Privacyverklaring websites

Doel van de websites

De website www.stedelijkonderwijs.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ondernemingsnummer: 0824037071). De website www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be is een online inschrijvingsplatform van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De website www.vraagenmeldpunt.be biedt het meldpunt van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen voor suggesties, meldingen en klachten. De website www.werkmethettalentvanmorgen.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de vacatures van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Alle informatie op deze websites is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de websites (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door AG stedelijk Onderwijs Antwerpen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de stadsdiensten en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de stad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen via e-mail: info@so.antwerpen.be.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

AG stedelijk Onderwijs Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma's.

Externe Websites

www.stedelijkonderwijs.be, www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be, www.vraagenmeldpunt.be en  www.werkmethettalentvanmorgen.be plaatsen ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de gebruiker. AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen houdt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen en de heersende etiquette.

Aangezien AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de websites van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen bevatten, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is, behoudt AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. Je mag steeds problemen met links melden via info@so.antwerpen.be.

De verzameling van persoonsgegevens & Privacy

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Alle persoonlijke informatie die wordt gevraagd, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen geeft je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. Enkel bij sollicitaties kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden aan externe juryleden of aan een assessmentbureau.
 • AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekendgemaakte persoonsgegevens.

Te verstrekken informatie in functie van artikel 13 AVG

a) Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Gonda Verhaert – bedrijfsdirecteur
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
T 0800 23 019
info@so.antwerpen.be

b) Functionaris voor gegevensbescherming:

CRANIUM NV
Bavo Van den Heuvel
informatieveiligheid@so.antwerpen.be

 
c) Verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking:

Het organiseren van onderwijs:

 • Verwerken van leerlingengegevens gebeurt op basis van een overeenkomst, nl. het schoolreglement. 
 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van het vraag-en meldpunt Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebeurt op basis van toestemming.
 • De verwerking van de financiële gegevens (openstaande rekeningen edm) gebeurt op basis van de leverancier- klantenrelatie die op dit schoolreglement is gebaseerd.
 • Reglementaire grondslag:

- art. 111 en volgende van het besluit van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs (decreet van 27 mei 2011 aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs)
- art. 37 en volgende van decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
- art. 2 §3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans" van 31 juli 1990
- art. 2 §3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst" van 31 juli 1990
- art. 2, 46° Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs van 19 juli 2007

Werving en selectie van personeel

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie gebeurt op basis van toestemming van de sollicitant en omvat volgende doeleinden:
  • Het behandelen van sollicitaties.
  • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
  • Het communiceren van de wervingsprocedure van AG Stedelijk Onderwijs.
  • Het (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) contacteren van de sollicitant in verband met de sollicitatie.

Verhuur domein Peerdsbos

 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van de reservatieovereenkomst.

d) categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Om het onderwijs te organiseren geeft AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen persoonsgegevens door aan volgende instanties:

 • Ministerie van Onderwijs
 • Verwerkers van het AG Stedelijk Onderwijs

e) Bewaringstermijn

Voor het bewaren van documenten hanteert AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen de bewaartermijnen uit de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven als richtlijn om de bewaartermijn te bepalen.

f) Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 

Eenieder kan op dienst uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit.

Daarnaast kan eenieder verzoeken om wissing van de persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking. Ook heeft ook eenieder het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

Een verzoek dient schriftelijk worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, of kan per mail worden verstuurd naar: info@so.antwerpen.be.

Ten slotte heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Overzicht van de gegevensverwerking door AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

 1. Gegevens van het rijksregister:

Gegevens van het rijksregister worden gebruikt in functie van de onderwijsregelgeving die de directeurs daartoe machtigt.
Met betrekking tot het leerplichtonderwijs : Koninklijk besluit dd. 5 september 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de afdeling Begroting en Gegevensbeheer en de Administraties Basisonderwijs, Secundair Onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en Permanente vorming van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de schooldirecties.

b. project X-Stra, gemachtigd door: VTC 30/2014 http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_30.pdf

Tussen het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die erop gericht is kinderarmoede in de stad Antwerpen te detecteren, te remediëren via gepaste hulpverlening en initiatieven te nemen gericht op preventie van kinderarmoede. Dit project wordt aan X-Stra! toevertrouwd, een onderdeel van Sociale Interventie van de bedrijfseenheid Samenleven, een vooruitgeschoven dienstverlening van de stad Antwerpen en het OCMW. Jaarlijks selecteert AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen een aantal scholen voor samenwerking met X-Stra! Deze scholen selecteren de gezinnen voor opvolging door X-Stra! of de sociale dienst van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Hiertoe worden, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken personen (in casu de ouders), gegevens per mail uitgewisseld tussen het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, stad Antwerpen en het OCMW. Voor de start ven een sociaal onderzoek zullen gegevens vanuit de dienst debiteurenbeheer van het AG SO bezorgd worden aan X-Stra!.
X-Stra! of de sociale dienst van AG SO nemen volgend op de toestemming contact op met de gezinnen en starten aldus een dossier op.

c. Informatie uitgewisseld met de agentschappen AgODi en/of AHOVOKS

Voor de informatie die uitgewisseld wordt met de Agentschappen kan je terecht op deze website.

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de websites www.stedelijkonderwijs.be, www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be, www.vraagenmeldpunt.be en  www.werkmethettalentvanmorgen.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien je informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op deze websites wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dien je eerst een vraag te richten aan AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze websites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je stemt ermee in dat AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Stedelijk Onderwijs:

Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ondernemingsnummer 0824037071)
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
T 0800 23 019
info@so.antwerpen.be

Cookieverklaring Stedelijk Onderwijs