Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Veelgestelde vragen

1. Wat moet ik meenemen om mij in te schrijven?
2. Wie krijgt voorrang om in te schrijven?
3. Kan mijn school de inschrijving weigeren?
4. Ben ik verzekerd op school?
5. Hoe krijg ik een studietoelage?
6. Kan ik godsdienst of zedenleer volgen?
7. Hoeveel kost een schooljaar?
8. Wat als we de factuur niet kunnen betalen?
9. Wanneer moet ik op school zijn?
10. Wanneer ben je wettig afwezig?
11. Wanneer ben je onwettig afwezig?
12. Wanneer schorst de school de lessen?
13. Mag ik roken op school?
14. Mag ik wapens en/of drugs meenemen naar school?
15. Welke documenten krijg ik van de school?
16. Hoe wordt er orde gehouden op school?
17. Hoe neemt de school een tuchtmaatregel?
18. Hoe kunnen mijn ouders in beroep gaan tegen een uitsluiting?
19. Wat doet het CLB?
20. Hoe neem ik contact op met het CLB?
21. Wat staat er in mijn dossier?
22. Wat doet het CLB met mijn gegevens?
23. Wat doe ik als ik niet tevreden ben over het CLB?
24. Hoe word ik geëvalueerd?
25. Wie zit er in de klassenraad?
26. Wat doet de klassenraad?
27. Hoe beslist de klassenraad of ik slaag?
28. Wanneer beslist de klassenraad of ik geslaagd ben?
29. Hoe weet ik of ik geslaagd ben?
30. Wat kunnen mijn ouders doen als ze niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad?
31. Wat doet de schoolraad?
32. Wat doet de leerlingenraad?
33. Wat doet de ouderraad?

1. Wat moet ik meenemen om mij in te schrijven?

Eerste jaar:

 • getuigschrift van de lagere school
 • of het bewijs of attest van het leerjaar dat je het vorige jaar volgde

Je bent nieuw in de school en je wil inschrijven voor een ander jaar dan het eerste:

 • studiebewijs van je vorige jaar

Naar boven

2. Wie krijgt voorrang om in te schrijven?

 • broers of zussen van leerlingen die al op dezelfde school zitten
 • kinderen van personeelsleden

Naar boven

3. Kan mijn school de inschrijving weigeren?

Ja, dat kan als:

 • je niet voldoet aan de voorwaarden voor het secundair onderwijs;
 • er geen plaats meer is in de school;
 • je het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief uitgesloten was;
 • de school niet de gepaste zorg kan geven.

Als de school weigert in te schrijven, krijg je binnen de vier dagen een brief met de reden(en) van weigering. Je ouders kunnen een gesprek aanvragen met de directeur voor meer informatie.

Naar boven

4. Ben ik verzekerd op school?

Ja, als regelmatige leerling ben je verzekerd tegen lichamelijke letsels:

 • op weg van en naar school;
 • in alle lokalen van de school;
 • tijdens activiteiten van de school;
 • tijdens reizen, uitstappen en stages van de school.

De verzekering kan ook tussenkomen voor gevallen met letsels aan de tanden, je bril of contactlenzen.

Naar boven

5. Hoe krijg ik een studietoelage?

Je kan de formulieren voor een aanvraag voor een studietoelage vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/aanvraag

Je vindt op die pagina alle informatie in verband met studietoelagen.

Naar boven

6. Kan ik godsdienst of zedenleer volgen?

Tijdens de eerste inschrijving kiezen je ouders of je godsdienst of zedenleer volgt. Ze ondertekenen dan een verklaring. Die geven je ouders binnen 8 kalenderdagen aan de directeur. Je ouders kunnen tot 8 kalenderdagen na de eerste schooldag hun keuze wijzigen.

Mogelijk willen je ouders niet dat je één van deze vakken volgt. Ze kunnen dan een vrijstelling aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn.

Naar boven

7. Hoeveel kost een schooljaar?

In de eerste graad werken we met een maximumfactuur. Je betaalt €175. In dat bedrag zitten alle kosten behalve meerdaagse activiteiten buiten de school zoals bos- of zeeklassen. We houden per leerling de kosten bij en je ouders krijgen een factuur.

Naar boven

8. Wat als we de factuur niet kunnen betalen?

Stap 1: praat met de directie.
Hij of zij zal een plan opstellen om de factuur in stukken te betalen.

