Defensie en veiligheid

Deze studierichting wil je voorbereiden op veiligheidsberoepen bij de bewakingssector, de brandweer, defensie, de gevangenissen of de politie.

Het lessenrooster bestaat uit een basispakket algemene vakken dat identiek is aan de andere TSO-studierichtingen. Daarbovenop komt een specifiek gedeelte met 6 uren sport en heel wat specifieke, beroepsvoorbereidende vakken.

De defensielessen worden gegeven door lesgevers van het leger in de school of tijdens stages in het leger.

Een ander opleidingsonderdeel heeft te maken met de brandweer.

Je kan verschillende modulecertificaten behalen die je kunnen helpen het brevet van brandweerman te behalen.

Daarnaast word je gevormd tot bewakingsagent. Je wordt ook voorbereid op de testen van het Federaal Geschiktheidsattest. Dit is het attest dat je nodig hebt om te kunnen solliciteren bij een hulpverleningszone of bij de Civiele Bescherming.

De lessen bestaan uit theoretische pakketten, werkplekbezoeken, workshops en inleefstages.

Belangrijke vaardigheden en attitudes in deze opleiding:

  • communicatieve vaardigheden
  • in team kunnen werken
  • stressbestendig zijn
  • psychologische conflicthantering
  • procedures kunnen opvolgen en discipline
  • managen en coachen
  • sportief aangelegd zijn en doorzettingsvermogen tonen

 

Bijkomende toelatingsvoorwaarden

  • Medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep rekening houdend met de specificiteit van de beroepssectoren in kwestie. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren . 
  • Een identiteitsdocument voorleggen waaruit blijkt dat de leerling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en zijn hoofdverblijfplaats heeft in een van de desbetreffende lidstaten of Zwitserland. 
  • Voor het opleidingsonderdeel tot het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent  gelden specifieke voorwaarden (zie SO 64 9.2.10.1)