Omnimundo

kleuter- en lagere school

Zorg

Onze school staat bekend om zijn grote beZORGdheid voor alle kinderen. We proberen op verschillende manieren onze leerlingen te betrekken, op de juiste manier te laten leren, ze zelf problemen te leren oplossen, ...

We hebben een uitgebreid en sterk zorgteam, geleid door een zorgcoördinator. Het CLB, met twee ankers, staat het zorgteam bij.

 

In K3 zorgen de klas- en de ses-leerkracht voor een goede opbouw naar de werking van het eerste leerjaar toe. De ouders worden uitgenodigd om kennis te maken met de werking van het eerste leerjaar.

Tijdens klassenraden worden steevast de voortgang van de klassen en de eindsituatie besproken én in kaart gebracht. Zo hebben de volgende klasleerkrachten een goede beginsituatie.

In het zesde leerjaar worden de leerlingen begeleid naar een keuze (leren) maken voor een studiegebied in het secundair onderwijs. D.m.v. verschillende schoolbezoeken krijgen ze een breed beeld van het aanbod van verschillende richtingen en scholen. De ouders worden twee keer uitgenodigd om informatie te krijgen over hets ecindair onderwijs. Op deze manier geven we niet enkel info, maar proberen we ze ook wegwijs te maken in de keuzemogelijkheden voor hun zoon of dochter.

Het CLB ondersteunt onze school op verschillende domeinen. Ze overleggen samen met de zorgcoördinator, de leerkrachten en directeur tijdens MDO's en klassenraden. Ze staan bij tijdens oudergesprekken. Ze helpen ouders met vragen die ze hebben. Ze ondersteunen leerkrachten met vragen die ze hebben in verband met leerstoornissen, klasdynamiek, groepsvorming en sociaal-emotionele problemen.

Eline is ons vast CLB-anker.

Taal vormt een belangrijke rode draad in onze werking. Door verschillende (taal)achtergronden van onze leerlingen blijven we de Nederlandse taal centraal stellen. Op verschillende manieren zetten we taal in de kijker:

  • kleuterschool: extra focus op Nederlands door te werking in kleine groepen, uitdagende activiteiten, samenwerken, interactie, poppenkast, ...
  • lagere school: extra uur Nederlands waarin we lezen, voorlezen, vrij lezen, woordenschat oefenen, ... We ondersteunen moeilijke lezers d.m.v. connectlezen.
  • we verbieden de thuistaal niet en laten kinderen met dezelfde taalachtergrond elkaar 'uit de nood' helpen als ze pas in het land zijn en voor het eerst in contact komen met de Nederlandse taal.

 

Anderstalige nieuwkomers krijgen op maat hulp van de klas-, A.N.- en ses-leerkrachten. Na een gesprek wordt een taalbad aangeboden met de focus op de Nederlandse taal (spreken en luisteren). We verbieden de thuistaal niet en laten kinderen met dezelfde taalachtergrond elkaar ondersteunen als dit nodig is.

Bij het begin van een nieuw schooljaar, na een vakantie of als een nieuwe leerling in de klas komt, werken de leerkrachten sterk rond groepsvorming. Ze leren ze de klas kennen, met elkaar omgaan en zorgen voor een goede sfeer en werkcultuur binnen de klasgroep. Bij problemen binnen de klasgroep wordt dit steeds terug opgepikt.