Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze kijk op leren

Onze kijk op leren - Jouw kind bij ons op school - Missie - Visie - Troeven - Hefbomen - Reflectie van de directie - Partners

Naar school gaan in Leopold III is meer dan gewoon schoollopen. Vanaf de kleuterschool tot het einde van de lagere school worden de leerlingen aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces - om zichzelf uit te dagen, vol verwondering vragen te stellen en de wereld om hen heen te verkennen en te analyseren.

Onze leerkrachten tonen respect, begrip en mededogen, bieden ondersteuning en dagen elke leerling uit om zijn of haar potentieel in een zorgzame, veilige en ondersteunende omgeving te bereiken. Ze hanteren een breed scala van "goede praktijk" benaderingen in hun onderwijs, die inspelen op de verscheidenheid aan leerstijlen, academische vaardigheden, talenkennis en culturele achtergrond en ervaringen van onze leerlingen.
Leopold III zet in op zowel een stevige cognitieve basis als op een uitdagend leerklimaat. En daarom staat onderwijskwaliteit hoog op onze agenda.

 

Leren moet een avontuur zijn

Logo van Leopold III

Wij geloven dat leren uitdagend en leuk moet zijn.

Als schoolteam zijn we overtuigd van de grote meerwaarde van een sterke samenwerking met ouders en gezinnen met het oog op de meest waardevolle leerervaring voor elk kind.Handelingsgericht werken (HGW), met zijn specifieke aanpak, is daarom al jaren onze leidraad.

Handelingsgericht werken is een aanpak waarbij ouders, leerkrachten, CLB en bij voorkeur ook het kind zelf, vanaf het begin van de schoolloopbaan intensief samenwerken. Vandaar het grote belang dat we hechten aan gesprekken. Alles in het gezamenlijk belang, nl. een rijke, uitdagende en veilige leer- en opvoedingssituatie op maat van het kind.

Bij elke leerling wordt daarom de zorgvraag verkend. Uitgangspunt is de vraag: "Wat heeft de leerling nodig om goed te functioneren op school en thuis?" Wij faciliteren daarom doelbewust frequente communicatie tussen leerkrachten en ouders, om een heldere kijk te bieden op de ontwikkeling en vooruitgang van onze leerlingen. Wij vormen immers de wereldburgers van morgen en daarom is de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van elke leerling ons doel.

Onze lievelingen worden hier Wereldburgers

Wij willen kwaliteitsonderwijs bieden waarbij de totale vorming van de menselijke persoon wordt nagestreefd: cultureel, ethisch, intellectueel, lichamelijk, muzisch, sociaal, …

Leopold III is naast een leeromgeving dus ook een leefomgeving waar onze leerlingen de kans krijgen om die attitudes en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op het verder onderwijs of op een professionele loopbaan. Daarbij is het wezenlijk dat er wordt verder gebouwd op de persoonlijke talenten en de bereidheid tot inzet van de leerling. Dit gebeurt door een gevarieerd lesaanbod binnen en buiten het schoolgebouw.

De één- of meerdaagse uitstappen kaderen in het pedagogisch project en worden geschraagd door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma.

De leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ en de leergebied overschrijdende thema’s komen hier intens aan bod. Deze leerervaringen zijn zo belangrijk dat de school er een speerpunt van maakt en aandachtig opvolgt of de leerlingen de eindtermen bereiken.

Als emancipatorische school willen we bijzondere aandacht geven aan de sociale deelname van onze leerlingen aan al onze activiteiten. Onze school wil immers geen eiland zijn, maar op dynamische wijze de leerlingen een kijk geven op de hen omringende wereld en hen in contact brengen met het gedachtegoed en de verwachtingen van de brede wereld.

Zo krijgen zij maximale kansen tot zelfontplooiing, zo worden zij "Wereldburgers".

Een leerling met een nieuwsgierige blik in de ogen