De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

Een school met veel mogelijkheden

De Leerexpert Schotensesteenweg 252 is een school met zeer veel mogelijkheden om jongeren een traject op maat aan te bieden om zo zelfstandig mogelijk een plaats in de maatschappij op te nemen. Wij doen meer dan lesgeven alleen. Leerkrachten en zorgteam begeleiden elke jongere bij de overgang van de school naar zo zelfstandig mogelijk werken en wonen. Door deze ruime en uitgebreide schoolwerking is een vloeiende overgang tussen opleiding en opleidingsvorm, wanneer mogelijk, eenvoudiger te realiseren.

De school biedt zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan.

 

 


Jongens die basketten tijdens middagsport

Opleidingsvorm 3

Aanbod: Onderwijstypes basisaanbod, 3, 46 en 9 
Locatie: Schotensesteenweg 252 in Deurne en Wandeldijk 17 op Linkeroever, met een sterke autiwerking.

In de OV3-werking leer je je toekomstig beroep in een zo realistisch mogelijke leeromgeving. Dit kan bijvoorbeeld door, afhankelijk van de opleiding, zo vaak mogelijk praktijk op verplaatsing (POV) te doen. Zo leer je in een echte werkomgeving de op school aangeleerde competenties toepassen en verder verbeteren.

Als school doen we er alles aan om je te laten slagen voor het VCA-examen (veiligheidsexamen). Het certificaat dat je hiermee behaalt, is voor je werkgever een pluspunt dus zo stijgt je kans op werk. Het betekent dat je leerde en dus ook weet hoe je veiliger kan werken.

Tijdens de Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) leer je met alle nodige ondersteuning hoe je sterk en zelfstandig aan de maatschappij kan participeren.

Geïntegreerde werking

Leerlingen met autisme volgen les in gemengde klaseenheden met extra ondersteuning en co-teaching van onze gespecialiseerde auti-coaches. Zo combineren wij de inclusiegedachte en maximale integratie met de extra ondersteuning die deze jongeren vaak nodig hebben.

Onze opleidingen in opleidingsvorm 3 (OV3)

OV3  integratiefase

De  integratiefase is niet verplicht, hoewel deze fase de kansen op tewerkstelling aanzienlijk verhoogt. Deze fase noemen we Alternerende Beroepsopleiding (ABO). De leerlingen gaan 3 dagen werkervaring opdoen in een bedrijf  en volgen 2 dagen algemene vorming op school (info over VDAB, ziekenfonds, vakbond, RVA, …).

 Voordelen van het ABO –Traject:

- Jongeren worden intensief begeleid op de werkvloer en hebben op die manier de mogelijkheid om ervaring op te doen vooraleer ze op de arbeidsmarkt komen. Cursisten die gedurende een heel schooljaar de vereiste 1200 uren presteren op school en op het bedrijf, ontvangen een premie van 500€. Deze premie wordt toegekend door het Europees Sociaal Fonds. (ESF-agentschap)

- Het ABO-jaar is een door de VDAB-erkende opleiding.

- Als de jongere geslaagd is voor het ABO-jaar ontvangt hij/ zij reeds in september een inschakelingsuitkering.
Gedurende dit werkervaringsjaar blijft men eveneens kinderbijslag ontvangen.

Hier kan je nog meer informatie vinden

 


Opleidingsvorm 2 (OV2) met een sterke auti-werking

Locatie: Bredabaan 89, 2930 Brasschaat (Peerdsbos)

OV2 type 2

Als je zoon of dochter opleidingsvorm 2 volgt, dan bereiden we hem of haar voor op begeleid werk, zoals in een maatwerkbedrijf. Onze ateliers zijn volledig ingericht zoals in een maatwerkbedrijf om een zo realistisch mogelijke context aan te kunnen bieden. Onze lokalen voor het trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn allemaal volledig nieuw ingericht.

Hiernaast beschikken we ook over een appartement om dagelijkse zelfredzaamheid zo realistisch mogelijk aan te bieden. Om de overgang tussen school en werk zo goed mogelijk voor te bereiden gaan wij ook op regelmatige basis praktijkwerk doen in een maatwerkbedrijf. 

Deze school (vestiging) bevindt zich in de zeer rustige en groene omgeving Peerdsbos. Elke leerling krijgt de tijd en ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf perron 34 op de Rooseveltplaats neem je bus 640 richting Brasschaat en ben je op 40 minuten op je bestemming: halte PlataandreefPlan je route met De Lijn

OV2 type 9

Alle voorgaande zaken van OV2 type 2 zijn ook hier van toepassing. Het verschil is dat er aparte klassen zijn voor de leerlingen met autisme. Zij werken aan dezelfde einddoelstellingen met aangepaste strategieën, aangepaste lokalen en gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding. Om de integratie te bevorderen zijn er wel voldoende mogelijkheden voorzien om samen te werken met andere doelgroepen.

