Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Gezondheidszorg

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad
3e graad - tso

Algemene informatie 

Deze studierichting heeft dubbele finaliteit binnen het studiedomein Maatschappij en Welzijn. Dat wil zeggen dat het je voorbereidt op het uitoefenen van een beroep, maar ook op verdere studies.  

Wat leer je in de studierichting Gezondheidszorg?

Wanneer je Gezondheidszorg studeert, leer je...:

 • Toegepaste psychologie. Je wordt geïntroduceerd in verschillende deelaspecten van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering.
 • In de lessen komt ook veel domeinspecifieke wetgeving en deontologie (ethiek/moraal) aan bod.
 • In biologie bestudeer je de mens zowel op organisch als anatomisch vlak en ga je dieper in op de relatie tussen beide. 
 • Je krijgt ook toegepaste filosofie. Daarin analyseer je domeinspecifieke thema’s en reflecteer je over ethische kwesties.
 • Tot slot leer je onderzoeken. Dit is een belangrijk deel van deze studierichting. 

Je wordt in deze studierichting ook voorbereid op een job als verzorgende, of doet kennis op over deze functie zodat je die in verdere studies kan gebruiken. Een verzorgende...:

 • Ondersteunt de zorgvrager en zijn omgeving in het dagelijkse leven op het vlak van persoonlijke hygiëne, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en pedagogische zorg. 
 • Ondersteunt de zorgvrager bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis. Daarbij hou je rekening met kwaliteitsnormen, de noden van de zorgvrager, professionele gedragscodes en wettelijke bepalingen.
 • Werkt samen met de zorgvrager en communiceert professioneel. Je ondersteunt de zorgvrager in empowerment en bevordert zelfredzaamheid.
 • Plant en organiseert de zorg van de zorgvrager en voert die uit volgens een zorg- en ondersteuningsplan.
 • Voert de persoonsverzorging uit en neemt daarbij preventieve maatregelen als dat nodig is.
 • Vervult huishoudelijke opdrachten zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen, kledij en linnen verzorgen en zorgen voor het woon- en leefklimaat. Je regelt de ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten en staat de zorgvrager psychologisch bij. 

Daarnaast bereidt deze studierichting je ook voor op een job als zorgkundige of leer je dezelfde competenties zodat je die ook in hogere studies kan gebruiken. De zorgkundige...: 

 • Stelt samen met de verpleegkundige en de klant een zorgplan op waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden.
 • Volgt onder toezicht van een verpleegkundige, binnen een gestructureerde ploeg, de gezondheidstoestand van een klant op, begeleidt die bij de activiteiten van het dagelijkse leven, voert bepaalde verpleegkundige handelingen uit.
 • Staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning (bed opmaken, materiaal en ruimtes kuisen) om de klant te ondersteunen en te verzorgen.

Wat kan je worden met een diploma Gezondheidszorg?  

Met deze studierichting kan je aan de slag als verzorgende en/of zorgkundige. Beide jobs houden in dat je flexibel, gedreven en ethisch bewust moet zijn. Bovendien is een stevige portie vakkennis noodzakelijk.  

De zorg wordt in verschillende contexten uitgevoerd zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, bij verschillende mogelijke klanten met een zorgbehoefte. Weekend- en avondwerk komen vaak voor in deze sector. 

Wat kan je nog studeren na Gezondheidszorg? 

Gezondheidszorg is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, 7de leerjaren, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (zorg). Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Gezondheidszorg zijn de meest logische 7de leerjaren:

 • Medisch-administratief Assistent
 • Tandartsassistent

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebieden:

 • Pedagogie van het Jonge Kind
 • Gezondheidszorg
 • Ergotherapie
 • Logopedie en Audiologie
 • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
 • Mondzorg
 • Oogzorg
 • Orthopedie
 • Podologie
 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
 • Verpleegkunde
 • Voedings- en Dieetkunde
 • Vroedkunde
 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.