Sportomundo

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze school werkt volgens de regels van het Stedelijk onderwijs en de non-discriminatiecode, goedgekeurd door de gemeenteraad. Sportomundo staat dus los van elke ideologische strekking of geloofsovertuiging. We eerbiedigen alle filosofische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders.

Onze school is een gemengde school: we zijn pluralistisch en verdraagzaam. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht hun land van herkomst, nationaliteit, filosofische en godsdienstige overtuiging. Alle vooroordelen en iedere vorm van indoctrinatie wijzen we af.

Een dynamisch team van leerkrachten brengt de kinderen op een prettige manier de nodige vereiste basiskennis. Hieronder lijsten we even op wat we allemaal te bieden hebben.

 • Het bevorderen van de sociale interactie en solidariteit tussen de leerlingen.
 • Groepsverbondenheid: we organiseren vakoverschrijdende activiteiten waarin de kinderen zich aanvaard, geborgen en veilig voelen.
 • Deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten, zoals natuur-, fiets-, zee- en sportklassen.
 • Een uiteenlopend onderwijsaanbod dat oog heeft voor de verschillen in leervermogen tussen de leerlingen (zowel leerbedreigde als meerbegaafde kinderen).
 • Variatie in de lesvormen en interactieve werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste leergroepen, groeps- en partnerwerk, hoeken- en contractwerk.
 • Regelmatige evaluaties van de ontwikkeling en leerprestaties van de leerlingen. We rapporteren aan de ouders en werken aangepaste oplossingen voor de kinderen uit.
 • Samenwerkingen met het medisch schooltoezicht (jaarlijkse dokterscontrole), het CLB en OBDA en andere externe onderwijsorganisaties (bv. GON).
 • We leveren extra inspanningen voor kwetsbare gezinnen en anderstaligen.
 • Goed georganiseerde naschoolse opvang.
 • We bieden hulp voor financieel kwetsbare gezinnen dankzij hulporganisaties (Diesterweg Hulpkas, Sociaal Fonds, …).
 • Het gebruik van aangepaste didactische werkvormen en middelen.

Ondersteuning en begeleiding

Het schoolteam hecht er veel belang aan dat alle kinderen zich thuis voelen op school. De leerlingen kunnen met hun problemen steeds terecht bij de klasleerkracht en/of de zorgcoördinator als vertrouwenspersoon. Het CLB wordt ingeschakeld als er verdere hulp en begeleiding nodig is.

Er is ondersteuning en samenwerking met het CLB (Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen) en OBDA (Onderwijsbegeleidingsdienst Antwerpen). We werken zoveel mogelijk samen met buurtorganisaties (Opsinjoren, Aandacht voor senioren, de bibliotheek en het culturele centrum van de wijk).

Financiële ondersteuning

De anderstalige nieuwkomers, kroostrijke migrantenfamilies en sociaal zwakkere autochtonen doen vaak beroep op financiële en materiële ondersteuning via de school. Deze steun vergemakkelijkt de sociale integratie. Zo passen de leerlingen zich sneller aan de schoolcultuur aan. Het verhoogt ook hun geborgenheid, welbevinden, betrokkenheid en medewerking bij het schoolgebeuren.

Voor een groot aantal leerlingen van onze school regelen we jaarlijks een gedeeltelijke financiële tussenkomst. Hiermee willen we onze uitstapjes mogelijk maken voor elk kind. Deze tussenkomst dient bijvoorbeeld voor de verblijven in de bos-, fiets-, zee- en sportklassen. Ook voor de ééndaagse openluchtklassen kunnen we financiële steun bieden.

De gemiddelde tussenkomst per schooljaar bedraagt ongeveer 400 EUR. Voor bijkomende financiële ondersteuning doen we ook beroep op de VZW "Diesterweg Hulpkas" van het Stedelijk Onderwijs.

Ouders

De ouders van de school helpen bij verschillende feesten op school en ook bij andere activiteiten, zoals opvang. Enkele van onze ouders zijn bijvoorbeeld ook actief als leesmoeders.

Gratis lesmateriaal

We geven handboeken en leermateriaal gratis in bruikleen. Leerprogramma’s worden geregeld geactualiseerd, geëvalueerd en geïntegreerd in het technologisch en communicatief aanbod (computerisering en audiovisuele media).

Profiel van de kleuterschool

De kleuterschool kadert volledig in de schoolvisie en de profilering van de lagere school. We leggen wel enkele bijkomende accenten.

 • Alhoewel kleuters niet schoolplichtig zijn, stimuleren wij de ouders en vooral de migrantenouders om hun kinderen regelmatig naar school te laten komen. Voor het welzijn van de kleuters is dit zeer belangrijk. Hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling loopt daardoor veel beter.
 • We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kleuters (zelf tijdig naar het toilet gaan, zonder hulp aan- en uitkleden, boterhammetjes opeten, tandenpoetsen, op- en afruimen).
 • De kleuters worden goed voorbereid op de overgang naar de lagere school. De doorstroming verloopt vlot, want we werken nauw samen met de lagere school.
 • Op de personeelsvergaderingen is het hele schoolteam aanwezig. Alle festiviteiten en profilering naar de buitenwereld gebeuren onder de naam ‘Sportomundo’.

Profilering op twee vlakken: multicultureel en sportief

Multiculturele school

De multiculturele schoolbevolking is kenmerkend voor onze school. Intercultureel onderwijs maakt dan ook deel uit van de reguliere werking.

De leerlingen maken kennis met andere culturen, andere filosofische en godsdienstige opvattingen. Ze leren ervaren dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een fundamenteel democratische maatschappij vreedzaam en met wederzijds respect naast elkaar moeten kunnen bestaan.

We leiden de leerlingen op tot positieve, kritische en solidaire burgers. Met aandacht voor vredes-, consumenten-, gezondheidsopvoeding, milieu-educatie, aandacht voor de Derde en Vierde Wereld, kansarmoede,…

Wij trachten migrantenouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren door ze actief in te schakelen bij de organisatie. We stimuleren de deelname van hun kinderen aan activiteiten buiten de muren van de school. We houden hierbij steeds rekening met ieders culturele en godsdienstige achtergrond, zoals voeding en organisatie.

Onze school is gelegen in een stedelijke omgeving. Daarom vindt het schoolteam het noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Heel wat leerstoornissen zijn vaak een gevolg van een slecht ontwikkelde grove en/of fijne motoriek. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat fysieke inspanningen stresswerend werken, ziekten voorkomen en bijdragen tot een algemeen verbeterde gezondheid.

Sportbasisschool

 • In de kleuterschool besteden we extra aandacht aan de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen als aanloop tot de "sportprofilering" in de lagere school. Voor de kleuters is bewegen van groot belang. Via het bewegingsspel ontdekken en verfijnen de jonge kleuters de eigen lichamelijke bewegingsmogelijkheden. Hierbij maken ze gebruik van aangepaste materialen. 
 • Een "gezonde geest in een gezond lichaam" is noodzakelijk bij het streven naar betere schoolprestaties. Daarom opteerde het ganse schoolteam en de directie om onze school te profileren als "sportbasisschool". Op die wijze doet een kleuter belangrijke ervaringen op die niet alleen betrekking hebben op het lichamelijke vlak. We hebben aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling, het sociale, dynamisch affectieve en het cognitieve vlak.
 • Door een ruim aanbod aan materiaal voor lichamelijke ontwikkeling in de ruime speelzaal, de binnenspeelplaats met zandbak en 2 openlucht speelterreinen beantwoordt onze school op een pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze aan de spontane bewegingsdrang van het jonge kind.
 • Tijdens activiteiten buiten de muren van de school (ééndaagse leeruitstap) besteedt de kleuterjuf veel tijd aan spel en sport in openlucht.
 • De derde kleuterklas gaat tweewekelijks zwemmen. In het ondiepe gedeelte gaan ze samen met de juf onder toezicht van een gediplomeerde toezichter/redder in het water, waar er via watergewenning een eerste aanzet tot leren zwemmen gegeven wordt.
 • Naast de lestijden sport in elke graad, krijgen onze leerlingen wekelijks nog 1 uur zwemmen of lichamelijke opvoeding extra.
 • Het sportieve karakter van de afdeling lager onderwijs van onze basisschool wordt uitgebouwd zonder af te dingen op de hoofdvakken Nederlands, Wiskunde, Wereldoriëntatie en Frans.
 • We stimuleren de leerlingen ook om na de schooluren deel te nemen aan tal van sportactiviteiten, brevettenacties, sporttoernooien en sportiniatieprojecten van SVS.