Werken met leerexperten

Om onze leerlingen OV2 voor te bereiden op het werk in een maatwerkbedrijf oefenen wij in de ateliers de vaardigheden die zij nodig hebben. Om deze praktijkervaring zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, zijn wij constant op zoek naar opdrachten van buitenaf. Heb je manueel repetitief werk dat je kosteloos wil laten uitvoeren

 

 


Opleidingsvorm 1 (OV1) type 2

Locatie: Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

(OV1) Type 2 

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en integratie in een omgeving waar ondersteuning is voorzien (begeleid wonen in dagcentra, een zinvolle dagbesteding en, indien mogelijk, op arbeidstraining en een traject naar begeleid werken). Hierbij wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en zelfstandigheid binnen de verschillende domeinen zoals wonen, werken, overkoepelende vaardigheden  en vrije tijd. Wij vinden het als school belangrijk dat de leerlingen binnen een veilige en warme omgeving worden gestimuleerd om intrinsieke kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Dit alles gebeurt in een nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, jullie als ouders en begeleiders alsook met externe partners. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een optimale ondersteuning en begeleiding naar dagcentra en de samenwerking met welzijn.

Werking:

We werken met twee niveaugroepen, met ieder een klaslokaal. Hierbij wordt er gewerkt rond thema's binnen de domeinen 'wonen', 'werken', ‘overkoepelende vaardigheden’ en 'vrije tijd'. Dit steeds met het oog op ontwikkelen van zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Er is ook een gemeenschappelijk lokaal, namelijk een keukenatelier, waar alle groepen leren koken (en alles wat hierbij hoort: boodschappenlijstjes maken, voorbereidingen treffen en nadien opruimen). Elke groep gaat wekelijks onder begeleiding naar de winkel om boodschappen te doen. Binnen onze werking hechten wij ook veel belang aan gezondheid, namelijk: bewust eten en bewegen. Hier wordt tijdens de lessen sport ook rond gewerkt. Wie doet wat in onze school?

1. Directie en administratie

Directeur van de school is Thomas Lambrechts.

Adjunct Directeur is Veerle Fimmers

In de dagelijkse leiding van de school worden zij bijgestaan door techisch adviseurs (TA). Liliane Martens is technisch adviseur-coördinator. De technisch adviseurs zijn Lieve Smit en Jan Lorein

Michel Schepers leidt het secretariaat. Hij is verantwoordelijk voor het personeelssecretariaat en Katja Merckx  voor het leerlingensecretariaat. Voor alle vragen over leerlingendossiers kan je bij haar terecht. Peggy Torfs is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met leerlingenrekeningen. Tania Torfs organiseert het leerlingenvervoer van onze school en van de hele campus, waartoe ook De Leerexpert Schotensesteenweg 256 en De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat behoren. Voor alle vragen en meldingen rond afwezigheden kan je terecht bij Marijke Bogaert  .

2. Orthopedagogen/Psychologen

De orthopedagogen en psycholgen begeleiden het traject van alle leerlingen in de school. Ze coördineren de hulpverlening die naast de reguliere schoolwerking wordt aangeboden en onderhouden ook regelmatig contact met ouders, begeleiders en officiële instanties. Onze orthopedagogen/psychologen zijn Eline Pille (OV3),Catarina Sobral Marques (OV3), Tamara Peeters (OV2), Anneleen De Vos (OV3) en Sophie Van Hese (OV1). De school biedt aangepaste begeleiding voor leerlingen met autisme (ASS) onder type 9. Michael Claes is onze auti-coördinator.

3. Leerlingbegeleiding

Als je kind het moeilijk heeft om te functioneren binnen zijn/haar klasgroep, kan het hier terecht met vragen, verzoeken en problemen. Gedurende een zo kort mogelijke periode krijgt je kind de kans om wat stoom af te laten. Het doel van deze Leerlingbegeleiding is om mogelijke problemen in een korte tijd aan te pakken, zodat je kind opnieuw kan integreren in de gewone klaswerking. Onze Leerlingbegeleiders zijn  Wim Goffa (OV3), Karen Kerré (OV3),  Eva Smet (OV2), Sophie Van Hese (OV1) 

4. Sociale verpleegster

We werken met spreekuren voor de consultatie van de verpleegster: Viviane Blox. Leerlingen en hun ouders kunnen bij haar terecht voor alle medische gegevens. De sociale verpleegster bewaakt de fysieke en geestelijke gezondheid van al onze leerlingen. Verder volgt zij de inentingen, medische keuringen en voorbereidingen op stages en tewerkstelling op.

5. Logopediste

Op vraag van ouders en leerkrachten bieden we logopedie en taalondersteuning aan op school. We werken voornamelijk ondersteunend binnen de ateliers en de reguliere klaswerking. De logopediste op onze school is Kim de Bruyn.

6. GOK

Het beleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK) van onze school werkt  aan een betere communicatie tussen de school en ouders.GOK zorgt er ook voor dat leerlingen met (taal)problemen extra ondersteuning krijgen.  Het GOK-team bestaat uit  Charlotte Adriaensen & Liesbeth Heirman

7. CLB medewerkers

Het CLB zorgt er voor dat alle leerlingen zo goed mogelijk hun juiste plaats in het onderwijs vinden. Elly Nagels , Thania Bruneel en Jan Hens zijn voor onze school de contactpersonen voor het CLB van het Stedelijk Onderwijs.