Stap 2: de sociale dienst.
Gaan je ouders niet akkoord met het plan of is het plan niet mogelijk? Dan kan je contact opnemen met de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs. Zij onderzoeken samen met je ouders of ze recht hebben op extra steun:

 • een tussenkomst van het sociaal fonds
 • een aangepast plan
 • sociale tarieven

De sociale dienst kan je ouders ook meer info geven over waar ze meer hulp kunnen krijgen.

Stap 3: herrinneringsbrief.
Als je ouders niet op tijd betalen of het plan niet volgen krijgen jullie een brief. Als de factuur dan nog niet wordt betaald, krijg je nog een brief.

Stap 4: de rechtbank.
We kiezen niet graag voor deze stap, maar als de factuur onbetaald blijft, kunnen we dit via de rechtbank laten gaan.

Naar boven

9. Wanneer moet ik op school zijn?

Je moet alle weekdagen op school zijn – van maandag tot en met vrijdag. Het schooljaar start op 1 september en is gedaan op 30 juni. De lessenroosters en schoolvakanties staan in het intern reglement van de school.

Uitstappen en activiteiten buiten de school zijn normale schooldagen. We vinden het belangrijk dat je met alles meedoet.
Als je een ernstige reden hebt om niet mee te doen, kan dit met de directie worden besproken.

Naar boven

10. Wanneer ben je wettig afwezig?

Door ziekte:

 • je geeft een ondertekende verklaring af aan de school. Als je niet langer dan drie dagen afwezig bent, kan je de scheurbriefjes in je agenda gebruiken. Als je briefjes op zijn, heb je een doktersbriefje nodig.
 • je geeft een brief van de dokter af aan de school. Dit doe je altijd als je langer dan drie dagen ziek bent.

Je moet altijd een brief van de dokter afgeven als je tijdens examens ziek bent. Ook al is het maar één dag.
Let op: geef de brief van de dokter meteen af aan het secretariaat als je terug op school bent. Als je langer dan tien dagen na elkaar afwezig bent, moet je de brief van de dokter meteen aan de school bezorgen.

Eén van volgende redenen:

 • Je gaat naar een huwelijk of begrafenis van een lid van de familie of van een persoon die in hetzelfde huis woont.
 • Je neemt deel aan een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter.
 • Eén van je ouders of jij moet voor een rechtbank komen.
 • Eén van je ouders of jij kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals onaangekondigde stakingen, overstromingen ...
 • Je kan niet aanwezig zijn door maatregelen die de bijzondere jeugdzorg oplegde.
 • Je moet een proef afleggen voor een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je neemt deel aan een leerlingenraad.
 • Een lid van de familie is overleden. Dat lid is tot en met de 2de graad verwant (ouders, broers, zussen, grootouders), of woont in hetzelfde huis als jij.
 • Je neemt deel aan een culturele of sportieve gebeurtenis.
 • Je neemt deel aan een time-outprogramma.
 • Je kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst.

De wet erkent deze feestdagen:

 • Katholiek:
  • Nieuwjaar: 1 dag
  • Paasmaandag: 1 dag
  • Feest van de arbeid: 1 dag
  • Pinkstermaandag: 1 dag
  • Allerheiligen: 1 dag
  • Wapenstilstand: 1 dag
 • Islam:
  • Suikerfeest: 1 dag
  • Offerfeest: 1 dag
 • Joodse religie:
  • joods Nieuwjaar: 2 dagen
  • Grote Verzoendag: 1 dag
  • Loofhuttenfeest: 2 dagen
  • Slotfeest: 2 laatste dagen
  • Kleine Verzoendag: 1 dag
  • feest van Esther: 1 dag
  • paasfeest: 4 dagen
  • Wekenfeest: 2 dagen
 • Orthodoxe religie:
  • Paasmaandag: 1 dag
  • Hemelvaart: 1 dag
  • Pinksteren: 1 dag. Deze regeling geldt voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholiek paasfeest.

Je moet altijd een verklaring of een officieel document afgeven als je afwezig bent door één van deze redenen.

Door schorsing of uitsluiting

Je hebt een topsportstatuut

Je hebt een statuut van topsport A of B, daardoor mag je tijdens het schooljaar een paar uren afwezig zijn om deel te nemen aan stages, wedstrijden… Het aantal dagen/uren hangt af van je statuut en de richting die je volgt.

