Missie en Visie

Waar wij voor staan: talentontwikkeling & actief burgerschap

Het Stedelijk Onderwijs organiseert in opdracht van de stad Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving. We begeleiden het leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen. We doen dat in onze kleuter-, lagere en middelbare scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Iedereen, zonder uitzondering, is welkom. We geloven in de groeikansen van elke lerende en realiseren samen maximale leerwinst. We ontwikkelen talenten en actief burgerschap. Zo groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. Samen met alle betrokkenen engageren we ons om zo de stad van morgen mee vorm te geven.

Lees de verhalen van onze mensen die deelnamen aan het droomfilmpje. 

Waar wij voor gaan: Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen 

Maximale leerwinst voor elke lerende is de sleutel tot kwalificatie. Hier leggen we de lat hoog. Elke leraar beschikt over expertise en leiderschap en deelt deze met anderen. Sterke teams leveren excellent onderwijs. Ons aanbod is breed en gericht op wie wil (blijven) leren of werken. Onze leer- en werkomgevingen zijn inspirerend en duurzaam. Leren bij het Stedelijk Onderwijs gaat ook over jezelf leren ontdekken en de ruimte krijgen om te oefenen en te participeren als een actieve burger aan de samenleving. We leren samen omgaan met een snel veranderende en onbekende toekomst. We ondersteunen onze leerlingen en cursisten om hun plek te vinden in de samenleving. Wij inspireren hen voor het leven. Zo bouwen we mee aan de stad van morgen.

Dat willen we in '20-'25 realiseren aan de hand van vijf speerpunten of acties

Actie 1: Maximale leerwinst
Actie 2: Sterke teams leveren excellent onderwijs
Actie 3: Breed aanbod in functie van leren en werken
Actie 4: Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen 
Actie 5: Actief burgerschap

Elke actie bevat één of meerdere programma’s. De programma’s bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarop het Stedelijk Onderwijs deze legislatuur de focus wil leggen. 

Actie 1: Elke leerling realiseert maximale leerwinst.

De leer-kracht van de lerende staat centraal. We verwachten hoge leerprestaties en maximale leerwinst. We verhogen de gekwalificeerde uitstroom. Elke leraar maakt hierbij het verschil. We meten leereffecten, begeleiden en sturen bij. We toetsen praktijkervaringen af aan wetenschappelijke inzichten. 

Actie 2: Sterke teams leveren excellent onderwijs

Elk team ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap die de leerwinst verhoogt en de draagkracht versterkt. We werken waardengedreven in een cultuur van vertrouwen en permanente feedback. We werken participatief en cocreatief. We stimuleren persoonlijk en gedeeld leiderschap. We vertrekken vanuit engagement en appreciatie. Samen creëren we een klimaat waar mensen graag willen werken. 

Actie 3: Breed aanbod in functie van leren en werken

We organiseren een breed en toekomstgericht opleidingsaanbod zodat iedereen de kans krijgt zich levenslang te ontwikkelen. Het doel van onze opleidingen is groeien naar werk, een vervolgopleiding of persoonlijke ontwikkeling. We werken samen met partners om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken.

Actie 4: Voldoende, duurzame en inspirerende leer-en werkomgevingen

We spelen onze schaalgrootte uit en gaan efficiënt om met mensen, middelen en ruimte. Scholen, academies en centra zijn inspirerende, gezonde en veilige leeromgevingen die professioneel zijn uitgerust. We investeren in voldoende en duurzame gebouwen die we breed openstellen.

Actie 5: Actief burgerschap 

De school is een veilige oefenplek om burgerschapscompetenties te verwerven en samen te werken aan een betere stad. We zoeken samen antwoorden op uitdagingen en conflicten in een veranderende samenleving. We willen samen met alle lerenden en betrokkenen onze scholen rechtvaardiger, democratischer, vreedzamer, diverser en wereldser maken. We zien actief burgerschap als deel van elk vak en als rode draad doorheen de ganse schoolwerking. 

Het Stedelijk Onderwijs staat voor 5 ijzersterke waarden die we uitdragen in alles wat we doen:

  • vertrouwen
  • deskundigheid
  • openheid
  • betrokkenheid
  • inspiratie

Dit komt allemaal samen in het huis van het Stedelijk Onderwijs:

 


Onze ambitienota 2020-2025 werd goedgekeurd door de raad van bestuur in november 2019.