Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Visie en aanpak

“Samen met elk talent investeren in de toekomst”

 

Leren doen we ons hele leven lang.

Daarom leggen we in onze school de nadruk op het verwerven van competenties. Niet alleen kennis is belangrijk maar ook vaardigheden en een goede attitude.

We exploreren en stimuleren talenten en competenties in een veilig leer- en leefklimaat, in dialoog met alle participanten. Een sterke en positieve verhouding tussen leerkracht, leerling en ouders vormt daarbij de basis. We willen jongeren vormen tot zelfstandige, sociale en weerbare individuen die vlot en respectvol omgaan met de diversiteit in de maatschappij. Met een open geest de wereld in, klaar om levenslang te leren.

Wij willen dit bereiken door:

  • het aanbieden van een professionele opleiding die leidt tot verder studeren of tot het uitoefenen van een beroep
  • het voorbereiden op het leven in de maatschappij: kritisch, sociaal vaardig,  verdraagzaam, solidair en betrokken
  • het bijbrengen van waarden/normen (gelijkwaardigheid, openheid, eerlijkheid, respect, vertrouwen, verdraagzaamheid, …)
  • de school in te zetten als een uitwisselingsplatform om kennis, vaardigheden en competenties vanuit alle hoeken van onze samenleving te bundelen
  • de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het leer- en groeiproces
  • maximale ontplooiingskansen te geven, waar nodig met een individueel leertraject
  • competenties  te laten ontwikkelen, rekening houdend met specifieke talenten en kwaliteiten.

Het Stedelijk Lyceum Lamorinière ontwikkelt haar visie en missie conform de beleidsopties van het Stedelijk Lyceum.  Die zijn volledig gebaseerd op het ‘Pedagogisch project Stedelijk onderwijs Antwerpen’.

We beschikken over voldoende flexibiliteit en know-how om ons onderwijs af te stemmen op de noden van de leerlingen.