 • Je hebt een A-statuut en volgt een aso- of tso-opleiding: 130 halve dagen per jaar
 • Je hebt een A-statuut en zit in het eerste of tweede middelbaar van een school met de optie topsport: 90 halve dagen per jaar.
 • Je hebt een A-statuur en je zit in het eerste of tweede middelbaar van een school met een optie topsport: 40 halve dagen per jaar.
 • Je hebt een B-statuut: 40 halve dagen per jaar.

Naar boven

11. Wanneer ben je onwettig afwezig?

 • Je bent afwezig om andere redenen dan we hierboven opsomden.
 • Je gaf niet of niet tijdig de juiste documenten aan de school.

Ben je vaak onwettig afwezig? De school volgt dan een plan. Je vindt meer info in het interne reglement van de school.
Blijf je te veel afwezig? Dan kan de school jou uitschrijven als regelmatige leerling. Je krijgt dan geen attest of getuigschrift secundair onderwijs.
Als je afwezig bent door persoonlijke problemen, zoals problemen in het gezin, schoolmoeheid … dan kan de school overleggen met het CLB. Ze kunnende afwezigheid uitzonderlijk wettig maken.

Naar boven

12. Wanneer schorst de school de lessen?

De lessen kunnen om meerdere redenen tijdelijk niet doorgaan.

 • Overmacht
  De lessen gaan niet door voor alle leerlingen of een groep leerlingen. Dat komt door een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van overmacht zijn de verwarming die niet werkt, een overstroming, een bommelding, een brand … De directeur zal jou en je ouders verwittigen met een brief.
 • Administratie en onthaal
  De school kan voor maximaal één halve dag per schooljaar de lessen schorsen bij het begin van het schooljaar. De school bereidt dan de administratie en het onthaal van de school voor. In de jaarkalender staat op welke dag dat valt.
 • Pedagogische studiedag
  De school kan voor maximaal één dag per schooljaar een pedagogische studiedag houden. Er is dan geen les voor alle leerlingen of voor een groep leerlingen. In de jaarkalender staat op welke dag dat valt.
 • Staking
  Als de personeelsleden van de school staken, zorgen we voor toezicht op minderjarige leerlingen in een van onze andere scholen. De directeur vertelt je ouders in een brief welke maatregelen de school neemt.
 • Verkiezingen
  Tijdens de verkiezingen kunnen burgers in de lokalen van de school komen stemmen. De lessen kunnen daarom een halve dag na de verkiezingen niet doorgaan. Als dat zo is, verwittigt de directeur je ouders met een brief.

Naar boven

13. Mag ik roken op school?

Nee, roken in de school of tijdens uitstappen is verboden.

Naar boven

14. Mag ik wapens en/of drugs meenemen naar school?

Wapens en drugs komen gelukkig weinig voor in de scholen, maar we herhalen toch even de regels.

Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar school te nemen. Het is ook verboden om elk ander voorwerp binnen de school te gebruiken als wapen. Drugs op school zijn ook verboden.
Volg je deze regels niet? Dan verwittigt de school je ouders en de politie. De politie stelt een proces-verbaal op.

De school neemt volgende maatregelen als we vermoeden dat je een wapen hebt:

 • De school vraagt je het wapen af te geven. De school houdt dit bij tot ze je ouders en de politie verwittigt.
 • De school kan je vragen om het wapen te tonen. Je moet dan je zakken en tassen leegmaken en je kastje openmaken. Wil je dit niet doen? Dan verwittigt de school je ouders meteen. De politie komt een onderzoek doen.

De school kan een geheime controle organiseren in een klas of klassengroep. Dat gebeurt in overleg met de politie.

Naar boven

15. Welke documenten krijg ik van de school?

 • Schoolagenda: de leerkracht zegt wat je er moet in schrijven. Doe dat elke les. Je ouders moeten je agenda elke week handtekenen. De klasleerkracht controleert dit.
 • Schriften: de leraar zegt wat je moet opschrijven in je schriften.
 • Taken: maak je taken zorgvuldig en geef ze op tijd af. Als je afwezig bent, moet je je taken inhalen.
 • Rapport: je krijgt dit een paar keer per jaar. De resultaten van je taken en toetsen staan hierin.

