft van de activiteit.

Voorwaarden om te genieten van tussenkomst:

Het gezin heeft budgetbegeleiding
Het gezin had een zware tegenslag met financiële gevolgen (brand, ongeval,…)

Het volstaat om bij de directie aan te tonen dat uw gezin aan één van de voorwaarden voldoet.

SPEELPLAATS

Op onze speelplaatsen gelden een aantal algemene afspraken, deze worden in het begin van het schooljaar besproken met de leerlingen.

Boekentassen, turnzakken, zwemzakken, e.d. worden op het daarvoor voorziene rek geplaatst. Na de speeltijd zijn de rekken leeg. We laten niets slingeren.
We dragen respect voor het aanwezige spelmateriaal. Bij opzettelijke vernieling zal een vergoeding worden gevraagd, om het materiaal opnieuw te vervangen.
Bij regenweer spelen we zoveel mogelijk onder het afdak.
Na het eerste belsignaal stoppen we DADELIJK met spelen, ruimen op en gaan naar de juiste rij. Na het tweede belsignaal wordt er gezwegen en staan we in rij.
Er wordt niet gespeeld in de toiletten en deze worden netjes achtergelaten.
Afval wordt gesorteerd in de juiste vuilbak.

STRAFFEN

Binnen onze school werken we zeker niet met “blinde sanctioneringsvormen”! Conflicten worden dan ook zoveel mogelijk opgelost via gesprekken met de leerling(en). Er kan immers meer bereikt worden via aanmoediging, dan door zuivere straf. Leerlingen die het verdienen, krijgen daarom regelmatig een individuele waardering.

Soms is een straf echter wel noodzakelijk. Deze is dan zeker verdiend en doordacht. We vragen de ouders dan ook beleefd erop toe te zien dat de kinderen deze straf maken. Indien zich een groter probleem stelt, wordt een feitenverslag (roze formulier) opgemaakt dat opgenomen wordt in het persoonlijke dossier van uw zoon of dochter. Dit verslag bevat de feiten die gebeurd zijn, de datum, de betrokken personen en de eventuele sanctie. Zoals hierboven aangehaald, wordt deze sanctie in overleg met klasleerkracht, betrokken personen en directie bepaald. Dit verslag wordt aan de ouders bezorgd via de post.

Mogelijke straffen zijn: mondelinge opmerking, schriftelijke opmerking in het agenda (te tekenen door de ouders), extra taak (eveneens te tekenen door de ouders), een schorsing voor een uitstap, een schorsing binnen de school voor een bepaalde termijn en in extremis een definitieve uitsluiting. Bij deze drie laatste sancties wordt u  uitgenodigd voor een gesprek met de directie.

Bij eventuele betwisting kan u steeds contact opnemen met de betrokken leerkracht in de school. Geschillen met leerkrachten kunnen altijd op het bureau van de directie verder worden behandeld, maar wel steeds in bijzijn van alle betrokken partijen.

 

T

TOILETBEZOEK

Enkel tijdens de speeltijd kunnen de leerlingen naar het toilet gaan en handen wassen.  Aangezien er tijdens de lesuren geen toezicht is in de toiletten, wordt een toiletbezoek enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Leerlingen met een doktersattest zijn hierop een uitzondering.

 

U

UITSTAPPEN EN WEEKVERBLIJVEN

In het leerprogramma zijn verschillende dag- en weekverblijven opgenomen, wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen aan deze activiteiten te laten deelnemen. Aan elke uitstap is een pedagogische activiteit verbonden, die voor, tijdens en na de uitstap klassikaal of individueel verwerkt wordt. Indien uw kind niet deelneemt aan een  uitstap  is zijn/haar  aanwezigheid op school wel verplicht. Afwezigheid kan enkel gewettigd worden door een doktersbriefje. Voor elke uitstap ontvangt u een informatiebrief met dag, datum, uur, bestemming, benodigdheden en onkosten.  In de maandberichten worden deze uitstappen eveneens opgenomen.

