Type 9

Type 9 onderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. 

Scholen

Leerexpert De IJsduiker, August Leyweg 10, 2020 Antwerpen
De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat (Deurne)

Lessen 

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind.
Hierdoor voelt je kind zich veiliger en groeit zijn welbevinden:

  • Je kind volgt les volgens zijn mogelijkheden, beperkingen en op eigen tempo.
  • Wij brengen structuur in de leefwereld van je kind met duidelijke regels en afspraken.  

Aanpak 

Klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten,… werken nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra,…) om je kind te ondersteunen:

  • Werken aan een positief zelfbeeld en ontplooiing van talenten binnen de eigen mogelijkheden. 
  • Warme gestructureerde omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen én sterke kanten.
  • Sociale vaardigheidstraining staat ook centraal. 

Wat na de lagere school? 

De stap naar het secundair onderwijs gebeurt altijd samen met het CLB, de ouders en de school. 
Wanneer je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, stapt het over naar het gewoon secundair onderwijs.
Zo niet, stromen kinderen met autisme meestal door naar de opleidingsvormen 2 en 3 in de secundaire scholen van De Leerexpert.
Anderen stromen dan weer door naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon onderwijs.