Naar boven

16. Hoe wordt er orde gehouden op school?

Hinder je de goede werking van de school of de les? Dan kan elke medewerker van de school een ordemaatregel opleggen. De school schrijft deze maatregel in je agenda of stuurt een brief naar je ouders.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • een plan voor begeleiding of extra maatregelen: de leerkracht en begeleider spreken dit af met de ouder.
 • Een waarschuwing of een speciale opdracht: dat komt voor als je te weinig je best doet, als je gedrag stoort, of als je je niet aan de afspraken houdt.
 • Als je de les stoort, kan de leerkracht je uit de klas zetten. Dan meld je je meteen bij de directeur of zijn afgevaardigde. Je kan alternatieve taken krijgen als straf. De school kan je ook verplichten om na te blijven op woensdagnamiddag of na de lesuren.
 • Spieken of andere vormen van bedrog tijdens toetsen en examens: de leraar stuurt je meteen door naar de directeur of zijn afgevaardigde. De klassenraad beslist of de toets of examen dan nog geldig is.
 • Een bijzondere maatregel is de preventieve schorsing. Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan deze maatregel nemen. Nadien kan een tuchtmaatregel volgen.
 • Schade betalen: je ouders betalen de schade die jij maakt.

Jij en je ouders moeten zich houden aan de maatregelen voor orde. Jullie kunnen niet in beroep gaan.

Naar boven

17. Hoe neemt de school een tuchtmaatregel?

 • De directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs maakt een dossier over jou op. Je ouders, jij en/of een raadsman hebben altijd het recht om het dossier in te kijken.
 • De directeur of de afgevaardigde verwittigt jou en je ouders via een aangetekende brief. Hij of zij nodigt jullie uit voor een gesprek. Tussen de brief en de datum van het gesprek zitten minstens 3 kalenderdagen. Zowel de school als je ouders kunnen zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een raadsman.
 • Voor het gesprek komt de klassenraad samen om een advies te geven over de maatregel. De vertegenwoordiger van het CLB kan aanwezig zijn op de klassenraad.
 • Eén werkdag na het gesprek en het advies beslist de directeur of de afgevaardigde over de maatregel.
 • Je ouders krijgen een aangetekende brief met de uitleg over de beslissing. Ze kunnen de brief ook op school krijgen en voor ontvangst tekenen.
 • Bij een definitieve uitsluiting stuurt de directeur een kopie van de beslissing naar het CLB en de bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

Naar boven

18. Hoe kunnen mijn ouders in beroep gaan tegen een uitsluiting?

Gaan je ouders niet akkoord met de beslissing van de school om je uit te sluiten? Dan kunnen zij in beroep gaan. Je ouders kunnen enkel in beroep gaan bij definitieve uitsluiting.

Je ouders sturen een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad. Of ze geven de brief aan de tuchtraad af en vragen een bewijs van ontvangst. Dit beroep is enkel geldig als je ouders dit doen binnen 3 kalenderdagen nadat ze de brief over de maatregel ‘definitieve uitsluiting uit de school’ ontvingen.

Het adres is:
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Voorzitter van de tuchtraad
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen

De tuchtraad bestaat uit:

 • de bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs of zijn/haar vervanger
 • een vertegenwoordiger van het CLB of zijn/haar vervanger
 • de divisiedirecteur of zijn/haar vervanger

Zolang de procedure loopt terwijl je ouders in beroep gaan, blijft de uitsluiting gelden.

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de tuchtraad een gesprek met jou, je ouders en de school. Eindigt die termijn van 5 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus. 
  De tuchtraad kan zich laten bijstaan door deskundigen. Je ouders kunnen zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek. De school kan dat ook.
 • De tuchtraad beslist over de maatregel binnen 3 kalenderdagen na het gesprek.
 • De voorzitter van de tuchtraad of zijn/haar afgevaardigde stuurt ten laatste 1 werkdag na de beslissing eenaangetekende brief naar je ouders en de school, met de beslissing en uitleg. Jij, je ouders en de school moeten zich aan deze beslissing houden.

Naar boven

19. Wat doet het CLB?

Onze scholen werken samen met het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Antwerpen. Op het CLB werken psychologen, pedagogen, maatschappelijk assistenten, dokters … Dit team ondersteunt jou, je ouders en de school om de beste aanpak te vinden. Het CLB helpt vooral leerlingen die moeilijk leren. Als je ouder bent dan 12 jaar, en als je zelf kan beoordelen wat belangrijk voor jou is, beslis je zelf of je de begeleiding van het CLB volgt. Zo niet, dan doen jouw ouders dat.

