De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Aanbod

De stedelijke GON/ION-dienst werkt netoverschrijdend. Dit betekent dat leerlingen uit alle netten beroep kunnen doen op GON en/of ION. De aanvraag voor GON/ION-begeleiding gebeurt door het CLB in samenspraak met de ouders en school. De begeleiding is handelingsgericht en op maat van je kind en de school. De GON/ION-begeleider speelt een rol tussen alle betrokken partijen.

Voor wie en hoe? 

GON/ION-begeleiding is mogelijk voor:

Leerling aan het werk

  • Leerlingen in het kleuter, lager en secundair onderwijs.
  • Hogeschool-studenten die al in het secundair geïntegreerd onderwijs genoten, of na een Buso opleidingsvorm 4.

Om GON-begeleiding te krijgen, moet een leerling of student: 

  • Een gemotiveerd verslag of verslag hebben van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Starten met ION-begeleiding 

Leerlingen uit type 2 (matige of ernstige mentale beperking) kunnen ION-begeleiding starten in het gewoon basis onderwijs, mits een vereist verslag. 

Hierbij gelden de nieuwe criteria, opgenomen in het M-decreet, die het type 2 van het buitengewoon onderwijs omschrijven.

Starten met GON-begeleiding 

Leerlingen van onderstaande types kunnen meteen met GON-begeleiding starten in het gewoon onderwijs: 

  • Type 4: leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking. 
  • Type 6: leerlingen met een visuele beperking. 
  • Type 7: leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en leerlingen met een auditieve beperking.
  • Type 9: leerlingen met autismespectrumstoornis.

Leerlingen van onderstaande types moeten het vorige schooljaar minstens 9 maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun specifiek type voordat zij GON-begeleiding krijgen: 

  • Type 3: kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen.
  • Type basisaanbod: kinderen met een licht mentale beperking of een ernstige leerstoornis.

Aanmelden:

Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, CLB of een combinatie van de betrokken personen. De officiële aanvraag gebeurt steeds via het CLB. De CLB-medewerkers begeleiden ouders in de administratieve procedure voor het aanvragen van deze begeleiding en zitten mee in het integratieteam. Zij volgen de begeleiding mee op. 

Voor de GON/ION-begeleiding start, maakt het CLB een gemotiveerd verslag op en brengt het de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart met o.a. informatie over de leerling en de aard van de integratie. Dit gebeurt in samenspraak met de gewone school, de GON-begeleiding, CLB's, ouders en/of leerling. Wat de leerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren is ons uitgangspunt. 

Het CLB-anker van de school vraagt begeleiding aan met de daarvoor bestemde aanmeldingslink. Vervolgens wordt er overlegd met de relevante actoren (zorgteam, CLB, ouders en externen). Het CLB anker stelt het gemotiveerd verslag op en laat dit tekenen door alle actoren. Het originele gemotiveerd veslag wordt bewaard in de gastschool.

Wanneer de begeleiding start, maakt de begeleider kennis en observeert hij/zij de schoolomgeving en de leerling. Na overleg stelt het integratieteam samen een handelingsplan voor de leerling op.

Contact:

Heb je vragen over GON/ION? Neem gerust contact met ons op.

De Leerexpert | Stedelijk GON/ION-centrum
Lamorinièrestraat 229
2018 Antwerpen
03 320 81 38
GON@leerexpert.be