Type 3

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3 is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis. Volgende stoornissen komen in aanmerking voor een type 3-attest:

 • Een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD);
 • Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;
 • Een gedragsstoornis in enge zin, 'conduct disorder';
 • Angststoornis;
 • Stemmingsstoornis;
 • Hechtingsstoornis. 

School

De Leerexpert August Leyweg 4, 2020 Antwerpen

Lessen

We werken aan de schoolse en ook sociale vaardigheden op maat van elk kind. 

 • Oog voor extra structuur: we maken de dag overzichtelijk en verduidelijken wat de leerkracht verwacht.
 • Leerstof sluit aan bij het reeds behaalde niveau en de cognitieve mogelijkheden van je kind. 
 • Specifieke methodieken die de individuele ontwikkeling van je kind bevorderen.

We werken hard aan een positief zelfbeeld: dat je kind zich goed voelt, kan omgaan met emoties, zichzelf ontdekt en op respectvolle wijze met anderen omgaat.

Aanpak

Individuele aandacht is zeer belangrijk. We stellen voor elk kind een individueel handelingsplan op

 • Bij het opstellen van dit individueel handelingsplan betrekken wij alle belangrijke personen zoveel mogelijk. 
 • We werken met kleine klasgroepen (maximum 8 leerlingen)
 • We streven ernaar om samen met je kind de specifieke sociaal-emotionele, motivationele en gedragsmatige ontwikkelingsdoelen te halen.

We werken met samen met het schoolteam, ouders, begeleidingscentra en andere externe diensten om de netwerking rond je kind zo goed mogelijk uit te bouwen. We proberen maatschappelijke integratie te bevorderen via:

 • Bepaalde lessen: kookactiviteiten, tuinprojecten,...
 • Extra-muros activiteiten: bibliotheek- en parkbezoeken...

Tot slot is ook een gezonde levensstijl belangrijk. Daarom zorgen we voor veel beweging en sportaanbod. 

Wat daarna?

Na het basisonderwijs helpen het lerarenteam en CLB jou en je kind bij het kiezen van een studierichting. Wij gaan samen met je kind na wat hij/zij graag doet en sterk in is. Zo krijgt het zicht op de realistische mogelijkheden voor het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs.

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het de overstap maken naar het gewoon secundair of het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4). Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs.