Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Elektromechanische Technieken

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad

Algemene informatie

Naast het pakket basisvorming van de derde graad (talen, wiskunde, etc...) krijg je specifiek in deze studierichting een stevig pakket toegepaste fysica. Daarin leer je:

 • meer over wiskundige fenomenen en toepassingen in verband met:
  • elektriciteit
  • elektronica
  • mechanica
  • en in beperktere mate trillingen en golven

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. In deze lessen leer je over:

 • driehoeksmeetkunde en vectoren
 • analyse en algebra
 • ruimtemeetkunde

Zo ontwikkel je een grotere wiskundige gereedschapskist die je kan gebruiken in concrete wetenschappelijke en technische contexten. Dit versterkt ook je ruimtelijk inzicht.

In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op:

 • het maken van concrete producten
 • het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van specifieke software
 • het combineren en inzetten van kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computervaardigheden
 • denken op systeemniveau
 • specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen
 • prototypes ontwerpen, evalueren en testen 
 • evidence based optimaliseren van criteria
 • verfijnen van een ontwerp

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Die skills zijn noodzakelijk als je wil verder studeren in het hoger onderwijs. 

Wat kan je worden met een diploma Elektromechanische Technieken?

Met deze studierichting word je voorbereid op een job als elektromecanicien. Deze job houdt in dat je:

 • correctieve en preventieve acties plant en uitvoert om zo de werking en verwachte levensduur van industriële machines, installaties of systemen te verzekeren
 • de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur ...) en de kritieke punten voor slijtage, smering …controleert
 • storingen en defecten zoekt, vaststelt en analyseert
 • defecte onderdelen vervangt en herstelt
 • machines en installaties afstelt en tests uitvoert vóór het vrijgeven
 • technische info in een vreemde taal leest en interpreteert 

Je verricht vaak weerkerende handelingen en ook taken die minder voorspelbaar zijn, volgens de gegeven werkopdracht, (strikte) schema’s, voorschriften en planning. Door (technologische) evoluties veranderen de methoden en apparatuur vaak.
Je werkt soms in wachtdiensten en bent soms 'van wacht' buiten de werkuren. Je communiceert constructief en vriendelijk met collega’s en oversten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, milieu- en veiligheidsvoorschriften. Het kan zijn dat in je soms in contact komt met omgevingsrisico’s eigen aan het bedrijf (warmte, gevaarlijke stoffen, beperkte ruimte …).

Wat kan je verder studeren met een diploma Elektromechanische Technieken?

Deze studierichting heeft dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Elektromechanische Technieken zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Chemische Procestechnieken
 • Technieker Industriële Procesautomatisatie
 • Polyvalent Technieker Havenvoertuigen

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Autotechnologie
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Luchtvaart
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.