UURREGELINGEN & AFSPRAKEN

 7.00u  è   8.30u      voorbewaking ( aan de inkom bellen om uw kind te brengen )

 8.30u  è   8.45u      binnen komen ( deur staat open )

 8.45u è  10.25u     klasactiviteiten

10.25u  è  10.40u     speeltijd

10.40u  è  12.20u     klasactiviteiten

12.20u  è  12.25u    uitgaan           

12.25u  è  13u25      middagstudie

13.25u  è  13.40u     speeltijd / binnen komen

13.40u  è  15.20u     klasactiviteiten

15.20u  è  15.30u    uitgaan ( deur staat open)

15.30u  è  18.00u     nabewaking ( aan de inkom bellen om uw kind af te halen )

Zorg ervoor dat uw kind steeds op tijd komt. De lessen en activiteiten starten om 8u45. De start is een belangrijk moment voor het verdere dag verloop. Voor de algemene veiligheid van de kinderen worden de poorten stipt om 8u45 gesloten. Kinderen die te laat komen, melden zich VERPLICHT aan bij het secretariaat en ontvangen een stempel in het agenda. Deze nota moet afgetekend worden door de klasleerkracht en de ouders. Kinderen die te laat komen zullen niet kunnen deelnemen aan de eerst volgende speeltijd.

Het aantal keren te laat komen wordt vermeld op het rapport.

 

V

VAKANTIE

U ontvangt een apart overzicht met alle vakanties, verlofdagen en pedagogische studiedagen in het begin van het schooljaar.

Tijdens de vakanties kunnen de kinderen deelnemen aan georganiseerde activiteiten op de verschillende speelterreinen van het Stedelijk onderwijs. Inschrijven is noodzakelijk.

VERJAARDAGEN

Bespreek steeds even op voorhand met de klasleerkracht wat tot de mogelijkheden behoort. De jarige mag een dagje verwend worden maar overdrijf niet met geschenkjes. Taart en ijsjes kunnen om praktische redenen niet.

Een prentenboek of een gezonde traktatie raden we aan!

VERKEERSVEILIGHEID

Denk aan de veiligheid van al onze kinderen. Parkeer uw wagen op de voorziene parkeerplaatsen in de Steynstraat of de Waaslandstraat. Parkeer NOOIT aan de kant van de school in de Montessoristraat of voor de garages van onze buren. De politie voert regelmatig controles uit en zal niet aarzelen om boetes uit te schrijven.

Rijd in de schoolomgeving nooit sneller dan 30 kilometer per uur!

VERLOREN VOORWERPEN

Alle kledingstukken en materiaal steeds van naam voorzien.

VERZEKERING

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijk letsel die het gevolg zijn van een ongeval dat zich heeft voorgedaan op school. Ook voor ongevallen op weg van en naar school (kortste weg) is er een vergoeding door de verzekering voorzien.

De ouders betalen alle onkosten ( dokter, ziekenhuis, medicijnen,…). Van uw mutualiteit krijgt u dan een overzicht waarop staat hoeveel u heeft betaald, hoeveel de mutualiteit terugbetaalt en hoeveel de verzekering u zal terugstorten.

Tegen materiële schade is er geen verzekering voorzien op school (gescheurde kledij, voorwerpen die verloren of stuk zijn geraakt,…)

Bij een ongeval (op weg naar en van de school) wordt binnen de 24u de school verwittigd.  Bij een ongeval in de school of tijdens een schoolactiviteit, zullen steeds de ouders op de hoogte worden gebracht. De in te vullen documenten kunnen worden bekomen op het schoolsecretariaat. Ze moeten degelijk worden ingevuld door de behandelende geneesheer. De ouders vullen in het voorziene vakje hun rekeningnummer in. Daarna worden de papieren terugbezorgd op het secretariaat. De ouders sturen nooit de documenten rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.

 

W

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Waardevolle voorwerpen ( juwelen, elektronische spelletjes, muziek toestellen,…) worden niet meegebracht.

Als voorzorgsmaatregel zal de GSM in bewaring worden gegeven het eerste lesuur en terug bezorgd het laatste lesuur. Wie hier geen gevolg aan geeft zal zijn GSM in bewaring moeten geven bij de directie tot het einde van de schooldag. Bij een tweede inbreuk zal de GSM pas op het einde van de week terug bezorgd worden.