De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Info die je aan hen geeft, mogen zij niet verder vertellen.

Het CLB helpt je bij:

 • leren en studeren
 • een studierichting kiezen
 • jouw gezondheid: met medische onderzoeken volgt het CLB de ontwikkeling van jouw lichaam. Je kan ook belangrijke inentingen krijgen bij het CLB.
 • jouw geestelijk en sociaal functioneren: het CLB werkt onder andere met de school samen voor de verplichte begeleiding van leerlingen die spijbelen.

De diensten van het CLB zijn gratis.

Naar boven

20. Hoe neem ik contact op met het CLB?

Je ouders en jij zijn altijd welkom bij het CLB. Aarzel niet om een afspraak te maken.

Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
tel. 03 206 13 11
e-mailadres: clb@so.antwerpen.be

Naar boven

21. Wat staat er in mijn dossier?

Het CLB heeft een dossier van jou vanaf het eerste jaar van de kleuterschool. In het dossier verzamelt het CLB info over jou: over de onderzoeken, over verslagen van leerkrachten … Verander je van school of van CLB? Dan moet de directeur van het CLB het dossier meteen aan het nieuwe CLB geven (dat heet ‘overdracht’).

Als je ouder bent dan 12 jaar, kan je je verzetten tegen deze overdracht. Je moet dit laten weten aan het CLB van de oorspronkelijke school. Dit moet gebeuren via een brief aan het CLB binnen 10 dagen na inschrijving in onze school en na ontvangst van het schoolreglement.

Je kan je niet verzetten tegen de overdracht van volgende gegevens:

 • identiteit: naam, adres …
 • verplichte medische onderzoeken
 • medische onderzoeken voor de nazorg
 • inentingen
 • problemen van leerplicht

Het CLB houdt het dossier bij ten minste 10 jaar na het laatste bezoek of inenting. Als je 25 jaar of ouder bent, wordt je dossier vernietigd.

Naar boven

22. Wat doet het CLB met mijn gegevens?

Als dat jou helpt, mag het CLB jouw gegevens doorgeven aan:

 • de medewerkers van de school: enkel de gegevens die ze nodig hebben om hun taak goed te kunnen uitvoeren;
 • overheid: als dat verplicht is door de wet;
 • anderen: enkel nadat jij of je ouders schriftelijke toestemming gaf/gaven of een brief met een geldige reden bezorgt/bezorgen. Dit kan enkel als je minstens 12 jaar bent en als je zelf kan beoordelen wat belangrijk voor jou is.

De medewerkers van het CLB mogen geen gegevens uit het dossier aan anderen doorgeven.

Naar boven

23. Wat doe ik als ik niet tevreden ben over het CLB?

Het CLB vindt het belangrijk dat het je goed begeleidt. Misschien heb je toch een klacht over het CLB. Het CLB wil klachten zo snel en zo juist mogelijk behandelen. Het CLB stelde daarom enkele regels op hoe je een klacht kan indienen.

Wil je hier meer info over? Dan kunnen jij en je ouders terecht bij de deskundige voor klachten van het CLB op het nummer 03 206 13 11.

Naar boven

24. Hoe word ik geëvalueerd?

Tijdens het schooljaar

a. permanente evaluatie

De permanente evaluatie of de evaluatie van het dagelijks werk beoordeelt:

 • je oefeningen in de klas
 • je huistaken
 • de resultaten van je toetsen
 • je houding op school, bijvoorbeeld je inzet in de klas
 • je medewerking aan opdrachten.

De leraars weten hoe je vordert door deze evaluatie.
De leerkracht beslist samen met de vakwerkgroep hoeveel en wanneer je opdrachten krijgt. De leerkracht kan op voorhand zeggen wanneer je een toets krijgt, of hij of zij kan een toets geven zonder vooraf te verwittigen.

b. examens

Examens dienen om te kijken of je grote delen van de leerstof kan verwerken. De school beslist of ze examens organiseert. Ze beslist ook wanneer en hoeveel examens je moet afleggen.

