Kleine Muze

kleuter- en lagere school

Dalton

De drie Dalton principes, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, vormen de basisprincipes van onze manier van lesgeven en de omgang met de leerlingen. Het leerklimaat en leefklimaat worden vanuit deze pricipes op elkaar afgestemd.

Zelfstandigheid: In het Daltononderwijs worden kinderen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken, zelf problemen op te lossen en zelf opdrachten uit te voeren. Door dit eigen initiatief wordt er aangesloten bij de eigen motivatie en activiteit van het kind. Vanuit deze zelfstandigheid is het mogelijk om de kinderen op een eigen niveau te laten werken. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken alle mogelijkheid om zowel individueel als in groepjes aandacht te geven. Zelftandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw naar grotere stappen in de bovenbouw. Hierdoor wordt een doorgaande lijn gewaarborgd. Het keuzebord in de kleuterschool en de taakkaart in de lagere school worden hiervoor ingezet.

Verantwoordelijkheid: Vanuit deze zelfstandigheid leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk en het eigen leerproces. Een kind is niet alleen verantwoordelijk voor het eindproduct, maar ook voor het proces, dat wil zeggen hoe het eindproduct tot stand is gekomen. Het inzicht wat hierdoor verkregen wordt geeft het kind het gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Controle van dit proces door de leerkracht is hierbij erg belangrijk. Naast verantwoordelijkheid voor het leren is het kind verantwoordelijk voor het materiaal, de sfeer en hoe er met elkaar omgegaan wordt.

Samenwerking: Het belangrijkste principe binnen het Daltononderwijs is het samen leren en samen werken. Ook biedt samenwerken volop mogelijkheden om rekening te leren houden met elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de kinderen wordt hierdoor gestimuleerd.

Het werken volgens de Daltonprincipes geeft kinderen de gelegenheid zich zelfstandig en samenwerkend te ontwikkelen en biedt alle ruimte voor verschillen.