WEBSITE

www.stedelijkonderwijs.be/hetkompas

 

Z

ZIEKTEN EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

Zieke kinderen blijven thuis. Ze steken immers zeer gemakkelijk de andere aan. U dient dan zeker de richtlijnen i.v.m. het afwezigheidbeleid op te volgen.

Wanneer uw kind overgeeft, huisuitslag of koorts heeft wordt u opgebeld met het verzoek uw kind te komen halen om verder besmettingsgevaar te voorkomen.

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, verwittig dan onmiddellijk de school zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

ZITTENBLIJVEN

Bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs worden de ouders geïnformeerd over het advies van de klassenraad. De ouders nemen de eindbeslissing. Indien de 6-jarige een extra jaartje in de kleuterschool doorbrengt is hij/zij leerplichtig en moet de wetgeving hieromtrent nauwkeurig opgevolgd worden.

Bij de overgang van de lagere school jaren neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven van de leerling, Dit wordt gedaan op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad. De ouders dienen zich dan ook bij deze beslissing neer te leggen.

ZORG

Wij hebben een uitgebreide zorgwerking om specifieke noden van het kind aan te pakken. Sommige kinderen hebben bijsturing nodig of extra stimulatie. Dit kan in de klas zelf via differentiatie (individuele hulp, miniklas, contractwerk, hoekenwerk).

Ons zorgteam is samengesteld uit een zorgcoördinator en zorg-leerkrachten. Deze mensen werken zowel klasintern (bijkomende hulp) als klasextern (begeleiding in kleine groepen of opsplitsing van klassen).

Hulp van een externe logopediste is eveneens mogelijk. De logopediste komt naar de school en begeleidt de kinderen, tegen betaling, buiten de schooluren (tijdens middagpauze of voor en na schooltijd). Zij werkt zelfstandig en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Om uw kind degelijk te kunnen opvolgen, vult de klasleerkracht een kindvolgdossier in. Dit dossier begeleidt de leerling doorheen de hele kleuter- lagere school. Het bestaat uit o.a. een computerrapport, een puntenlijst, een dossier betreffende socio-emotionele problemen, een opvolging i.v.m. zwemmen, documenten i.v.m. welbevinden en betrokkenheid enz.

Op geregelde tijdstippen zijn er overlegmomenten, waarbij eventuele problemen besproken worden, het CLB wordt hier, indien nodig bij betrokken. De resultaten van bovenstaand overleg en begeleiding wordt aan u doorgegeven op de oudercontacten. Bij dringende gevallen wordt u uiteraard sneller op de hoogte gebracht. Bovendien is een bijkomend gesprek met directie of leerkracht altijd mogelijk, na afspraak .

Binnen onze school wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Dit gebeurt op verschillende manieren: leerlingenparlement, groepswerk, projecten, tutor-lezen, muzisch-creatieve activiteiten, enz.

Leerlingen leren om zelfstandig aan een taak te werken, hun huistaken te plannen en hun lessen op een goede manier te leren.

De kinderen leren zich bovendien aan afspraken te houden zowel in klas- als schoolverband.

ZWEMMEN

De kinderen van het eerste leerjaar en tweede leerjaar gaan tweewekelijks zwemmen. Het het derde leerjaar gaat wekelijks zwemmen. We geven de kinderen in samenwerking met VLABUS watergewenning en effectief zwemles, zodat ze tegen het einde van de basisschool de eindterm “zwemmen” zullen bereiken. Dit zwemonderricht is gratis. Vrijstelling van zwemmen kan enkel worden verleend met doktersattest.

Zwemmen gebeurt in het Gemeentelijke Zwembad Sorghvliedt te Hoboken. Vervoer van en naar het zwembad gebeurt met bussen.

Mee te geven voor de zwembeurt: zwemzak, zwempak, (badpak - geen bikini - voor de meisjes en  een aansluitende zwembroek voor de jongens} en twee handdoeken, alles voorzien van naam en voornaam. Lang haar moet in een staartje. Voorzie in de winterperiode ook een muts en een sjaal.

Wie zijn zwemgerief is vergeten zal een zwempak en handdoek huren tegen

€ 0,50 . Dit bedrag wordt afgerekend op de maandfactuur.