De Leerexpert

Columbiastraat

Taal

Van ’s morgens tot ’s avonds zetten we in op taal. Onze logo’s en GOK-leerkracht helpen de leerkrachten hierbij. 

Door GOK-acties willen we het groeiproces van leerlingen versterken en zo de kansen van deze leerlingen verhogen.

3 principes staan hierbij voorop:

- communicatief vaardige leerlingen: door gebruik van ‘op woordenjacht’ en interactieve werkvormen én dit tijdens alle lessen

- werken aan sociale vaardigheden via taal:  tijdens de lessen soemo in de klas maar ook via de werkgroepen ‘omgaan met elkaar’ en ’sterktes en interesses’

- inzetten op ouderbetrokkenheid door een laagdrempelige communicatie en ouders te betrekken bij de schoolloopbaan. 

 

Concreet zetten we in op de volgende acties zodat we met iedereen op school werken aan  taal en communicatie: 

 

1.     Voor onze leerlingen   

·      De gok-leerkracht en logopedisten bieden hulp bij de lessen luisteren en spreken  onder andere met de methodieken van ‘op woordenjacht’. Leerkrachten krijgen op deze manier tools in handen (materialen, voorbeelden, collega's die voordoen, ...) om hun eigen woordenschatonderwijs op een hoger niveau te tillen.  

·      Tijdens de lessen wo en luisteren en spreken wordt er vaak gewerkt met interactieve werkvormen.  

·      Via toetsen CITO-woordenschat  en CITO- leestoetsen wordt de leerwinst van de leerlingen in kaart gebracht en opgevolgd om een gericht aanbod te kunnen voorzien. 

·      De leerlingen leren tijdens de soemo-lessen om hun gevoelens te uiten en die van anderen te herkennen en te respecteren. Hiervoor wordt er binnen de ganse school gewerkt met bouwstenen. Tijdens afsluitmomenten van deze bouwstenen gebruiken de leerlingen hun communicatieve vaardigheden om aan een schoolteam te vertellen wat ze hebben geleerd en gedaan rond de bouwsteen 

·      De leerlingen worden gestimuleerd om veel te lezen.  Hier staat het leesplezier centraal. Leerlingen met leesmoeilijkheden worden in kleine groepjes begeleid door logo’s of ondersteuners waar het kan klasintern en indien nodig klasextern. 

·      Leerlingen werken voor begrijpend lezen en spelling in klasdoorbrekende niveaugroepen om het aanbod nog beter te kunnen afstemmen op de vraag van de leerling.  

·      Leerkrachten lezen schriftelijke opdrachten indien nodig voor en verduidelijken ze.   

·      Logopedisten begeleiden kinderen met spraak- en taalachterstand volgens de prioriteitenlijst. 

 

 

2.     Voor onze ouders   

·       We kiezen in onze school voor een duidelijke en laagdrempelige communicatie 

·      We informeren onze ouders via de maandkalender en brieven met picto’s en weinig moeilijke woorden.  

·      De maandkalender en de belangrijkste info komen als reminder op onze facebookpagina.  

·      Het zorgteam is tijdens de schooluren en kort daarna steeds telefonisch bereikbaar. 

·      Leervorderingen en het onderwijsaanbod worden via rapporten en ouderavonden meegedeeld aan ouders. 

·      5 x per jaar organiseren we een oudercontact. Tijdens het ‘warme onthaal’ proberen we informele contacten te bevorderen. We zoeken oplossingen voor ouder die niet aanwezig kunnen zijn op een oudercontact.   

·      We organiseren kijkdagen voor nieuwe ouders en externe partners. Deze rondleidingen zijn vaak individueel. Zo kunnen ze aangepast worden aan de noden van de ouders of externen.  

 

 

3.     Voor het team   

·      Tijdens overlegmomenten en personeelsvergaderingen komen we als team tot gedragen beslissingen.  

·      Informatie wordt verspreid via de Wisselinfo, het digitale aankondigingsbord en de borden in de leraarskamer, zodat iedereen steeds op de hoogte is van de afspraken en  de organisatie.  

·      Ondersteuners hebben een overleg met de didactisch coördinator en zij zijn mee aanwezig op een bouwoverleg. Hierdoor bevorderen we de doorstroom van communicatie vanuit de bouwen naar het beleid en omgekeerd. 

·      Belangrijke afspraken en beslissingen worden gecommuniceerd en goedgekeurd op een personeelsvergadering of een bouwoverleg en zijn terug te vinden op  het medewerkersportaal.  

·      De bepaling van pedagogische eenheden wordt onder andere gedaan aan de hand van de  taalvaardigheid van onze leerlingen.  

·      De samenstelling van de niveaugroepen  lezen en spelling aan de hand van de noden van de leerlingen en het aantal uren die noodzakelijk zijn per bouw en per  pedagogische eenheid.