In bepaalde jaren schenkt de school extra aandacht aan:

 • stages
 • de geïntegreerde proef
 • de werkervaring
 • de onderzoekscompetenties

De school laat je weten hoe ze de deliberaties zal voeren.

c. rapport

Op je rapport staan de punten van:

 • je dagelijks werk
 • je examens
 • je vaardigheden
 • je attitudes

Zo is het mogelijk je werk op school te volgen, te evalueren en bij te sturen. De klassenleraar geeft jou het rapport. De data staan in de jaarkalender. Een van je ouders ondertekent elk rapport. Je geeft het rapport terug aan je klassenleraar op de eerste schooldag nadat je het rapport gekregen hebt.

d. oudercontact

Enkele keren per jaar organiseert de school contacten met de ouders. We laten ze kennismaken met de school, de directie en de leraars. Hebben je ouders een vraag? Dan hoeven ze niet wachten tot het oudercontact. Ze mogen altijd bellen om een afspraak te maken met de klasleerkracht of directeur.

Op het einde van het schooljaar

a. Delibererende klassenraad

b. Attest van regelmatige leerling

Heb je enkele tekorten op bepaalde vakken na het 1ste, 3de en 5de jaar? Dan kan de raad beslissen dat je toch naar het volgende jaar mag als regelmatige leerling. Je moet je tekorten wegwerken. Je krijgt daarvoor extra opdrachten en begeleiding.

Je krijgt de volgende attesten:

 • Op het einde van het eerste jaar van de graad krijg je een ‘attest van regelmatige leerling’.
 • Heb je geen tekorten meer op het einde van het tweede jaar van de graad, en ben je geslaagd voor het tweede jaar? Dan ontvang je een oriënteringsattest A of B van het tweede jaar.
 • Verander je van school in het tweede jaar en heeft die school het attest van regelmatige leerling niet, dan komt de delibererende klassenraad van het eerste jaar samen. Deze klassenraad zal beslissen of je slaagt voor het eerste jaar.

Naar boven

25. Wie zit er in de klassenraad?

 • alle leerkrachten van wie je les krijgt
 • de voorzitter: de directeur of zijn afgevaardigde
 • mogelijk andere personen: de medewerker van het CLB, de leerlingenbegeleider. Zij geven enkel raad. Ze beslissen niet mee of je slaagt.

Naar boven

26.  Wat doet de klassenraad?

De raad geeft advies over:

 • je studierichting en hoe je studeert
 • vakken, vaardigheden en attitudes waaraan je het volgende jaar extra aandacht moet schenken
 • hoe je tekorten of zwakke punten kan wegwerken
 • hoe je verder kan studeren

De klassenraad stelt het advies pas op nadat hij je punten bekeken heeft. We raden je daarom aan om dit advies te volgen.

De raad beslist of je slaagt in een bepaald jaar.

Je slaagt:

 • Je ontvangt het oriënteringsattest A: je mag dan naar het volgende jaar.
 • Je ontvangt het oriënteringsattest B: je mag naar het volgende jaar, maar dan enkel in de richting die de klassenraad toelaat.
   

Je slaagt niet: je ontvangt het oriënteringsattest C.
Wanneer je een aantal tekorten op bepaalde vakken hebt na het eerste leerjaar van een graad (1ste, 3de en 5de leerjaar), kan de klassenraad, na overleg met de delibererende klassenraad, een afwijking toestaan en beslissen dat je toch het tweede leerjaar van de graad (2ste, 4de en 6de leerjaar) als regelmatige leerling mag aanvatten.

Aan de hand van bijkomende opdrachten, remediëring... zal je de tekorten in het tweede leerjaar van de graad moeten wegwerken. In afwachting tot het wegwerken van deze tekorten, ontvang je voor het eerste leerjaar van de graad een attest van regelmatige lesbijwoning. Je wordt dus niet gedelibereerd op het einde van het eerste leerjaar van een bepaalde graad maar wel op einde van het tweede leerjaar.

In je laatste jaar ontvang je geen oriënteringsattest. De klassenraad beslist of je slaagt of niet slaagt.

Naar boven

27. Hoe beslist de klassenraad of ik slaag?

De klassenraad houdt rekening met volgende punten:

 • de punten voor al je dagelijks werk en je examens
 • hoe je punten evolueren: worden ze beter, slechter of blijven ze dezelfde?
 • de punten van stages…

Naar boven

28. Wanneer beslist de klassenraad of ik geslaagd ben?

De klassenraad beslist op 30 juni. Heeft de raad nog niet al je punten? Dan kan hij later beslissen. De raad kan je dan meer proeven of taken geven. Hij verwittigt je via je eindrapport of per brief.

