De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze visie

In onze school, De Leerexpert Schotensesteenweg 252, werken wij rond 5 grote pijlers.

Welbevinden

“Ik voel me hier goed!”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school komen en zich thuis voelen. Dit is de basis om te kunnen functioneren en om tot leren te komen.

Op onze school is iedereen welkom ongeacht afkomst, kleur of religie. We willen dat kinderen vertrouwen hebben en wederzijds respect voelen. Dit gebeurt in een ontspannen en leerrijke omgeving waar kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Maximale zelfontplooiing

“Ik ben uniek!”

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen vragen en noden. We streven er dan ook naar om elke dag opnieuw ieder kind de nodige kansen te geven.

Elk kind verdient de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen en bij te leren op eigen tempo. Belangrijk is dat uw kind net boven zijn of haar mogelijkheden uitgedaagd wordt om zichzelf te verbeteren en te groeien in zijn/ haar kunnen.

Een uitdagende leef- en leeromgeving op maat

“Ik leer op mijn tempo!”

Onze school creëert een leer- en ontwikkelingsklimaat waar we kinderen zin geven, prikkelen en inspireren om bij te leren. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld en de talenten van de kinderen.

Om de kinderen voor te bereiden op een leven in de maatschappij, vinden de lessen plaats in functionele, taakgerichte contexten. We besteden in de school veel aandacht aan de vaardigheden om tot LEREN te komen.

Expertise

“Ik krijg hulp op maat!”

Onze jarenlang opgebouwde expertise verzekert de professionele aanpak die uw kind nodig heeft. Het team staat open voor een nieuwe aanpak, frisse ideeën en krijgt de kans om zich bij te scholen.

Vanuit een multidisciplinair team bieden we uw kind leerkansen om een optimale en totale ontwikkeling na te treven. Het schoolteam volgt de evolutie van uw kind op via een duidelijke, doordachte planning en een overwogen leerstofkeuze.

Onze school streeft naar een open communicatie tussen leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe begeleiders.

Ouderbetrokkenheid

“Mijn ouders zijn welkom!”

Uw kind en u als ouder moeten zich goed en welkom voelen bij ons op school. Hiervoor is er een vertrouwensrelatie nodig. Deze relatie bouwen we op via allerlei momenten zoals schoolfeesten, activiteiten op school, oudercontacten, rapporten, infoavonden, gesprekken op afspraak, aanvraag studietoelagen, …

Als ouder kent u uw kind het beste. Daarom trekken we bepaalde afspraken van thuis naar school en omgekeerd.

> Ik wil meer weten over jullie school.

> Ik wil meer weten over jullie aanbod.