Stedelijk Lyceum Olympiade

secundair onderwijs

Derde graad

3de graad TSO

Het technisch secundair onderwijs geeft een opleiding die een jongere in staat stelt na het beëindigen van zijn/haar secundaire studies als volwaardig vakman/-vrouw een beroep uit te oefenen of verder te studeren. Daarin verschilt het van het algemeen secundair onderwijs (ASO) dat enkel voorbereidt op verdere studies in het hoger (universitair) onderwijs.

Dit betekent dat in het TSO veel aandacht besteed wordt aan algemene vakken. Het moderne bedrijfsleven heeft immers behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Daarvoor is naast de beroepsopleiding een doorgedreven algemene vorming noodzakelijk.

Zo zijn Nederlands en vreemde talen (Engels, Frans en soms ook Duits en Spaans) een belangrijk onderdeel van het lessenpakket, net als informatica, wetenschappen en wiskunde. De inhoud van die algemene vakken is grotendeels identiek aan de inhoud van diezelfde vakken in het algemeen secundair onderwijs. Na het technisch secundair onderwijs kan je nog verder studeren. Een aantal leerkrachten op onze school zijn trouwens het levende bewijs van de goede voorbereiding die het technisch onderwijs hiervoor biedt.

Ook voor wie niet verder studeert, zijn er na het technisch secundair onderwijs toekomstmogelijkheden in overvloed. De leerlingen kunnen na hun opleiding onmiddellijk solliciteren.

Het Stedelijk Lyceum Olympiade biedt je technisch secundair onderwijs aan in:

bio-esthetiek (2de graad) en schoonheidsverzorging (3de graad)

toerisme (2de graad en 3de graad), onthaal en public relations (3de graad)

Wie niet echt aan hoger onderwijs wil beginnen maar zich toch nog graag een jaartje verder bekwaamt, kan in onze school terecht voor een Se-n-Se studiejaar grime.

Bio-esthetiek (TSO)
Toerisme (TSO)
Onthaal en public relations (TSO)
Schoonheidsverzorging (TSO)

3de graad BSO

Het beroepssecundair onderwijs is anders, maar zeker evenwaardig aan het algemeen secundair (ASO) en het technisch onderwijs (TSO).

Elke samenleving heeft goed opgeleide arbeidskrachten nodig. Een degelijke beroepskennis is een waarborg om later met succes een beroep uit te oefenen. Niet voor niets wordt in de volksmond gezegd dat "een goede stielman altijd zijn kost waard is".

In het beroepssecundair onderwijs krijgen de leerlingen vooral een praktische opleiding. Het aantal uren praktijkonderricht is dubbel zo groot dan in het technisch onderwijs. Vanaf het eerste leerjaar van de derde graad worden in al de studierichtingen stages aangeboden.

Het moderne beroepssecundair onderwijs gaat echter nog veel verder. Het wil arbeidskrachten vormen die voldoende soepel zijn om zich altijd en overal aan te passen aan de vernieuwingen, die elkaar in nagenoeg elk beroep steeds sneller opvolgen. Daarom krijgen de leerlingen ook de nodige theoretische kennis mee.

De persoonlijkheidsvorming wordt zeker niet vergeten. Elke leerling uit het beroepssecundair onderwijs moet later in staat zijn volwaardig zijn rol te spelen in de samenleving, zowel op het niveau van het gezin als op het niveau van de politiek. Bovendien is voor iedereen de laatste jaren de vrije tijd enorm toegenomen. Jonge mensen moeten worden voorbereid op een zinvolle invulling ervan.

In de algemene vakken worden daarom actuele thema's behandeld die de culturele kennis aanscherpen en worden allerlei vaardigheden bijgebracht die nodig zijn om later bv. je geld te beheren. In lichamelijke en plastische opvoeding worden de lichamelijke conditie en de creativiteit verder ontwikkeld.

In het tweede leerjaar en het derde leerjaar van de derde graad  moet je een proef maken waarin verschillende vakken binnen een samenhangend geheel aan bod komen: de geïntegreerde proef. Die moet bewijzen dat je de voor het gekozen beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden hebt verworven. De proef wordt beoordeeld door je leerkrachten en door deskundigen uit het beroepsleven.

Ook een diploma secundair onderwijs is mogelijk via de weg van het beroepssecundair onderwijs. Daarvoor zijn er de specialisatiejaren. In het Stedelijk Lyceum Olympiade kan je die volgen in de richtingen haarstilist, thuis- en bejaardenzorg/zorgkunde, kinderzorg en organisatie-assistentie. Een diploma secundair onderwijs is een belangrijke troef voor je latere tewerkstellingskansen.

Haarzorg (BSO) 
Verzoring - voeding (BSO)
Onthaal en recreatie (BSO)
Organisatiehulp (BSO)