Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Visie en aanpak

Onderwijsvisie van de school

Het pedagogisch project van het Stedelijk Lyceum Lakbors kadert binnen het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Stedelijk Lyceum Lakbors stelt zich tot doel om d.m.v. beleidsstrategieën de doelstellingen van het school - en onderwijsproject, het 'samen zijn' en 'samen werken' te bereiken.

Dit is een continu proces en impliceert een regelmatige evaluatie en bijsturing via zelfevaluatie, om tot optimale kwaliteitszorg en -bewaking te komen

Doelstellingen

Stedelijk Lyceum Lakbors is niet zo maar een school waar onderwijs gegeven wordt. Wij streven er naar een hechte gemeenschap te zijn, waar het voor alle participanten goed vertoeven is.

Stedelijk Lyceum Lakbors streeft er naar een grote familie te zijn, waar kennisoverdracht belangrijk is, maar waar ook het aanleren van algemeen menselijke waarden en normen, van sociale vaardigheden en respect voor de medemens hoog in het vaandel staat. Door de ligging, de grootstedelijke problematiek van Antwerpen en door de leerlingenpopulatie zijn multiculturaliteit en oog voor kansarmoede belangrijke aandachtspunten.

Ontdekken en uitstralen van die waarden concretiseren zich in tal van buitenschoolse activiteiten en in een pedagogisch-didactische benadering waarin een evolutie van het zuiver cognitief aanleren van leerplanleerstof naar het samen ontdekken van die leerplandoelen door zelfstandig werk en projecten een belangrijk aandachtspunt is.

Strategieën

Om jongeren op te leiden tot vakbekwame mensen is een doordachte theoretische onderbouw onontbeerlijk, doch niet zaligmakend. Het accent moet ook liggen op de praktijk. Die praktijkervaring krijgen de leerlingen tijdens stages en gerichte projecten en activiteiten, en in de mini-ondernemingen, onder begeleiding van leerkrachten die op de hoogte zijn en blijven van de actuele noden.

School- en leerlingenniveau.

 • Oog voor nieuwe onderwijsprocessen (leerstijlen, werkvormen, leermiddelen,...), aangepast aan de noden van de maatschappij, van de doelgroep(en) en van de vakinhouden.
 • Doelgericht evalueren en attesteren i.f.v. optimale doorstromingskansen.
 • Overleg en contact met beroepsveld om tot een gericht en functioneel stageaanbod te komen.
 • GIP-werking en - evaluatie gericht op de latere praktijk.
 • Mini-ondernemingen die de leerlingen rechtstreeks met de beroepswereld confronteren.
 • Aandacht voor de VOET/VOOD, geïntegreerd in de leerplannen en leerplandoelstellingen, om de weerbaarheid in, en de kennis van de maatschappij te optimaliseren, en om de kritische reflectie te versterken, d.m.v. gerichte projecten en PAV-werking.
 • Vanuit de leerlingenpopulatie van Stedelijk Lyceum Lakbors , duidelijke strategieën ontwikkelen m.b.t. het inschrijvingsbeleid en het GOK-beleid.
 • Ontwikkelen van een leerlingbegeleidingsmodel met aandacht voor transparantie, overleg en communicatie, en gericht op socio-emotionele problemen, op studiebegeleiding en - oriëntering en op een GOK-beleid, in samenwerking met het CLB en externen.
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van een taalbeleid i.f.v. de specificiteit van de leerlingenpopulatie (OKAN'ers, ex OKAN'ers, allochtone lln., algemene taalarmoede, ROMA-lln.,...), met aandacht voor differentiatie en individuele ondersteuning.
 • Constante evaluatie en bijsturing van het huishoudelijk reglement, gericht op algemene waarden en normen en op specifieke schoolregels.
 • Blijvende pogingen om de ouders bij de schoolwerking te betrekken.
 • Aandacht voor 'een gezonde geest in een gezond lichaam' (sportdag, schoolsport Vlaanderen,...).
 • Teambuildingsmomenten voor de leerlingen.
 • Onthaaldagen voor de instromers.

School- en leerkrachtenniveau

 • In samenwerking met SGN/Z en met de IM streven naar een HRM-beleid, gericht op kwalitatieve personeelswerving, op weg naar 'the right person on the right place'.
 • Voeren van een transparant participatief beleid met inspraak van en overleg tussen alle participanten (leerlingenraden, personeelsraden, ouderraad(?), schoolraad).
 • Ontwikkelen van functie- en taakomschrijvingen voor alle personeelsleden; lesobservaties en functioneringsgesprekken systematisch plannen.
 • Kwaliteitsbewaking: regelmatige kritische reflectie over de schoolwerking via evaluaties en bijsturingen binnen de verschillende beleidsorganen, op weg naar een cyclisch proces van kwaliteitszorg en -bewaking.

Financieel beleid

 • Voeren van een transparant en participatief financieel beleid in een overlegorgaan met vertegenwoordigers van de drie deelinstellingen en een vertegenwoordiging van het personeel, met als doel :
 • De schoolonkosten voor de leerlingen (o.a. i.f.v. het GOK-beleid) te drukken (maximumfactuur) en/of te spreiden.
 • Creëren van een netwerk (intern en extern) om financiële en materiële steun te bieden aan kansarme leerlingen en gezinnen.
 • Financiële planning/begroting/spreiding op korte/middenlange/lange termijn m.b.t. leermiddelen en logistiek.
 • Gerichte keuze van en samenwerking met instanties en bedrijven i.f.v. stages, GIP, met inachtneming van onze missie (verdraagzaamheid, multiculturaliteit, socaalvoelendheid,...).

Public Relations 'be good and tell it'

 • Via een herkenbare en verzorgde huisstijl de uitstraling van de school optimaliseren en de eigenheid herkenbaar maken.
 • Ontwikkelen, uitbreiden en up to date houden van de website van de school.
 • De studiegebieden promoten a.h.v. brochures, flyers en acties, met het accent op profiel, vaardigheden en attitudes van de leerlingen.

ICT

 • Investeringsbeleid (via PCKD en eigen middelen) richten op uitrusting informaticalokalen, waarvan alle vakken gebruik kunnen maken, op weg naar zelfgestuurd leren.
 • Leerkrachten bewust maken van en laten deelnemen aan ICT-nitiatieven (en andere) binnen de werkgroepen, info-momenten, leservaringen en -voorbeelden van de scholengemeenschap.
 • Communicatie en informatiedoorstroming bevorderen d.m.v. het intranet in de deelinstellingen en van het digitaal leerplatform van de scholengemeenschap.