Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Visie, aanpak en zorgwerking

Elk kind is uniek

Elk kind heeft verschillende interesses en competenties. Het is voor ons belangrijk om die te (h)erkennen. Daarom zetten we in op een inspirerende speelplaatsomgeving. Kinderen krijgen er de ruimte om creatief om te gaan met materiaal. Ze kunnen er bovendien hun verschillende interesses met elkaar delen en verder ontwikkelen.

Zelfredzaam, verantwoordelijk en duurzaam

We willen dat onze kinderen opgroeien tot gelukkige, positieve, zelfstandige, mondige en kritisch denkende jongeren.

Onze school streeft daarom een totale ontwikkeling van het kind na.

 • We focussen op een ervaringsgerichte manier van werken.
 • We stimuleren zelfredzaamheid.
 • Kinderen helpen elkaar door gebruik te maken van elkaars competenties en talenten.
 • Vanaf de derde kleuterklas bereiden we de kinderen voor op zelfstandig werk.
 • We stimuleren het doorzettingsvermogen en de verantwoordelijkheidszin. Zo leren ze zich aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij.
 • We leggen de focus op een gezonde en duurzame levensstijl.
 • Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze school. Elk schooljaar plannen we uitstappen naar musea en culturele centra.

Welbevinden is de basis van leren

Een veilige leeromgeving is essentieel. Enkel daarin voelt een kind zich ‘thuis’. Vanuit een vertrouwde omgeving kunnen ze beter experimenteren en leren.

 • We zorgen ervoor dat onze leerkrachten ook vertrouwenspersonen zijn.
 • We willen het welbevinden van de kinderen verhogen. Dit doen we door op maat te werken van elk kind.
 • We hebben aandacht voor ruim differentiëren binnen de klaswerking. Zo kunnen zowel de sterke als minder sterke kinderen steeds op hun niveau en tempo werken.
 • We streven naar een multidisciplinair overleg op regelmatige basis. Bij dit overleg zijn de de leerkrachten, de zorgcoördinator, de directeur en het CLB-anker aanwezig. Zij overleggen welke stappen we best ondernemen om de kinderen optimaal te begeleiden in hun leerproces.

Familiale sfeer en wederzijds respect

We streven naar een familiale sfeer en wederzijds respect tussen ouders, kinderen en alle leden van het schoolteam. We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders. Zij kunnen altijd onze leerkrachten op het einde van de schooldag aanspreken aan de klasdeur. Ook tijdens oudercontacten of extra oudergesprekken is er ruimte voor overleg. Oudervereniging en projectgroepen ondersteunen ons bij (buiten)schoolse activiteiten.

Enkele voorbeelden van ondersteuning:

 • MOS (Milieuzorg Op School)
 • Het feestcomité
 • Het kriebelteam

Een kritisch, enthousiast en deskundig team

We vinden het belangrijk om onze deskundigheid te vergroten. We willen bovendien maximale groeikansen creëren.

Ons schoolteam kijkt kritisch naar onderwijsvernieuwing.

 • We reflecteren over het lesgeven. Daarnaast bekijken we hoe de school- en klaswerking nog kan verbeteren.
 • Regelmatig volgen onze leerkrachten nascholingen. Ze nemen bovendien deel aan studiedagen. Zowel intern als extern leren ze ook bij via teach-the-teacher projecten en collegiale visitaties. Tot slot volgen ze ook externe opleidingen in andere scholen en (pedagogische) centra.

Zorgwerking

Maak kennis met onze zorgwerking via de algemene zorgbrochure/zorgflyer. Bekijk ook de gedetailleerde informatie: 'zorg-WIJS', zorgbeleid, informatie aan de ouders.

Extra informatie nodig? Je kan steeds terecht bij de zorgcoördinator van onze school.