Naar boven

29. Hoe weet ik of ik geslaagd ben?

Je krijgt de beslissing en het advies van de delibererende klassenraad via je eindrapport of per brief.

Naar boven

30. Wat kunnen mijn ouders doen als ze niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad?

Krijg je een oriënteringsattest B of C en gaan je ouders niet akkoord? Ze kunnen dan een gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde of een afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs. Die aanvraag moet ten laatste op de 3de dag gebeuren nadat je je rapport gekregen hebt.

De school neemt daarna een van de volgende beslissingen:

 • de directeur of zijn afgevaardigde kan je ouders overtuigen dat de beslissing van de klassenraad juist is. Je ouders kunnen de beslissing dan later niet meer betwisten.
 • De directeur of zijn afgevaardigde vindt dat je ouders geldige redenen hebben voor een nieuwe beslissing. De klassenraad komt dan zo snel mogelijk samen. Die neemt een nieuwe beslissing. Je ouders krijgen de nieuwe beslissing in een brief.
 • De directeur of zijn afgevaardigde aanvaardt de redenen van je ouders voor een nieuwe beslissing niet. De klassenraad komt niet samen. Je ouders gaan niet akkoord en de betwisting blijft dus bestaan. Je ouders kunnen dan terecht bij de beroepscommissie.

Als je ouders niet akkoord gaan met de beslissing kunnen ze in beroep gaan bij de beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat uit minstens 3 leden en 3 vervangers. De raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist wie de leden zijn.

In beroep gaan kan op 2 manieren:

 • Onmiddellijk na de nieuwe beslissing van de directeur, vullen je ouders een formulier in.
  • De school geeft dit document aan de voorzitter van de beroepscommissie.
  • De voorzitter of de afgevaardigde ondertekent het formulier.
  • Je ouders krijgen een kopie als bewijs van beroep.
  • Voor 15 juli neemt de commissie een beslissing over het beroep.
 • Je ouders vullen het formulier niet onmiddellijk in, of een nieuwe klassenraad kwam opnieuw bijeen.
  • Je ouders kunnen beroep indienen binnen 3 kalenderdagen na het gesprek of na ontvangst van de nieuwe beslissing van de klassenraad.
   Ze sturen een brief naar:
   Stedelijk Onderwijs Antwerpen
   De voorzitter van de beroepscommissie
   Lange Gasthuisstraat 15
   2000 Antwerpen
  • De commissie neemt een beslissing over het beroep voor 15 september. De beroepscommissie onderzoekt de klacht en geeft advies aan het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs.
  • Het directiecomité beslist dan om:
   • de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen
   • de klassenraad wel opnieuw te laten samenkomen

De school en je ouders krijgen deze beslissing via een brief met uitleg.

Komt de klassenraad opnieuw samen om een nieuwe beslissing te nemen? Dan moet dit gebeuren ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar. Je ouders krijgen daarna van de school een brief met de nieuwe beslissing. Na 15 september wordt een beslissing van de klassenraad definitief. Je ouders kunnen ze dan enkel voor de Raad van State aanvechten.

Als het Stedelijk Onderwijs de eindbeslissing zelf betwist, dan kan ze de klassenraad opnieuw laten samenkomen.

Naar boven

31. Wat doet de schoolraad?

De school heeft een schoolraad. In die schoolraad zitten ouders, personeel, personen van de lokale gemeenschap en vertegenwoordigers van de leerlingenraad. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in en rond de school. De directeur zorgt dat er voldoende keuzes van de school aan bod komen tijdens elke vergadering, zoals keuzes van jaarthema's en specifieke pedagogische activiteiten.

Naar boven

32. Wat doet de leerlingenraad?

Sommige scholen hebben een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij komen op voor de belangen van alle leerlingen van de school. De raad geeft advies aan de school. De raad verbetert de relatie tussen leerlingen en directie, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling.

Elke school kan een leerlingenraad oprichten. Een raad is verplicht als minstens 10 % van de leerlingen van 11 tot 13 jaar erom vraagt en die 10 % minstens 3 leerlingen zijn. Leerlingen kiezen wie in de raad zit.

Naar boven

33. Wat doet de ouderraad?

Sommige scholen hebben een ouderraad. Een ouderraad heeft inspraak in de school, net zoals de schoolraad en de leerlingenraad. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Elke school kan een ouderraad oprichten. Een ouderraad is verplicht als ten minste 10 % van de ouders hierom vraagt.

Naar boven