Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Schoolvisie en zorgwerking

SCHOOLVISIE

 

Samen duurzaam leren en leven…

 

Het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen* en de visie van het Stedelijk Basisonderwijs** vormen de basis voor onze schooleigen visie.

 

Welbevinden is de basis van leren, daarom leggen we hier als school de klemtoon op.

- We werken op maat van elk kind, door gedifferentieerd te werken, verhogen we het welbevinden van elk kind.

- We proberen om als leerkracht voor elke leerling een vertrouwenspersoon te zijn.

- We streven naar een positieve communicatie op basis van gelijkwaardigheid.

- In onze kleuterschool scheppen we een huiselijke sfeer, een klas waar de kinderen zich thuis voelen. De klaslokalen in de lagere school zijn zo ingericht dat de leerlingen er zich goed voelen. Ze krijgen er alle kansen om zich te ontplooien.

 

Onze school is pluralistisch, wat inhoudt dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging.

- Onze school biedt verschillende levensbeschouwelijke vakken aan.

- Er wordt bij inschrijving op geen enkele manier onderscheid gemaakt tussen leerlingen.

- Ieder kind dat in het basisonderwijs les mag volgen, is welkom op onze school.

 

Onze school streeft een totale ontwikkeling van het kind na. We willen dat onze kinderen opgroeien tot gelukkige, positieve, zelfstandige, mondige en kritisch denkende jongeren. We stimuleren doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin om zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij. We leggen de focus op een gezonde en duurzame levensstijl. Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze school.

- Door ervaringsgericht te werken in onze school stimuleren we de kinderen een eigen mening te ontwikkelen  en hierop bouwen we verder.

- We stimuleren zelfredzaamheid. Kinderen helpen elkaar door gebruik te maken van elkaars competenties en talenten. Vanaf de derde kleuterklas worden kinderen voorbereid op zelfstandig werk.

- Het eten van groenten en fruit wordt gestimuleerd door de kinderen dagelijks fruit te laten meebrengen. Bovendien worden ongezoete dranken en water aangeboden.

- Lunch en gezonde snacks worden meegebracht in herbruikbare dozen (zonder verpakking). Extra afval wordt op deze manier beperkt.

- In onze school plannen we uitstappen naar musea en culturele centra.

- In de lagere school biedt het DKO ondersteuning en mogelijkheid tot het volgen van muzikale activiteiten na schooluren aan.

 

We zien kinderen als uniek met verschillende interesses en competenties.

- In de lagere school worden toonmomenten georganiseerd waarbij de leerlingen hun talenten aan iedereen mogen laten zien.

- Door een rijke speelplaatsomgeving worden de kinderen uitgedaagd om creatief om te gaan met het materiaal en hun verschillende interesses met elkaar te delen en te ontwikkelen.

- In onze school streven we naar zelfstandigheid en een ervaringsgerichte manier van werken.

 

Onze school zet sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van ieder kind binnen zijn mogelijkheden. We gaan voor een brede vorming. Ieder kind krijgt in onze school zorg op maat.

- De leerkrachten observeren constant de werkhouding en resultaten van de kinderen. De observaties worden verwerkt en indien nodig met de zorgcoördinator besproken.

- Binnen de klaswerking wordt ruim gedifferentieerd, zodat zowel sterke als minder sterke kinderen steeds op hun niveau en tempo kunnen werken.

- Op regelmatige basis wordt een multidisciplinair overleg gepland waarbij de leerkrachten, de zorgcoördinator, de directeur en de CLB-anker overleggen welke stappen best genomen worden om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun leerproces.

- Indien mogelijk wordt vanuit het ervaringsgericht principe gewerkt om het welbevinden en de betrokkenheid te optimaliseren.

- Indien nodig wordt ondersteunend hulpmateriaal ontwikkeld of aangekocht en aangereikt tijdens de lessen.

