De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type 9

Voor wie?

Het type 9 basisonderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.

Onze werking

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een eigen manier van denken en zijn. Onze aanpak is gericht op ontwikkelingsaspecten (sociale interactie, communicatie en verbeelding) die voor deze leerlingen op een andere manier verlopen.

Onderwijs op maat

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind, zo voelt je kind zich veiliger en groeit zijn/haar welbevinden. Je kind volgt les volgens zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en op eigen tempo. We brengen structuur in de leefwereld van je kind met duidelijke regels en afspraken. 

Individueel onderwijsproces

We vertrekken vanuit een individueel gericht onderwijsproces. Binnen onze structuurklassen besteden we veel aandacht aan indvidualisatie, structuratie, visualisatie, (non)verbale communicatie... De doelstelling is de omgeving te voorspellen, te verduidelijken, te verhelderen, te vereenvoudigen, te concretiseren, te maken dat het leerproces van de leerling optimale kansen krijgen.

Inzetten op sociale vaardigheden

We zetten ook in op sociale vaardigheden zoals onder andere psycho-educatie. Het kind leert wat autisme is en wat dit voor hem of haar betekent.

Maximale onderwijskansen

Ook bieden we de leerinhouden aan op maat van de leerling en stemmen ze maximaal af op die van het gewoon onderwijs zodat elk kind kansen krijgt om zijn schoolloopbaan, hetzij binnen het gewoon hetzij binnen het buitengewoon onderwijs, succesvol verder te zetten.

Digitale voorstelling van type basisaanbod op onze school

Klik op het filmpje en neem en kijkje achter de schermen van type 9.

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 9?

Wanneer je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, stapt het over naar het gewoon secundair onderwijs. Zo niet, stromen kinderen met autisme meestal door naar de opleidingsvormen 2 en 3 in de secundaire scholen van het buitengewoon onderwijs. Anderen stromen dan weer door naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon onderwijs.

> Ik wil meer weten over jullie school.