De Leerexpert

Columbiastraat

Onze school

Onze school 

Type basisaanbod

De Leerexpert Columbiastraat is een lagere school voor kinderen met licht verstandelijke beperking.

De school biedt geen voorschoolse en naschoolse opvang, maar voorziet wel leerlingenvervoer.

De school zoekt samen met ouders naar oplossingen voor buitenschoolse opvang indien 

daar vraag naar is.

Onze visie 

Samen en in verbinding met elkaar gaan we ervoor. Van het begin tot het einde, iedereen op zijn eigen tempo. We helpen elkaar, leren van elkaar,   spelen met elkaar, zijn er voor elkaar.

We hebben elkaar nodig om verder te kunnen, om te leren, om te weten wat de ander wil, om samen iets te doen, om te zorgen voor anderen, … zodat elk kind vorderingen kan maken op elk leergebied. 

De hele school werkt, gespreid over het hele schooljaar aan drie pijlers:

 

* Didactisch sterke school

* Interesses en talenten

* Omgaan met elkaar 

 

Deze geven de klemtonen van onze werking aan. Per pijler komt maandelijks een werkgroep bij elkaar om acties en projecten op touw te zetten, uit te voeren en op te volgen.

Daarnaast worden op leerling-, klas- en schoolniveau nog andere initiatieven genomen zoals: 

    * We meten de leerwinst structureel om een objectief en volledig beeld te krijgen van elke leerling en zijn groei.
    * We richten niveaugroepen in voor de meer technische leergebieden en passen klasdoorbrekend werken toe.
    * We bieden soemolessen met ondersteuning van een soemoleerkracht om expliciete sociale vaardigheden aan te leren adhv van 7 bouwstenen.
    * We gaan op zoek naar en hanteren een consequente aanpak tegenover alle leerlingen en leerkrachten door het vier-lade-model uit te werken op maat van onze school,  nodig hanteren we beloningssystemen, maken we individuele werkpunten visueel, maken gebruik van het GGGG-model,…
    * We organiseren projectdagen rond verschillende thema’s (talenten en interesses, klimaat, veiligheid en gezondheid,…)
    * We hebben een uitgebreide speelplaatswerking.
    * We zetten logo, kine, ondersteuners, ortho, maatschappelijk werker, verpleegkundige in daar waar nodig op basis van het cyclisch proces van handelingsplanning.
    * We zetten in op deskundigheidsbevordering van heel het team en alle individuen, gericht op de drie pijlers om kwaliteit te krijgen en te bewaren over alle lopende processen en nieuwe projecten.   

                                                                                                                                                                                                                                                               

‘Ik, jij, wij’ daar gaan we voor!

 

Schooluren

poort gaat open om        8u30

1ste bel                           8u39

start lessen                     8u45

speeltijd                         10u25 - 10u45

einde lessen                  12u30

start lessen middag       13u35                      behalve op woensdag

einde lessen                  15u15

 

Leerlingenvervoer

“Ook wij moedigen onze leerlingen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Ouders kunnen hun kind uiteraard ook zelf brengen. 

Verder hebben de leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van leerlingenvervoer. We werken hierbij met gezamenlijke opstapplaatsen. Dit wil zeggen dat een leerling naar een afgesproken plaats komt en daar wordt opgehaald met een schoolbus. ’S Avonds wordt de leerling ook op deze plek terug afgezet. 

Ouders kunnen ook een buzzy-pas aanvragen zodat de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan komen.

Alle opties worden samen met de ouders besproken bij inschrijving op onze school."