- In iedere leeftijdsgroep wordt gezorgd dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zodat alle kinderen een ruim aanbod krijgen en hun talenten kunnen ontdekken.    

- In de lagere school werken we volgens het principe ‘Samen tot aan de meet’. Individuele trajecten worden volgens haalbaarheid uitgewerkt, waarbij steeds uitgegaan wordt van het welbevinden en de mogelijkheden van de leerling.

- In de lagere school worden de rapporten gedetailleerd geïndividualiseerd. De prestaties en studiehouding worden positief verwoord en we vertrekken steeds van wat de leerling al wel kan. Indien nodig, krijgt de leerling persoonlijke aanbevelingen om de leerwinst te vergroten en de studiehouding te verbeteren.

- In de lagere school maken de leerkrachten een foutenanalyse na het afnemen van een toets en sturen individueel bij indien nodig (=remediëring).

 

In onze school heerst een familiale sfeer met een groot wederzijds respect tussen de ouders, de kinderen en alle leden van het schoolteam. Samenwerking met de ouders vinden wij belangrijk.

- Oudervereniging en projectgroepen (o.a. MOS, feestcomité, kriebelteam …) bieden zowel bij inschoolse als buitenschoolse activiteiten ondersteuning.

- Het ‘Akkoord’ tussen de ouders en de school.

- Leerkrachten zijn aanspreekbaar aan de klasdeur (iedere avond). Ook tijdens oudercontacten of tijdens extra oudergesprekken is er ruimte voor overleg.

- Mening van de ouders wordt gevraagd via bevragingen.

- Er wordt hulp en medewerking van de ouders gevraagd.

 

We kijken kritisch naar onderwijsvernieuwing en halen er uit hoe we onze werking kunnen verbeteren.  We reflecteren steeds over alles wat we doen om de deskundigheid van het team te vergroten.  

- Het personeel volgt de nodige nascholingen en pedagogische studiedagen.

- Leerkrachten kunnen eens over het muurtje gaan kijken in andere scholen om ideeën op te doen.

- Collegiale visitaties doen om te leren van andere collega’s en elkaar zo te helpen.

- Teach-the-teacher: de leerkrachten/directie geven hun kennis door aan andere collega’s.

- Lesbijwoningen door de directie. Deze worden daarna besproken zodat er aan eventuele groeikansen kan gewerkt worden.

- Personeelsvergaderingen en opvolging van actiepunten.

- Beroep doen op de kennis en hulp van externe hulpverleners zoals logopedisten, CLB, …

 

In onze school doen we er alles aan om duidelijke schoolafspraken te maken en na te komen.

- Het ‘Akkoord’ tussen ouders en school.

- Het ontwikkelen van verschillende visies in samenspraak met ouders, leerkrachten en de directie bv. huiswerkvisie, schoolvisie, …

- Infoavonden organiseren om de ouders te informeren over de school- en klasafspraken.

- Regelmatig een nieuwsbrief toesturen aan de ouders om verschillende afspraken te herhalen of ze hier kennis van te geven.

- Schoolspecifieke en klasafspraken worden nageleefd door het team, de ouders en de leerlingen.

- Ouders tekenen het schoolreglement en gaan hiermee akkoord. Indien deze niet nageleefd worden, worden de ouders op verschillende manieren gecontacteerd. Dit kan telefonisch, via mail, via agenda …

 

De schoolspecifieke afspraken kunnen de ouders steeds terugvinden op de website van de school.

Onze schoolvisie en onze schoolwerking gaan hand in hand.

 

*             Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen: klik hier voor de volledige tekst

**          Visie van het Stedelijk Basisonderwijs: klik hier voor de volledige tekst

 

ZORGWERKING

Maak kennis met onze zorgwerking via de algemene zorgbrochure/zorgflyer en de gedetailleerde informatie: 'zorg-WIJS', zorgbeleid, informatie aan de ouders.

Uiteraard kan men voor extra toelichtingen terecht bij de zorgcoördinator van onze school.