Schooldoorlichtingen

Hoe gebeuren doorlichtingen? 

De onderwijsinspectie gaat na of scholen, centra en academies beantwoorden aan de kwaliteitsnormen die de Vlaamse overheid oplegt op het onderwijskundig vlak. Daarnaast controleren ze ook de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van een school.

Tijdens de week van het doorlichtingsbezoek toetsen de inspecteurs de sterktes en zwaktes van de school aan de praktijk. Ze doen dat aan de hand van gesprekken met de directeur en de leerkrachten (soms ook met de leerlingen of cursisten), door observaties in de klassen en door het analyseren van allerlei documenten. Ze zoeken die week een antwoord op drie vragen:

  1. Respecteert de school de onderwijsreglementering?
Hier bekijken de inspecteurs of de school de leerplannen realiseert. Ze bekijken ook andere regelgeving.
  2. Bewaakt de school haar kwaliteit?
  3. Wat met het algemeen beleid van de school?

De inspecteurs noteren nadien hun bevindingen in het doorlichtingsverslag en geven advies aan de Vlaamse Regering. Dat advies kan gunstig (score 1), gunstig beperkt in tijd (score 2) of ongunstig advies (score 3) zijn zowel voor het onderwijskundige luik als op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

Wat na een doorlichting? 
Doorlichtingen

Elke school of academie gaat actief aan de slag met de aanbevelingen van een doorlichtingsverslag. Bij beperkt gunstig (score 2) en ongunstig advies (score 3) moeten scholen hun tekorten binnen een bepaalde termijn wegwerken. Met een schoolspecifiek verbetertraject maakt de school werk van de verbeterpunten. De collega’s van het service- en coördinatiecenter, de pedagogische cellen en/of OVSG geven hen hierbij ondersteuning.

Wens je meer informatie over doorlichtingen en een overzicht van alle doorlichtingsverslagen in Vlaanderen, dan kan je steeds terecht op de website van de Onderwijsinspectie.

Doorlichtingsverslagen van stedelijke scholen, centra en academies

De meeste stedelijke scholen kregen de laatste jaren een bezoek van de onderwijsinspectie. Hieronder vind je, per divisie, de beschikbare doorlichtingsverslagen terug.