Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Leerlingenzorg

Leerbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke -, sociale - , culturele ontplooiing en om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen. Leerbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen. De leerbegeleiding is geen aparte discipline op school, ze maakt integraal deel uit van de schoolwerking. Dat betekent dat leren kiezen, leren leren, socio-emotionele begeleiding en competentiegericht onderwijs verweven zitten in elk vak, in elk project en in de volledige werking van de school.

De leerbegeleiding is er op gericht om iedere leerling, binnen zijn eigen mogelijkheden, voldoende kansen te geven om zich op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Een ongelijke start aan het begin van de schoolcarrière mag geen hinderpaal zijn om een diploma te behalen.

Leerlingen met socio - emotionele problemen worden begeleid door de leerlingbegeleiders. Leerlingen met leer- en taalmoeilijkheden worden begeleid in kleine groepjes of indien nodig individueel.

Alle mogelijke trajecten worden door de trajectcoördinator gecoördineerd zodat er zo snel en zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden met elke leerling. Communicatie en samenwerking met de ouders is hierbij zeer belangrijk.