Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Studierichtingen

Wij focussen ons op studierichtingen met een sterk pakket aan humane wetenschappen, wetenschappen, wiskunde en Latijn. Deze bereiden je optimaal voor op verder studeren. Je kan ook in de eerste graad B- stroom volgen in de vestiging Kruger. Anderstalige Nieuwkomers kunnen terecht in de okan klas. 

Op onze school sta jij centraal!

Onze aanpak is dan ook erg leerlinggericht. In een rijke leeromgeving ondersteunen en dagen we je uit. We hebben een gevarieerde didactische aanpak: we gebruiken actieve werkvormen, hanteren coöperatieve leerstrategieën, werken projectmatig en doen aan flexplekleren.

Een enthousiast en betrokken team zorgt voor een veilige en warme omgeving. Onze leerkrachten en het zorgteam zijn ervaren professionals met heel wat ervaring en expertise in het begeleiden van en differentiëren naar leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, leerproblemen of een taalachterstand.
Zowel tijdens als na de lesuren begeleiden we je individueel waardoor je maximaal kan groeien. Elke leerling wordt gecoacht door zijn klastitularis.
Samen bekijken jullie wat er goed loopt en waar er uitdagingen zijn. Je klastitularis heeft aandacht voor je leerproces en je welbevinden.

We evalueren permanent en voor bepaalde vakken zijn er examens. Een evaluatie dient om je te helpen je doelen te halen. Daarom evalueren we altijd vanuit drie vragen:

  • Waar sta ik nu?
  • Waar wil ik heen?
  • Hoe geraak ik daar?

Zo leer je kritisch kijken naar je eigen vorderingen en beoordeel je samen met je klastitularis en vakleerkrachten in welke mate je doelen bereikt zijn.
Samen met een fijne sfeer vormen structuur, discipline en een gedeelde verantwoordelijkheid de basis van onze schoolwerking.

Studieaanbod in de kijker

Latijn

Hoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap, is de invloed van het Latijn niet weg te denken.
Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt een literaire smaak. Je krijgt een culturele vorming waarin je klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen leert vergelijken en respecteren.

Natuurwetenschappen                                                                                                                                                               

Heb je interesse in de wondere wereld van wetenschappen en wiskunde? Dan is deze richting iets voor jou! Hier worden jouw leergrenzen uitgedaagd. Kennis en inzicht gaan hand in hand. Naast het verwerven van wetenschappelijke leerstof word je getraind om met een kritische en wetenschappelijke blik naar de wereld te kijken.

Naast extra chemie, fysica en biologie krijg je ook extra wiskunde waarin er aandacht is voor de verschillende vakgebieden zoals analyse, algebra, meetkunde, statistiek en kansrekening. Je zal vertrouwd geraken met een hoog niveau van abstractie en maakt kennis met boeiende toepassingen in andere disciplines.

Humane wetenschappen

Je verdiept je in de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

 

Je ontwikkelt:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen);
  • competenties op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving. Je onderzoekt de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie. Je verwerft inzicht in opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen. Je wordt je bewust van de relaties tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving en kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving. Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort. Je leert over de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen alsook de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving. Je krijgt een inleiding in het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid. Er is aandacht voor de manier waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.