Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

In onze school mag iedereen zijn talent tonen, zowel kinderen, ouders, leerkrachten,… We vormen samen een uniek geheel. Iedereen is welkom en voelt zich ook thuis. Onze school heeft een frisse kijk op onderwijs met aandacht voor diversiteit en kleur. Kinderen kunnen hier spelen en zich ontwikkelen. We zetten in op hun talenten en competenties. Ze kunnen hun creativiteit tonen en in contact komen met cultuur. We blijven niet stilstaan en zoeken steeds naar het beste voor elk kind. We gaan uit van het principe dat iedereen iets kan en niemand alles kan.

In onze school leren we de kinderen verdraagzaam te zijn en eerbied en respect op te brengen voor iedereen, zonder onderscheid te maken tussen sociale en etnische achtergronden. Iedereen is belangrijk. Kinderen met leerstoornissen krijgen de nodige ondersteuning. Hoogbegaafden kunnen naast de aangepaste lessen in de eigen klas ook in de kangoeroeklas terecht. We werken vaak klasdoorbrekend en trachten zoveel mogelijk in te spelen op de leefwereld en interesses van de leerlingen. Het contract- en hoekenwerk krijgt de nodige aandacht.

De kleuterschool De Wereldreiziger in de Provinciestraat (vroeger De Krekel)
is een kleine school met een groot hart…
waar kinderen gelijke kansen krijgen;
waar kinderen het recht hebben zich te ontplooien in een context van gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit;
waar de individuele persoonlijkheid van elk kind centraal staat en je mag zijn wie je bent;
waar alle leerkrachten de eindtermen eerbiedigen en inspelen op huidige tendensen (bvb op ICT-gebied);

Onze schoolpoort staat open voor kinderen van over heel de wereld. Tussen de kleuter- en de lagere school is een nauwe samenwerking zodat onze kleuters zonder probleem kunnen doorstromen naar de lagere school. Als school trachten wij een brug te slaan tussen leerlingen, ouders en het schoolteam. Ons gemotiveerd leerkrachtenteam biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar houdt samen met het zorgteam ook rekening met de eigenheid en het welbevinden van je kind! Hierdoor bieden wij een ideale basis om je kind zelfstandig zijn weg te laten vinden in de maatschappij.

De Krokodil is een stukje kleuterparadijs gelegen in een gezellige stadsbuurt. Onze school besteedt aandacht aan de totale persoonlijkheid door in een fijne leef- en werkcultuur aan alle ontwikkelingsgebieden te werken. We zorgen voor een ruim aanbod aan materialen en leermiddelen. Onze majestueuze tuin biedt een zee van ruimte en mogelijkheden om rond al de ontwikkelingsgebieden te werken. Om de totale ontwikkeling goed op te volgen opteren we om dezelfde kleutergroep van de eerste tot de derde kleuterklas te begeleiden.

In onze gezellige autonome kleuterschool begeleiden we kleuters vanaf 2,5 jaar in hun ontwikkeling tot ze de overstap maken naar de lagere school. We streven ernaar hen in alle aspecten van hun groeiproces te ondersteunen. De natuurlijke, open ruimte aan de school biedt extra kansen om dagelijks de natuur spelenderwijs te ontdekken en te onderzoeken.

Basisschool Kleine Muze werkt volgens het Daltonprincipe met drie grote pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. De opdracht ligt vast. Het tempo en de volgorde waarin het kind wil werken, is een vrije keuze. In het Daltononderwijs betekent vrijheid kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is vertrouwen in de eigen kracht van elk kind. Kinderen leren stap voor stap omgaan met deze vrijheid.

Heel centraal in de buurt Oud-Berchem ligt Klavertjevier! De diversiteit en multiculturaliteit van onze omgeving weerspiegelt zich in onze school. We benutten de kansen die de buurt te bieden heeft optimaal. We blijven niet stilstaan bij de verschillende achtergronden van de kinderen (familiaal, sociaal, cultureel), maar vertrekken van daaruit om voor elk kind de nodige inspanningen te leveren.

In de klas stimuleren we de actieve inbreng van de leerlingen.

We zijn een multiculturele basisschool in Deurne Noord, met veel aandacht voor de huidige samenleving en een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Er wordt vernieuwend gewerkt met verschillende werkvormen en aangepaste digitale leermiddelen. Een project rond ouder- en leerlingenparticipatie resulteerde in een positief en stimulerend schoolklimaat… Onze school werd een land met vele dorpen en kreeg de naam “Inpeeria”. Sleutelbegrippen voor Inpeeria: respect, welbevinden, betrokkenheid, talentontwikkeling en communicatie.

Met onze school De Sterrenkijker zijn we ambitieus! We willen elk kind namelijk laten schitteren op zijn domein door zijn talenten boven te halen aan de hand van talentontwikkeling. Het helpt kijken naar
het positieve in kinderen, naar de mogelijkheden die iemand bijzonder krachtig maakt. Het belangrijkste doel hierbij is om deze talenten te ontdekken door heel divers te kijken naar kinderen aan de hand van de

Pagina's